Hebr 3:1-19

Joey Hanekom

Moses en Jesus.
Hebr 3:1-19 DAAROM, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan Hom wat Hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want Hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis; want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as ’n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word,maar Christus as Seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou.

Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders My versoek, My beproef het en my werke veertig jaar lank gesien het.

Daarom het Ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê: Altyd dwaal hulle met die hart. Maar húlle het my weë nie leer ken nie, sodat Ek in my toorn gesweer het: Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.
Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar Hebr. 3:6 vashou; omdat daar gesê word: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en Hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was Hy veertig jaar lank vertoornd? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het Hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.” (HEBR 3:1-19).

Jesus was getrou aan God, net soos Moses vir God getrou gedien het.
Daar is n duidelike verskil, want Moses was net as diennaar,(slaaf) terwyl Jesus die Seun van God was. Ek stel hul glad nie op dieselfde level nie. Maar hier is baie interesante feite.

“Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte.
Dit is sinnebeelde, want dié vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar — dit is Hagar; want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en Gal. 2:4 is met haar kinders saam in slawerny. Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal. Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ’n man het. Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte;
maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Gal 4:21-31 Awesome stuk nie waar nie? Amen.

“En toe Moses van die berg Sinai afdaal — die twee tafels van die Getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal — het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie.” (EX 34:29).

“’N PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister —” (DEUT 18:15).

Sedert die tyd van Moses, het baie profete gekom en gegaan, maar geeneen het die selfde aansien geniet as Moses, wat regstreeks van aangesig tot aangesig met God gespreek het en die drie ampte van profeet, priester en koning beklee het. Dit is totdat Jesus die Messias verskyn het. Moses was ‘n profeet, maar anders as al die ander profete ná hom, het hy nie sy inligting van God deur middel van drome en visioene ontvang nie, maar sy openbarings direk van God ontvang. Wat n voorreg? Moses het as priester opgetree aangesien hy ‘n Leviet was en die naderkom-offerandes aan God geoffer het, selfs voordat Aaron en sy seuns ingeseen was. Moses was ook die gevolglike koning van Israel, hul leier, wetgewer en regter. Tot en met die koms van Jesus die Messias (God in Vlees), was daar nooit op aarde ‘n profeet soos Moses nie. Jesus, soos Moses, was ‘n Profeet, wat van aangesig tot aangesig met God (Die Vader) gespreek het. Net soos Moses, was Jesus ook Priester en sal Hy, volgens die Skrif, met Sy wederkoms as Koning regeer, omdat Hy die Seun van Dawid is. Soos ons dus kan sien, is daar vele ooreenkomste tussen die eerste Moses en Jesus die Messias, die tweede Moses.

“EN ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op ’n hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.” (MATT 17:1-2).

Moses en Jesus albei het teen ‘n hoe berg opgeklim en was omhul deur ‘n wolk van heerlikheid; beide het die stem van God vanuit die wolk hoor spreek en altwee se gesigte het geblink vanwee hul ontmoeting. As dit nie voldoende was om iemand te oortuig dat Jesus die Profeet, was van wie Moses getuig het nie, is daar ‘n ander afdwingbare ooreenkoms tussen Moses en Jesus. Dit is die woorde deur God gespreek, aangaande hierdie Profeet wat soos Moses was: “Terwyl hy nog spreek, oordek ’n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ’n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het. Luister na Hom!” (MATT 17:5).

Onthou jy Moses se mandjie? Jesus was in krip en al die eergeborende kinders sterf en Moses oorleef. So oorleef Jesus massamoord wanneer al die Israelitiese seuntjies gedood word.
Moses groei op in Egipte en word bevry. Kyk wat staan in Mattheus. “En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.” (MATT 2:15).
Soos Moses deur die woestyn moes gaan, het die volk hom beproef, so was Jesus ook deur die woestyn, waar satan Hom beproef en versoek het. Moses het die wet op die berg Sinai ontvang, en aan volk oorgegee. So kondig Jesus vanaf Sy berg Sy wet (bergrede) aan. Soos Moses deur n aantal ouderlinge vergesel is toe hy die wet van God ontvang het, so word Jesus deur 12 dissipels vergesel. Moses en Jesus het vele wonderwerke gedoen. Moses het die beloofte land nooit ingegaan nie, omdat hy ongeduldig geword het met die volk. Die skuld vir sy oortreding was die volk sin. So is Jesus tereggestel agv ons verkeerde dade. God begrawe Moses self, maar Hy wek Jesus op uit die dood.

“’N PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister —” (DEUT 18:15). Moses, soos ons weet, het gesterf en God Self het hom begrawe; Elia, egter, het nie gesterf nie maar is deur God in die Hemel opgeneem. Daarom, glo ek, was sowel Moses as Elia daar saam met Jesus en sy dissipels met die verheerliking van Jesus, op hierdie Skrifgedeelte gegrond.

2 Tim 4:1“Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk”
God die Vader is die Meester Bouer Hebr 3;4. Christus is Sy getroue Seun (3:6) wat alles volgens God se plan gereed maak. In Huishouding is daar dienaars wat God dien, deur sy opdragte uit te voer. Almal wat in die geloof volhard is deel van God se huis. Jy is duur gekoop met Jesus se eie lewe. Hyt nie die kruis oorwin nie, maar we’ll die Dood oorwin AMEN.

Ek wil afsluit deur te verduidelik: wat is die verskil tussen gelowiges en ongelowiges? Ongeloof is nie in die 1ste plek twyfel nie. Ongeloof is in die 1ste plek ongehoorsaamheid. Al weet jy wat is reg doen jy die verkeerde. En om die verkeerde te doen is sonde. Wie aanhou sonde doen, terwyl hy/sy weet wat reg en verkeerd is, word van binne verhard. Dan begin jy twyfel. Is God se beloftes waar? So kan jy dink jy lewe naby God, maar kan nie Sy stem hoor nie. Wat help dit om Jesus te volg en ongehoorsaam te wees aan God? Na jy verhard het vrae jy die vrae en jy raak vervreemd van God. Ons praat oor n muur was gebou word, en die tannie se n baie waar ding. 1mm en nog n steen 1mm maak dat jy n skewe muur het op die einde van die dag. Net een klein sondetjie, so gewoonte sondetjie, laat jou bootjie 1grade uit wees, en op die einde van die dag kan jy nie jou bestemming bereik nie, want elke 1grade het jou heel van koers af. Jy kan nie die wedloop alleen hardloop nie. Geen kompitisie maak jou wedloop net n oefen lopie. Indien jy glo wat God gespreek het dat Jesus die Profeet is soos Moses, glo dan in Jesus die Messias en aanvaar Hom as Here en Redder. Dan sal jou sondes vergewe word en jy Jesus jou stuurman maak. Hy kan nie afdwaal nie. Ek glo jy sal meer besef hoe belangrik die Ou Testament is en weer honger word om daarin te gaan delf. Jesus is nie net in die Nuwe Testament nie, maar word in elke boek van die Bybel, selfs die Ou Testament geopenbaar. Gaan soek bietjie daai een. Begin by eerste mens Adam. Kyk daar is n eerste en laaste Adam. So kan jy aangaan word weer lief vir die Woord van God.
Geseende Dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 92 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *