Efes 4v17 tot 32

Ingestuur Deur Joey Hanekom

Efes 4v17 tot 32
DIT sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus: dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ’n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Efes 4;17-32

1. Paulus skryf dat ons moet breek van vroeere leefstyl.
2. Dan volg daar spesefieke riglyne vir die nuwe lewe.

Ons moet uitgeken word en nie soos die nie-christene aanhou met sonde en op plekke rond hang waar ons nie gebruik kan word vir die Here nie. Dit beteken ook nie dat ek n groot kruis of Jesus love me hoedjie moet dra dat ek uit geken word nie. Ons moet breek met die ou sondige mens en leef soos n nuwe mens wat na God se beeld geskape is. Onthou jy daai skoon nuwe gevoel toe jy uit die doop bad klim?

Paulus praat nog plekke van die nuwe mens.
Rom 6:6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
Rom 8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.
Gal 5:16-26 MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.

Kol3:3-8 Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Jy sal dit dan regkry om te leef soos God wil he. Christus het jou nuut gemaak, maar dit beteken nie dat jou ou sondige mens, jou natuurlike geaardheid, onmiddelik ondergeskik is aan die wil van die Gees nie. Soos n mens jou vuil klere uit trek, moet jy ook ontslae raak van die sondige mens. En dit word n daaglikse proses wat lewenslank aanhou. Jou eie wil en begeertes moet uitgetrek word. Wat jy nou wil doen is om uit te vind wat God se plan is met jou lewe, so nou spandeer jy meer tyd in die Woord en doen Bybelstudie. So vernuwe jy jou gedagtes en so sal die beeld van God in jou sigbaar word.

Die beeld van God?
Gen 1:26-27 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. Die beeld is n voorstelling wat God verteenwoordig.

1Kor 15:46-49 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

“naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” (II KORINTHIËRS 4:4).

“en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,” (KOLOSSENSE 3:10).

“Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;” (KOLOSSENSE 1:15).

“Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,” (HEBREËRS 1:3).

“Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;” (ROMEINE 8:29).

“En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (II KORINTHIËRS 3:18).

Nou is ons vernuwe Efe 4:25 leer ons nou hoe om reg te lewe. Praat die waarheid teenoor mekaar. Leuens breek vertroue en bring on eenheid. Die veoorsaak rusie. Die Waarheid maak jou vry. Dis vir jou en die die een met wie jy praat en oor wie jy praat. Vers 26 moenie sondig as jy kwaad word nie. Ekt lank opgehou drink en elke keer wanneer ek kwaad geword het, het ek 1bier gaan koop en dit gedrink. Dit  was so gewoonte sonde dat ek nie eers besef het dat ek dit verkeerd doen nie. Jy moet n wag voor Jou mond sit, want met woede uitbarstings maak jy baie mense bitter seer. Ek die kwaad word benadeel jou gesondheid.
V28 die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Wanneer diewe tot inkeer kom begin hul net weg gee.
V29 moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik opbouende woorde. Vuil tale vervloek mense en maak groot rou wonde en breek af. Ja soms bou mens op en jy werk saam mense wat heeldag negatief is en vuil tale gebruik, wanneer jy kwaad word se jy goed wat jy gehoor het al het jy nooit vantevore die soort tale gebruik nie.
V30 moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Dis een sonde wat jou nie vergewe sal word nie. Die Gees werk op verskillende maniere en ons moenie oordeel nie, maar met die Woord toets of dit van God is.
V 31 raak saam met alle ander slegte gewoontes ontslae van bitterheid en wraak, woede, geskel en gevloek.
V32 wees vriendelik met mekaar, gee om vir mekaar en bemoedig mekaar. Jesus Christus het hierdie beginsel van vergifnis verkondig.
“Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.” (MATTHÉÜS 6:14-15).
“So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.” (MATTHÉÜS 18:35).

“En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.” (MARKUS 11:25).

Hoe meer ons die Here leer ken hoe meer wil ons nader aan Hom groei tot heiligmaking. Vergifnis is n groot sleutel tot ware opregte geluk en wysheid. Jy kan vergewe en jy sal beleef hoe iets swaar van jou skouers lig. Onthou vergewe se nie jy stem saam met wat persoon verkeerd gedoen het nie. Dit breek groot staal kettings waaraan jy jouself vas gebind het. Genoeg vir vandag. Ons gesels weer more.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 70 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *