MATT 5:8-10

Joey Hanekom

Wat maak ons in n wereld waar iemand met n groot trokkie in n skare mense inry? Wat maak ons in n wereld waar iemand n kerk instorm en links en regs mense skiet? Wat maak ons in n wereld waar mense restaurante en lughawens en nagklubs slagvelde maak? Wat is ons roeping as gelowiges? Want die versoekings NOU is groot, die versoekings wat sê: Kies jou bende en maak jou gereed vir die geveg. Jy is deel van ons as jy…Kies n kant. Skaar jou by JOU mense. Haat mekaar. Se mekaar sleg. Vervloek mekaar. Verwerp ander. Kry jou wapens reg en veg vir jouself! Hoe moet ons as Christene teen hierdie versoekings staande bly?

“Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” (MATT 5:8-10).

“Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.” (JOH 14:27). Jesus se vrede is anders as die wereld se vrede. Hoe lyk die wereld se vrede?

Die wêreld sien VREDE as ’n GEBREK aan konflik, as die teenoorgestelde van oorlog maar ek kan jou steeds haat en kwaad wees vir jou en jou vermy en ver van jou leef. Solank ons nie baklei nie….Maar dis nie Jesus se VREDE nie, dis nie Bybelse vrede nie. Dink maar aan Jesus se lewe – dit was VOL konflik! Hy is uiteindelik doodgemaak oor al die konflik wat Hy veroorsaak het! En tog word Hy die “prins van VREDE” genoem! Hoe werk dit? “tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.” (JES 9:6).

“DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was; want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
” (EFÉ 2:11-18).

Almal het nou toegang tot Jesus. Sondige begeertes en wense: dis die geaardheid van die mens. “Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.” (ROM 7:18).

“Want God het — wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees — deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,” (ROM 8:3).

“Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid” (JUDAS 1:19-20).

“waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.” (II PETRUS 1:4).

“daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. ’n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam.” (I KOR 15:43-44).

Ons is Een in Christus. Christus verduidelik hoe die muur van vyandskap
Tussen jode en nie jode af te breek. Die nie jode is Heidene genoem.
Hulle was as onrein beskou. Die jode het oP nie jode neergesien. Onthou ons sou nogsteeds sonder Christus gelewe het as Jesus nie aan die kruis gesterf het nie. Vir geestelike hoogmoed is daar geen plek in die koninkryk nie. Ons bou baie mure van vyandskap.

“En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is; sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.” (ESEG 16:62-63).

“uit wie die hele liggaam — goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate — die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.” (EFÉSIËRS 4:16).

“en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis — ek sê deur Hom — die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.” (KOL 1:20).

Here, maak my ‘n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. Abba Vader, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word. Dankie Jesus my Rolmodel. My Skepper en dankie dat U alleen my kan help om te versoen. U maak my n vredemaker. Dankie Vader Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 76 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *