Romeine 5:7-8

ONVOORWAARDELIKE VERTROUE.

Romeine 5:7-8: “Want nouliks sal iemand vir ‘n regverdige sterwe, vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Partykeer sit ek en wonder wat het God genoop om Jesus te laat sterf sodat ons kan leef. Wat het ons ooit gedoen om dit te verdien? Ek dink aan ‘n lied wat gesing word en die vraag word gevra in hierdie lied, “Why me Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I’ve known?” Dan kom ek tot die besef dat niks wat ek gedoen het of kan doen kan my enigsins die guns van God laat verkry nie. Ek moet weet dat ek net gered word uit die geloof en nie deur my goeie dade nie, sodat ek nie kan roem nie. “…terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie” (Galasiërs 2:16). Met ander woorde, wat die Skrif hier sê is dat ek nie my redding kan verdien nie. Ons kan net gered word uit die geloof.

Jy sien, met hierdie wete is dit baie maklik om te sê ek glo dat ek gered is en dat ek dan daardeur ‘n kind van God geword het. Waarom is dit dan so moeilik om te aanvaar dat God my probleme en situasies kan oplos? As ek nie gered kan word deur dit wat ek doen nie maar wat ek glo, hoe is dit dan dat ek my eie heil probeer uitwerk en deur werke my situasie wil verander? Jesus vra die volgende vraag in Mattheus 6:27: “Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?” Tog, wanneer ons na die dokter se spreekkamer toe gaan, sien ons honderde mense wat daar sit en aan een of ander vorm van stres ly. Dit is die nuwe woord in ons woordeskat, “stres”. Kinders sê dit wanneer hulle gaan eksamen skryf, volwassenes sê dit van hulle werk en lewe. Jesus gaan verder en sê in Mattheus 6:28-29: “En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.” Ons het genoeg geloof om ons redding onvoorwaardelik te aanvaar, iets wat onmoontlik klink gemeet aan menslike standaarde, tog aanvaar ons dit sonder om te twyfel. Nou as ons dit kan aanvaar, hoekom sukkel ons om te aanvaar dat God ons wil help?

Op verskeie plekke in die Bybel sê God dat ons tot Hom moet roep. Psalm 50:15: “…en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.” Psalm 86:7: “In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my.” Ja, tereg sal jy dalk vir my sê dit is Ou Testamenties, maar dan wil ek vir jou die volgende aanhaal: Romeine 8:35: “Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?” Johannes 10:28: “En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit My hand ruk nie.” Mattheus 11:28-30: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want My juk is sag en My las is lig.’

Jy sien, die moeilikste ding om te verstaan en te aanvaar, naamlik ons redding, dié aanvaar ons sonder voorbehoud, maar die beloftes van God daarna sukkel ons mee en kan, of wil, dit nie aanvaar nie. Kom laat ons die krag van die volheid van God in ons lewens aanvaar. Laat toe dat die Here in jou situasie inkom en jou omstandighede verander. Net soos wat jy jou redding onvoorwaardelik aanvaar het op grond van die Woord van God, kom ons aanvaar dat ons erfgename is van die beloftes van God en daarom leef in oorwinning.

Here, leer ons om U beloftes sonder voorbehoud te aanvaar. Baie dankie dat U vir ons die stryd stry in Jesus lieflike Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 79 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *