Christenman, sê NEE! vir pornografie, want jy kan! (2)

Twee
Wat het met jou gebeur volgens die Bybel?

Satan het het ‘n geweldige slag geslaan toe hy daarin geslaag het om Teoloë
en gelowiges in ons moderne samelewing te laat glo dat hy en sy demone nie
werklik bestaan nie. Sodoende kon hy onverstoord met sy vernietigingswerk
voortgaan, sonder enige teenkanting.  Wanneer ‘n soldaat nie eers besef dat
hy ‘n vyand het wat sy dood soek nie en waarteen hy moet veg nie,   dan
word hy sommer in sy slaap oorval. Jesus self sê in Lukas 10:18 dat Hy die
Satan soos ‘n weerligstraal uit die hemel sien val het.   Ons lees in ‘n hele
aantal Ou Testamentiese boeke oor Satan se bedrywighede. Veral die boek
Daniël gee aan ons ‘n duidelike dimensie van die geesteswêreld wanneer die
engel vir Daniël vertel van ‘n oorlog tussen die engele van God en die
demone van Satan (Dan. 10)   Die Evangelies openbaar vir ons baie oor
Satan se vermoë om die mens te beheers, siekte te veroorsaak en selfs
diegene wat hulself daarvoor oopstel, geheel en al te beset. In Handelinge
5:3 sien ons hoe aktief hy in sy pogings is om die vroeë kerk van binne te
verrot en in 13:10 sien ons hoe hy mense daarvan probeer weerhou om op
die Evangelie te reageer. Openbaring 20:10 beskryf ook baie duidelik die
poel van vuur en swael waarin die duiwel gegooi sal word. Volgens die
Bybel bestaan hy dus ongetwyfeld en is hy die mens se grootste vyand.

Geen mens kan   in ‘n vyand se gevegslinie gaan rondspeel en dink dat hy
ongeskonde  daarvan  kan  afkom  nie.  Miskien  het  jy  gedink  dat  jou
pornografie-kykery net ‘n opwindende speletjie is en dat jy net bietjie
nuuskierig is, en nou is dit soos ‘n donker mag wat telkens van jou gedagtes
besit neem en jy kan jouself nie keer of beheer nie. Die Bybel sê vir ons dat
ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lug
(Efes. 6:12). Daarom moet ons die wapenrusting aantrek wat God aan ons gee,
sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil (Efes.6:13).
Lees gerus Efesiërs 6:10-20.

Satan en sy demone se enigste doelwit is om ons lewens, ons huwelike, en
daarmee saam ook die lewens van ons kinders, te vernietig en ons saam met
hom die hel in te sleep. Wanneer jou vrou jou gaan uitvang, gaan sy en jou
kinders  waarskynlik hul respek vir jou verloor en jou huwelik kan daarmee
heen wees.   Jou vrou gaan met ontsettende gevoelens van verwerping,
bitterheid en onvergewensgesindheid   sukkel. Indien julle skei, gaan   jou
kinders se kinderjare sonder die liefde, koestering en bewondering van ‘n pa
na wie hulle kan opsien en wie hulle kan respekteer,   tot soveel verdere
hartseer en seerkry lei, dat hulle so broos en kwesbaar gaan wees dat Satan
in hulle lewens ook weer ‘n uitstekende vasstrapplek kan kry.   Hy is die
grootste leuenaar en bedrieër van alle tye. Jesus het hom die vader van die
leuen genoem. In die Paradys het hy die waarheid net so effens verdraai toe
hy aan Eva gevra het of dit regtig so is dat God gesê het hulle mag van
geeneen van die bome in die Tuin se vrugte eet nie. Die waarheid was dat
hulle van alles kon eet, behalwe van die een boom van alle kennis.   Indien
hulle daarvan sou eet, sou hulle sterwe.   Satan maak God dan tot leuenaar
wanneer hy vir Eva sê: “Julle sal beslis nie sterwe nie.”  Dit was ‘n volslae
leuen, want op daardie oomblik het die mens geestelik gesterf. Net deur die
genade van Jesus se verlossingswerk kan ‘n mens weer geestelik lewe.

Presies dieselfde strategie gebruik Satan vandag nog. Hy het vir jou vertel
dat dit nie regtig waar is wanneer God se Woord vir jou sê dat ons rein moet
lewe nie en dat ons daarsonder nie die Here sal sien nie (Heb. 12:14).
Daarom het jy gedink dat dit wat jy doen, glad nie so erg is nie.  Dit kan nie
werklik sonde wees nie, want God lieg. Hy kan nie so wreed wees om jou so
swaar te straf vir hierdie lekker ou speletjie waarmee jy besig is nie. Die
waarheid is dat God heilig is en sonde haat. Daarom het Hy sy eniggebore
Seun gestuur om ‘n duur prys vir ons ewige lewens te kom betaal. Hy het nie
van ons marionette gemaak wat willoos deur die duiwel met sy demone en
ons eie sondige natuur rondgesleep hoef te word nie. Jy het ‘n keuse.   Hy
het aan ons mag en outoriteit oor die duiwel gegee, deur ons verhouding met
Jesus Christus en in sy Naam, maar dan moet ons die wil van ons hemelse
Vader doen. Jesus sê in Joh. 14:21 “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit
is hy wat My liefhet…”    In Johannes 14:30 en 31 sê Jesus dat die  owerste
van hierdie wêreld aan die kom is, maar hy het geen mag oor Hom nie, want
Hy doen die wil van sy Vader. Met ander woorde, daar is net een manier om
die mag van Satan oor ons lewens te verbreek, en dit is deur die wil van God
te doen. In Jakobus 4:7 sê Jakobus aan die Christene regoor die wêreld:
“Onderwerp julle dan aan God.  Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.”

Die strategie wat Satan vir die oorlog teen die mens gebruik, is om jou denke
met  gedagtes te bombardeer  wat  jou  van  God  af kan  wegtrek.  Ons
gedagtewêreld is dus sy slagveld. Dit is die rede waarom hy pornografiese
beelde in jou gedagtes so suksesvol kan gebruik. Jy hou aan om daaraan te
dink en omdat jy nie selfbeheersing toepas en jou denke verander nie, swig
jy later voor die versoeking om weer en weer te kyk. Dit is presies dieselfde
manier waarop enige ander sonde begin, by ‘n gedagte wat jy vertroetel. So
word korrupsie, diefstal en moord ook beplan. Alles begin eers in die
persoon se gedagtewêreld deur ‘n gedagte wat Satan in jou denke plant.
Onthou dat hy ‘n studie van elkeen van ons maak en elke mens baie goed
ken. Hy ken ons swakhede, ons vrese, ons slegte selfbeelde en ons
tekortkominge. Hy weet van ons seerkry in ons kinderjare en ook wat ons
die meeste pla. Hy sal baie tyd daarin belê om ons te oorwin. Sy enigste drie
positiewe eienskappe is arbeidsaamheid, geduld en deursettingsvermoë.
Om dus die vraag te beantwoord wat met jou gebeur het volgens die Bybel,
moet ek vir jou sê: “Jy is in die mag van Satan en sy demone deur jou eie 
toedoen.” 

12

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 110 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *