(Genesis 6:5-18)

Joey Hanekom

God ‘n nuwe begin met die wêreld deur Noag se gehoorsaamheid maak.

Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ‘n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Só moet jy dit maak: drie honderd el die lengte van die ark, vyftig el sy breedte en dertig el sy hoogte. ‘n Opening moet jy aan die ark maak; en op die maat van ‘n el moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met ‘n onderste, tweede en derde verdieping maak. Want kyk, Ék bring ‘n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar ‘n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal Ek my verbond oprig; jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.
(Genesis 6:5-18)

Twee dinge word hier uitgelig as ‘n aanleiding tot God se droefheid oor die mens.  Die een is dat die hemelwesens met die dogters van die mense getrou het en daarmee die grens tussen hemel en aarde oorskrei het.  Die ander is dat die Here se ervaring van mense Hom geleer het dat hulle hul lewe lank “net slegte dinge bedink”, selfs al was hulle deel van die nageslag van Set. Dit het die Here só ontstel dat Hy bedroef was daaroor dat Hy die mens in die eerste plek gemaak het.  Die sondeval het nie net die mens se denke benewel en die aarde in gevaar gestel nie.  Dit het selfs God se domein, die hemel, bedreig, in terme van die hemelwesens wat in opstand teen sy wil vir hulle bestaan gekom het en met mense begin ondertrou het. Hemelwesens is die vertaling van die Hebreeuse frase bene ha’elohim – “seuns van God” – wat in die OT altyd vir hemelwesens gebruik word (Deut. 32:8; Job 1:6; 2:1; 38:7; Ps. 82:6; 89:6; “seuns van die lewende God”

Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; (2 Peter 2:4-5)

Dit sou ook vreemd wees dat dit net die mans van Set se nageslag en net die vrouens van Kain se nageslag is wat met mekaar trou. Hierdie dinge het God nie net emosionele pyn gegee nie.  “Dit het Hom diep gegrief.”Sodom en Gamora.  Dit het Hom so diep verneder en beledig dat Hy net een uitweg kon beraam en dit is die totale uitwissing van die mens: “want Ek is bedroef daaroor dat Ek hulle gemaak het.” Hy het verwag dat hulle Hom sou aanbid, soos Set en sy nageslag aanvanklik gedoen het, maar dié verwagting het beskaam. Let op dat God nie deur ‘n ander godheid tot dié stap beweeg is nie. Sy plan met die mens is nie deur enigiemand anders gedwarsboom nie, as maar net wat in die ontvouing van die menslike geslag gebeur het.

En dan die stukkie hoop: “Maar Noag is deur die Here begenadig.” Die aanleidende oorsaak vir die vloed word as die korrupsie en geweld op aarde geteken – “elke mens op aarde se lewe was verrot” – wat God laat besluit het om ‘n einde te maak aan alle mense, sodat Hy nuut kon begin met Noag.  Hy gee dus opdrag dat Noag ‘n ark bou wat die oorstroming wat die Here sou stuur oor die aarde die hoof kon bied en vir hom en sy familie sowel as vir die voëls en diere redding kon verskaf. Weet jy was dit nie vir Jesus nie wonder ek of God nie lankal weer n vloed gestuur het, as ek kyk na hoe ons lewe vandag nie.

God se passie vir ‘n verhouding met mense is groter as sy afgryse van die ongehoorsaamheid van mense.  Dit het ons gesien in die verhaal van Adam en Eva.  Dit het ons gesien selfs in die verhaal van die geweld van Kain teenoor Abel.  Dit sien ons nou weer in die verhaal van Noag.  God wil by ons woon.  Hy wil met ons wandel.  Hy wil met ons in gemeenskap wees. Die Bybel is die verhaal van God se onvermoeide pogings om die verhouding met mense te herstel, om ons terug te wen in ‘n verhouding met Hom, sodat Hy ons kan liefhê en ons vir Hom. Die verhaal van Noag is daarom in ‘n sekere sin God se eerste poging om met ‘n familie oor te begin, eerder as net met ‘n persoon soos Set, die derde seun van Adam en Eva.  Die probleem weet ons egter, is dat die Here wel die sondige mense op aarde kon uitwis met die vloed, maar dat die sonde self nie daarmee uitgewis is nie, want die sonde het saam met selfs die begenadigdes, Noag en sy mense, opgeklim op die ark.  Die sonde was doodgewoon deel van hulle geestelike DNA.  Iets meer sou moes gebeur … die Here Jesus sou die sonde van die mens aan die kruis moes kom uitwis en ons van binne af verander deur geloof in sy versoeningswerk.

Die mense in die omgewing het gedink dat hulle van hulle kop af is. Hoe meer die ark vorm aangeneem het, hoe meer het die mense gelag oor die blote gedagte dat ’n vloed die hele aarde sou verswelg. Die ramp waaroor Noag hulle bly waarsku het, het so vergesog, so belaglik geklink! Hulle kon skaars glo dat ’n man sy lewe—en dié van sy gesin—op so ’n dwase projek sou vermors. God se Woord sê: “Noag het met die ware God gewandel.” Wat het dit beteken? Nie dat God op die aarde gewandel het of dat Noag op die een of ander manier hemel toe gegaan het nie. Dit het eerder beteken dat Noag sy God so nougeset gehoorsaam het en hom so innig liefgehad het dat dit was asof hy en God as vriende saam gewandel het. Duisende jare later het die Bybel van Noag gesê: Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word—want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. (Hebrews 11:7-19)

n Verskriklike tragedie het hom onder God se geesseuns, die engele, afgespeel. Een van hulle het reeds teen God in opstand gekom en Satan die Duiwel geword deur God te belaster en Adam en Eva te vervloek om te sondig. In Noag se dag het ander engele teen God se regverdige heerskappy in opstand begin kom. Hulle het hulle godgegewe woonplek in die hemel verlaat, na die aarde toe gekom, menseliggame aangeneem en vir hulle pragtige vrouens onder die mense geneem. Hierdie trotse, selfsugtige, opstandige engele was ’n verderflike invloed onder die mense.—Gen. 6:1, 2; Jud. 6, 7.

“Maak vir jou ’n ark” Maak vir jou ‘n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. (Genesis 6:14)
God het detail gegee. Hierdie ark was nie ’n skip, soos party dink nie. Dit het geen boeg of agterstewe, geen kiel of roer—geen rondings—gehad nie. Dit was basies ’n groot kis. God het Noag die presiese afmetings vir die ark gegee, asook besonderhede in verband met die ontwerp daarvan en die opdrag om dit binne en buite met teer te bedek. Hierdie ark sou kolossaal wees—ongeveer 133 meter lank, 22 meter breed en 13 meter hoog. Dit was baie groter as die grootste seevarende houtskepe wat selfs in moderne tye gebou is. Het Noag weggeskram van hierdie taak, gekla oor die uitdagings wat dit inhou of die besonderhede verander om dit vir hom makliker te maak? Nee Noag was gehoorsaam. Die werk het dekades geneem, moontlik 40 tot 50 jaar. Hulle moes bome afkap, stompe na die bouterrein sleep asook balke maak, vorm en las. Die ark moes drie verdiepings, ’n aantal afdelings en ’n deur aan die sykant hê. Daar was klaarblyklik vensters al langs die bokant, en die dak was waarskynlik effens hoër in die middel sodat die water kon afloop en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; (2 Peter 2:5)
En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Matthew 24:37-39)  (Baie mense het hom en sy gesin ongetwyfeld bespot; party het hom moontlik gedreig en hewig teëgestaan. Hulle het dalk selfs die bouprojek probeer saboteer. Maar Noag en sy gesin het nooit tou opgegooi nie. Al het hulle gelewe in ’n wêreld wat daarop uit was om hulle vernaamste strewe in die lewe onbelangrik, dwaas of belaglik te laat lyk, het hulle getrou daarmee volgehou.
Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. (2 Timothy 3:1)
En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed. Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip, het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, ‘n mannetjie en ‘n wyfie, soos God Noag beveel het. Ná die sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen; en die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank. (Genesis 7:7-12)

Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. (2 Peter 3:3-6)

Noag bou sy ark. Ek weet nie of Noag dalk ‘n bootbouer van beroep was nie…? God gebruik jou talente en ek glo Noag het van houtwerk gehou. Hy was beslis nie vandag se kind nie – 600 jaar oud toe die groot vloed gekom het. Dink jy hierdie verhaal is bietjie absurd? Noag het in geloof opgetree. Miskien was die ark op daardie stadium die grootste skip in die wêreld – maar dis nie waarna die Here gesoek het nie. Het Hy nie dalk gesoek na die man met die grootste geloof in die wêreld nie? As die Here vir jou ‘n opdrag gee en sê: “Gaan bou ‘n ark”, weet Hy verseker wat Hy doen. Ek dink daar is miljoene verhale oor die wêreld van ouens wat gedink het sy ark is bietjie van ‘n “over board”, maar dan was dit presies wat God wou hê. Hoe lyk die ark wat JY moet bou? Noag het geglo. Punt. Hy moes bou sonder dat daar sprake was van reën of vloede. Dalk het die weerburo gesê hy lees die patrone bietjie verkeerd. Jy sien, Noag het nie die toekoms probeer sien nie, want hy het geweet dat God die toekoms sien. Ek wonder nogal of hy eers sogenaamde profete gaan raadpleeg het, saam met iemand met spesiale gawes om ‘n tafel gaan sit het en gevra het: “Hoor hier, wat sê die Here vir jou – wat moet ek doen?” Nee, Noag het sélf by die Here gehoor. Noag het dalk self getwyfel, maar die voordeel van die twyfel vir die Here gegee. Hy het ook nie eers net ‘n sampel gebou, en gesê hy gaan eers die water toets nie. Jy weet mos ons maak soms so: pak ons ark so bietjie op klein skaal aan, ons sit nie alles in nie. En God het presiese afmetings gegee. As Noag dit gedoen het, sou hy van waterloop by Petrus moes gaan leer het. Noag het waarskynlik ook nie eers ‘n paar e-posse en sms’e of op facebook aangestuur nie – jy weet mos: “Stuur vir 10 mense, moenie hierdie ketting breek nie, want dan versuip ek”. As die Here ‘n opdrag gee, en ons hoor sy stem duidelik, is dit tyd vir pik, planke en maste. Al is daar nie ‘n wolkie so groot soos ‘n man se hand nie. Jy weet mos, daardie opdrag wat telkens weer opduik. Dalk is jou ark groot, dalk is dit ‘n klein dingetjie, maar die Here wil ark-grootte dinge daardeur bereik. Miskien lyk dit vir jou of jou ark net oor jou gaan, maar Hy weet hoe die storm gaan lyk. Miskien moet jy in jou ark klim, en gaan vrede maak met jou familielid of vriend wat besig is om onder te gaan. Nie wanneer nie – vandag nog! Jy weet nie wat gaan gebeur as die waters eers gekom het nie. Dit sal te laat wees as die vloed verby is. Trane van spyt by ‘n graf is só onnodig. Dalk is jou ark ‘n gesprek met iemand wat jou lankal pla. Jip, ‘n geestelike gesprek. Dalk is jou ark iets wat geld kos. Bou jou ark. As jy vir God “ja” sê, gee Hy selfs die mates, elke stukkie detail, die planne, gereedskap en materiaal. Hy vra net gehoorsaamheid. Ja jy gaan moontlik gespot en uitgelag word. Maar wanneer jou ark voltooi is gaan God jou bo natuurlik seen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 133 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *