Die Onse Vader

Die Onse Vader. Hoeveel keer praat ek of rammel ek uit gewoonte n gebed af en besef nie wat ek vra of se nie. So uit gewoonte en 2min later kla gebid en ek lees sommer 2-4versies daarsy reg vir die kooi, of reg om my dag te begin. As ek 2min talm kom ek laat vir werk. En ek is in n gesiene posisie, moet vroeg n vergadering bywoon. Ek vergeet dat Gebed n twee gesprek is tussen my Vader en my. En die ergste dat ek moet besef wat ek vra. Gebed is nie iets waaroor jy applous by mense moet soek nie. Dit is n twee gesprek tussen jou en God. Gebed is nie hoe Name en woorde en sinne wat herhaal word nie, die heidene bid so. Ware opregte gebed is hoe jy in jou hart voel. Ekt gordelroos gister so seer gehad en ekt gese Here as dit tyd is vat my net asb. Nee was die antwoord. Dis hoe ek opreg gevoel het. En vandag voel ek soveel beter ekt deur die nag geslaap en voel die Here het my aangeraak. Moenie God try beindruk nie. Hy ken jou hart, jy kan vir mense lieg en se eks ok, maar jyt vanmore voor n hangkas vol maskers gestaan, oja ek gaan na sus toe, die masker moet ek dra en daarna stop ek by ma dan moet daai masker op dan by my pastoor nee kyk daai vroom soet masker die stroop loop uit my bek. So kan ek voorgee.

“En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ’n klip gee; of ook ’n vis, en hy sal hom in plaas van ’n vis ’n slang gee; of ook as hy ’n eier vra, hom ’n skerpioen gee?” (LUKAS 11:11-12).

“En as julle bid, gebruik nie ’n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.” (MATTHÉÜS 6:7).

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. ” (MATTHÉÜS 6:9-13).

(Lukas 11:2-4).

Die Onse Vader word in 3 U bedes(Matt 6:9-10) en 3 Ons bedes(Matt 6:11-13) gedeel

So word God en die mens dan verbind met mekaar.

Die eerste wet: “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.” (EX 20:3). Dit gaan Eerste oor God. “Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.” (OPEN 22:13).

Wie is Onse Vader?

“Ons Vader in die hemele, laat u Naam geheilig word” (Matteus 6:9). Deur te se onse Vader gee ons erkenning aan God eerbiedig ons Hom. Soos ’n kind, wat van nature aangetrokke voel tot ’n liefdevolle en simpatieke ouer, kan ons ons hemelse Vader nader met die vertroue dat hy na ons wil luister.

“Aan U kom ’n lofsang toe, o God, in Sion, en aan U moet die gelofte betaal word. O Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom! Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge.” (PSALMS 65:2-4).

“Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir ewig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom; sodat hulle kan weet dat U, wie se Naam HERE is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde.” (PSALMS 83:18-19).

“Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken. ” (ESÉGIËL 36:22,23).

God se wil sal op die aarde geskied. Ons moet pleit dat Sy Koninkryk dag na dag onder die mense sal veld wen en dat dit spoedig in sy totaliteit sal kom. Ons se te maklik: what will be will be. Ons moet God vra om Sy hemelse plan op aarde sal gebeur.

“Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde” (Matteus 6:10).

God se hemelse wil moet op aarde uitgevoer word. Ons dink aan die hemel as ’n vreedsame en rustige plek. Die Skrif verwys na die hemel as God se “Kyk van die hemel neer en aanskou uit u heilige en heerlike woning! Waar is u ywer en u magtige dade? Die ontroering van u binneste en u barmhartighede het hulle jeens my ingehou.” (JES 63:15).

Geen wonder ons bid dat God se wil op die aarde moet geskied “soos in die hemel” nie! Maar sal dit ooit gebeur?

“Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan —” (DANIËL 2:44).

“julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ’n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.” (II PETRUS 3:12-13).

Om te bid dat God se Koninkryk moet kom en dat sy wil op die aarde moet geskied, is ’n blyk van geloof wat nie tot teleurstelling sal lei nie.

“En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. ” (OPEN 21:3-5).

Gebed en ons fisiese behoeftes: ons vra vir Vandag se brood nie more sin nie. Manna kon nie hou tot die volgende dag nie. So skryf ek baie. En dan save ek skryf by save. Dan skielik verander more se boodskap heeltemal. Want ek ken jou nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Maar Vader voel Hy wil vir jou iets se. Dis dan wanneer alles maar alles kan verander en jy lees en voel sjoe die boodskap is net vir my, jy voel half skuldig. Hoe weet sy? Vra jy.

“Gee ons vandag ons brood vir hierdie dag” (Matteus 6:11).

Dit is nie n versoek om materiele rykdom nie. Jesus het ons aangespoor om te bid vir “ons brood vir die dag volgens die dag se vereiste” (Lukas 11:3). In ooreenstemming met die Onse Vader kan ons met vertroue bid dat God in ons daaglikse behoeftes sal voorsien as ons Hom liefhet en gehoorsaam. Onnodige bekommernis oor ekonomiese probleme kan veroorsaak dat ons ons geestelike behoefte verwaarloos en gevolglik versuim om te doen wat God van ons verwag. Maar as ons die aanbidding van God eerste in ons lewe stel, kan ons seker wees dat ons versoeke om materiele noodsaaklikhede, soos kos en klere, verhoor sal word.

“Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ’n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. ” (MATTHÉÜS 6:26-34).

Dit is nie maklik om God se regverdigheid te soek nie, aangesien ons almal sondig en vergifnis nodig het.  “DAAROM, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het ” (ROM 5:12).

Ons gebede en vergifnis. Die moeilike een.

“En Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe” (Matteus 6:12).

“Verbly die siel van u kneg, want tot U, o Here, hef ek my siel op. Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. HERE, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge.” (PSALMS 86:4-6).

Jesus het egter n voorwaarde genoem: As ons deur God vergewe wil word, moet ons ander vergewe (Matteus 6:14,15).

Al is die regverdige man Job sleg behandel deur drie van sy metgeselle, was hy vergewensgesind en het hy selfs vir hulle gebid. “En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.” (JOB 42:10).

As ons die vergewe wat teen ons sondig, sal ons God behaag en by sy barmhartigheid kan baat vind. “Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.” (MATT 26:41-42).

“en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” Baie vertalings se the evil one. Satan, ons aartsvyand, die bose. Mens kan nie verhinder dat n mossie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy daarin nes maak. Ons almal het keuses: om iets verkeerd te dink of te doen of te se. Gaan jy laat hy kom broei in jou? God gee ons nie oor aan versoeking en laat ons ook nie sondig nie.

“Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.” (JAK 1:13).

“Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.” (I KOR 10:13).

Maar wie versoek ons? “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.” (I PETRUS 5:8). Satan het immers selfs Jesus Christus versoek! Lees Matteus 4:1-11. As jy God wil dien, is Satan se oogmerk om jou ook te verslind! Moet jy vrees? Nee want God het jou nie n gees van vrees gegee nie. “Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.” (I JOHANNES 5:19).

Lees Johannes 17

Die fariseers het gereeld vastye gehou,  elke week. Ons moet dit doen, maar sonder trompetgeskal. As ons ons godsdiens beoefen om deur mense raakgesien te word, gaan ons dalk hulle applous kry, maar dit is al. God is nie tevrede met n godsdiens wat met verkeerde motiewe beoefen word nie.

Ons godsdienstige handelinge moet alleen gedoen word om Hom te behaag, om Sy Naam groot te maak. Enige iets meer as dit strek nie tot sy eer nie.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.

Erkenning weer aan God alles behoort aan Hom. En ons Maak Sy Naam Alleen Groot. Hier eindig ons weer.

“Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.” (OPENBARING 22:13).

Amen/Halleluja

Wow alles begin en eindig by God sjoe hoe kosbaar is dit nie?

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 156 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *