Jesaja 46:4

www.dieweg.co.za

Plaas jou vertroue op die regte plek

“En tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.” – Jesaja 46:4 (53-vertaling).

“Dink hieraan en wees beslis; neem dit ter harte, o afvalliges! Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie.” – Jesaja 46:8-9. (53-vertaling)

In Jesaja 46 word die magteloosheid en nutteloosheid van die afgode gestel teenoor die reddende krag en die onaanvegbare getrouheid van God. Die afvalliges wat hul geloof in die lewende God wil verruil vir die aanbidding van stomme afgode, word op kragtige wyse tot besinning geroep. Die afgode, wat niks anders is as die maaksel van mensehande nie, kan nie eens hulself in stand hou nie: ”Hulle hef hom op die skouer; hulle dra hom en sit hom op sy plek neer. Daar staan hy! Hy wyk nie van sy plek nie; ook al roep iemand hom, hy antwoord nie; hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie.”(v7). Hoeveel minder kan hulle vir hul aanbidders tot enige hulp wees! Daarteenoor is God die Een wat van ewigheid tot ewigheid die Almagtige is, en Hy is die Een wat Sy volk verlos en getrou aan hulle bly. In die verlede was Hy die enigste, ware Verlosser en ook in die toekoms kan slegs Hy waarlik verlossing en veiligheid gee.

Die moderne mens se afgode, dít waarop hy vertrou, lyk anders as die afgode van daardie tyd. Maar óf dit nou gode is van goud wat deur die hand gemaak is (v6), en óf dit ons eie kennis, geld of goed is waarop ons tans vertrou, álles waarop die mens vertrou, buiten God, is tot vernietiging gedoem. Slegs wie op die lewende God vertrou, is veilig vir tyd en ewigheid.

Gebed: Innige dank, hemelse Vader, dat U altyd dieselfde bly. Selfs wanneer ons ontrou word, bly U getrou. Ons vertrou ons opnuut aa U toe dat U ons altyddeur sal lei en bewaar. Amen.

Uit: Lig en Lewe (1959).

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 156 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *