I Kor 10:30-33

Each one of us matters to God. Ons gesels so gister aand en weet ons voel skaam en skuldig oor ons verlede. God laat toe dat dinge met jou gebeur, dat dit jou stepping stone kan wees. Ja, ons dink dis satan en bestraf hom. Aanvalle is eina en ons verstaan nie. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Mense wat God dalk kan gebruik om ander te seen, sien jou Gehoorsaamheid maak JOU seen van God groter. Of dit R10 is ipv R1-R2 by karwag, of R500 se kruideniers of n 2de handse ekstra kar wat jy saai, jy saai in God se Koninkryk. Soos ek se God laat dit toe Dat dit wat vir jou nog op die pad wag, vir jou makliker sal wees. Hy wil jou bederf en seen. Soms oordeel mense wys vinger na jou. Jy kry aanslae word sleg behendel.

BYNA almal hou daarvan om geprys te word. Komplimente kan ons goed laat voel en ons ’n gevoel van voldoening gee. Die goedkeuring van ander kan ons selfs aanspoor om ons nog meer in te span. Die teenoorgestelde is die geval wanneer ons agterkom dat party mense ’n ongunstige opinie van ons het. ’n Kil reaksie of ’n kritiese opmerking kan ons gees heeltemal verpletter. Jy stop sluit kar en na paar minute is kar weg. Skielike dood van n geliefde. Of jy werk en gesiene persoon en da verloor jy alles. n Onverwagte egskeiding. Maak nie saak op watter pad jy moes loop, dinge kan jou verpletter.  Wat ander van ons dink, kan ’n groot uitwerking hê op wat ons van onsself dink. Jy ag jou minder omdat ander op jou neerkyk. Dit sou ’n fout wees om ander se beskouing van ons te ignoreer. Ons kan eintlik daarby baat vind wanneer ander ons gedrag in oënskou neem. Kom ons kyk na wat die Woord se:

“En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie; net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar dié van baie, sodat hulle gered kan word. ” (I Kor 10:30-33).

“Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sê vir hulle: Julle het hierdie man na my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle Hom beskuldig nie;” (Luk 23:13-14).

“maar hulle het aangehou roep en sê: Kruisig, kruisig Hom! En vir die derde keer sê hy vir hulle: Watter kwaad het Hy dan gedoen? Ek het in Hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal Hom dan kasty en loslaat.  “Maar hulle het aangehou met ’n harde geroep en geëis dat Hy gekruisig moes word; en hulle geroep en dié van die owerpriesters het die oorhand gekry. aar hulle het aangehou met ’n harde geroep en geëis dat Hy gekruisig moes word; en hulle geroep en dié van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer.” (LUK 23:21-25

Beskouings wat op valse inligting gegrond is of wat deur afguns of vooroordeel beïnvloed is, moet dalk eenvoudig verwerp word. Daarom moet ons goeie oordeel aan die dag lê en verstandig reageer op die menings van ander. Jy sien dalk iemand deur mense oe. En oordeel hom. Hoe sien God jou? Wie se mening maak saak? Ons wil die goedkeuring hê van diegene wat na aan ons is in ware aanbidding. Dit sluit gelowige gesinslede sowel as ons Christenbroers en -susters in (“Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het Homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is: Die smaadhede van die wat U smaad, het op My geval.” (ROM 15:2-3).

Die vers wat almal ken, maar almal wil uiskreer uit Bybel! “VROUE, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees.” (KOL 3:18-21).

“want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word; dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my.” (ROM 1:11-12).

“maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.” (FIL 2:2-3).

“Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.” (HEB 13:17).

“Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders, sodat hy nie in veragting en in die strik van die duiwel val nie.” (I TIM 3:7).

Hoe goed is dit tog wanneer ongelowige familielede, werksmaats en bure ons respekteer! En probeer ons nie ’n goeie indruk laat by die mense vir wie ons getuig sodat hulle die Koninkryksboodskap goedgesind sal wees nie? Ja dis soms maskers, maar vir die Here se onthalwe. As ons in die gemeenskap bekend staan as mense wat sedelik rein, opreg en eerlik is, verheerlik dit God (“en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.”1 Petrus 2:12). Maar ons kan nooit Bybelbeginsels prysgee om die guns van ander te verkry nie; ook kan ons ons nie anders voordoen as wat ons werklik is om hulle te beïndruk nie. Ons moet besef dat dit onmoontlik is om almal tevrede te stel. Jy is nie n plastiek kersfees boompie nie, wat MENSE kan versier soos hulle wil nie!  Jesus het gesê: “As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.” (JOH 15:19).

Kan ons enigiets doen om die respek te verkry van diegene wat ons teëstaan?
“En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (MATT 10:22).

Hierdie haat gee soms aanleiding tot kwaadwillige beskuldigings. (HAND 28:22).
“Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;” (I PET 3:15).

“Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teëstanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie.” (TIT 2:8).
“En sommige van die skrifgeleerdes het by hulleself gesê: Hierdie man praat godslasterlik.” (MATT 9:3).
“En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê: Hy het Beëlsebul! en: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit.” (MARK 3:22).”Hierop het Pilatus probeer om Hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê: As u Hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser.” (JOH 19:12).
Die apostel Paulus is beswadder “word ons belaster, ons troos; soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe.” (I KOR 4:13). Jesus sowel as Paulus het sulke kritiek geïgnoreer en besig gebly met hulle werk (“Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ’n blinde ’n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.” (MATT 15:14). Hulle het geweet dat hulle nooit die goedkeuring van hulle vyande sou kon verkry nie, aangesien “Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.” (I JOH 5:19). Vandag kom ons voor dieselfde uitdaging te staan. Ons hoef nie geïntimideer te voel wanneer kwaadwillige teenstanders leuens oor ons versprei nie.—”Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.” (MATT 5:11).

Wat mense van ons dink, wissel grootliks, afhangende van hulle beweegredes en wat hulle van ons gehoor het. Ons word deur sommige geprys en geëer, deur ander sleggemaak en gehaat. Maar solank ons deur Bybelbeginsels gerig word, het ons alle rede om gelukkig te wees en gemoedsrus te hê.

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (II TIM 3:16-17).
Ons verwerf die guns van God en van Sy Seun, Jesus Christus, deur God se Woord met waardering as ons gids in alle dinge te aanvaar.
Each one of us matters to God. Wat Hulle van ons dink, weerspieël ons werklike waarde.
“En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.” (JOHANNES 5:27).
“Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.” (JAKOBUS 1:12).
Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 107 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *