JES 53:11-12

“Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. ” (JES 53:11-12).

Van vernedering na verhoging. Ek luister so die naweek na n awesome Woord deur Russell en hy praat oor nederigheid. So maklik en lekker op die tong, maar so moeilik om regtig Nederig te wees. Die prys is hoog wanneer jy opreg nederig wil wees. Maar alles die moeite werd. Die prys is niks in vergelyking met die Prys wat Jesus Christus vir ons betaal het nie. God haat trots, en dis iets wat elkeen van ons in ons het. Om opreg nederig wil wees moet ons aan onsself wys.

“en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” (II KRON 7:14).

Na die belydenis van die wereld kom die aankondiging van God: julle het tot die regte insig gekom. My dienaar gaan n ereplek kry. Die dienaar was regverdig, en het die regte verhouding met God gehad. Hy vervul egter n middelaarsfunksie en is n instrument weerdeur God verlossing vir die wereld bewerkstellig. Daarom eer die Here hom as iemand wat groot en magtig is. Die pad na verhoging lei deur vernedering. Die dienaar het homself vir ander gegee, selfs om doodgemaak te word. Ek gee vir jou kosbare skrifte om te gaan lees: Jes 52:15, Rom 15:21, Jes 53:1, Joh 12:38, Hand 10:16, Jes 53:4, Matt 8:17, Jes 53:7-8, Hand 8:32-33, Jes 53:12 en Luk 22:37.

God kies nie die sterkstes, slimstes nie. Hy kies nie mag en dwang nie, maar vernedering waardeur die liefde skyn en lok en nooi. God is nooit verlee oor leiding nie. Hyt gely sodat ons lyding genees kan word.
Bereken jou kostes: moenie na die beste restuarant gaan. Kos bestel, en wanneer die rekening kom weer nou gaan my tjek hop nie. As jy jou kostes bereken sal jy gereed wees.

“En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie so ’n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. ” (JAKOBUS 1:5-8).

Vra vir Wysheid, en dis wat jy doen. Jy vra en staan terug, moenie inmeng en God try voorse nie. Jy kan n wyse besluit maak. Besluit om elke dag getrou te wees en n sekere tyd per dag in Sy Woord en Teenwoordigheid te spandeer. Makliker gese as gedaan. Ekt myself voorgeneem om elke maand iets nuuts te maak vir die huis. Het dit gewerk. Nee vroeg in Januarie val ek en kraak duim en skeer ligmente in my hand. Daarna besluit ek: ok,ek gaan elke maand werk om my spens te begin. Daai een lyk al effe beter en ek bereik iets. Maar wat van om meer tyd met God te spandeer? Jesus was die Beste voorbeeld van die nederigste persoon. Hy het God se hartklop geken en nog het Hy ure by Sy voete gaan sit en tyd met Sy Vader gespandeer.

Kom ons kyk na Job se wandelspad: Job leer van Nederigheid na Hy stil geword het voor God, na n laaaaaang heart to heart (one by one) met God.
Moses is die Nederigste man op aarde. Eers het Moses lank saam God gespandeer voor Hy nederig geword het.

Wanneer jy jubel, dans en God worship om te se: “O God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ’n dor en uitgedroogde land, sonder water. Só het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien. Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys. Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef. ” (PSALMS 63:2-5).

Besef ons hoe groot en goed ons God is? Bestudeer die karakter van God en wie Hy is! Leer Sy hartklop en weet wat Hy van my verwag. Leer Sy Werke, Waarheid, Weg en Woord.
“These things hast thou done, and I kept silence; Thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: But I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.” (Psalms 50:21).

Wanneer ons se God is powerful wil ons kleinlike brein dink aan iets wat op aarde is wat powerful is en se: dis hoe powerful God is net bietjie meer. Ons verstaan nie omdat ons gedagtes gebind is aan natuurlike dinge. Hy het alles soorte voels en visse met een sin geskep en ons dink Hys ons “chomma” Die liefde van God is nie wereldse liefde nie, dis bonatuurlik, dit wat aan die kruis gebeur het. “En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.” (LUKAS 23:34). Wanneer laas het ek stil gaan staan voor die kruis.Besef wat Jesus vir my gedoen het? By Sy voete gaan sit?Menslike liefde is egskeidings,

VANAF JOB 38-42 GAAN LEES DIT VIR N MAAND ELKE DAG.Besef Hoe Groot God is. Sien Job breek in stukke, in nederigheid toe Hy besef wie God is. Lees ook Matt 26-28 en Luk 22-24 staan stil by die kruis en sien raak wat Hy vir jou gedoen het. Sien die wereld skiet baie dinge af.Verlamdes, bedlendes,blindes,dowes,melaatse mense,mense in tronke, hospitale, weeshuise.Wat sou Jesus doen?

Water, kos, klere,genees! Satan het die mag van kerke lankal gesteel,want julle mag net hier en daar bedien.Kry eers toestemming voor jy iemand seen, want as hy/sy nie n lid is kan hul mos nie kos kry nie. Ons moet ons hande uit ons sakke haal en ons hande begin vuil maak. Waar kan jy n spoeg bekkie, met nat neusie druk en n sweet gee? Waar kan jy iemand help meubels skuif, of sy huis help skoonmaak. Waar kan jy help om gras te sny, of iemand se geute verf. Of iemand se vuil wasgoed optel was en dit stryk. Of iemand se stoof skrop. Dalk n baadjie gee, wat al 10jr in jou kas hang en jy pas nog nie in hom nie. Ons is die sout van die aarde.

“JULLE is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. ’n Stad wat bo-op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie;” (MATT 5:13-14).

het Jesus, omdat Hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God uitgegaan het en na God heengaan, van die maaltyd opgestaan en sy bo-klere uitgetrek en ‘n doek geneem en dit om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in ‘n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en dié sê vir Hom: Here, gaan U my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom: Wat Ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir Hom: U sal my voete in der ewigheid nie was nie! Jesus antwoord hom: As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie. Simon Petrus sê vir Hom: Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. (maw bad my) Jesus sê vir hom: Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie. Want Hy het geweet wie Hom sou verraai. Daarom het Hy gesê: Julle is nie almal rein nie. Toe Hy dan hulle voete gewas en sy bo-klere geneem het, gaan Hy weer aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het? Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie—Ek weet wie Ek uitverkies het—maar dat die Skrif vervul kan word: Hy wat saam met My brood eet, het sy hakskeen teen My opgelig. Van nou af sê Ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit Ek is. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. (Joh 13:3-20)

Dis nie wat jy weet of hoeveel sertifikate jy besit nie, maar wat jy doen. Vra God om jou oe te open, vir wie hulp nodig het. Wie eensaam, depresief, koud en honger is en dan moet jy die volgende onthou:
Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ‘n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. (Mat 6:2-5) Doen wat jy kan, en God sal die res doen. Hy mag dalk jou trots en repetasie vir n oomlik verwyder. Moontlik vir n seisoen in jou lewe. Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef Hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle ‘n erestoel te laat beërwe. Want aan die HERE behoort die pilare van die aarde, en Hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar Hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis; want ‘n mens oorwin nie deur krag nie. (1Sa 2:7-9)

Job: verloor sy repetasie, rykdom en familie. Verwerp deur sy vriende.
Josef : verloor sy coat of many colours, familie en repitasie. Verwerp deur sy eie familie.
Moses: al sy mense, familie. Verwerp deur konings gesagte.
Jesus: verwerp deur Sy eie mense.

Job: eindig op puinhoop. En God gee alles dubbel terug. Jy kan nie Job se hart verstaan, sonder sy hartseer nie.
Josef: eindig in tronk. Hy regeer die hele nasie. Jy kan nie Josef se hart verstaan, sonder sy put en tronk lewe nie.
Moses: eindig in woestynson. Hy lei God se volk na beloofde land. Jy kan nooit Moses se hart ken as jy nie 40jr n volk moes lei nie.

Petrus: drie keer dieselfde fout gemaak, En die Here het Hom omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou wat Hy vir hom gesê het: Voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. (Luk 22:61-62) daai nag het Simon Petrus geestelik gesterf.

Jy moet eers alles opgee…. Dan kan God jou gebruik. Jou talente kan vervaag, die grond onder jou voete brokkel, jou sekeriteit kan in stukke val. Ja die koste is hoog. Al gewonder wat beteken: Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. (Mat 7:12-24)

Bereken jou kostes. Is jy bereid om te faal? Om verwerp te voel? Net God verander n vloek in n seen.
Lees 2 Kor 1-4
God genees en neem jou aan terwyl ander jou verwerp. Al is jy kruppel en dis vir jou vernederend, of jou huwelik het n knak gevang, of jy sit met pyn en fustrasie, of n geliefde val weg, of jou kind slip skool en word gevang met drugs. Dit bly vernederend. God kan jou help. Job se vriende se dis jou sonde. Paulus sit met n doring in die vlees.
Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit— dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie. Oor so ‘n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie ‘n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit ná, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. (2Co 12:1-7)
Hoe gaan jy nou bid? Here maak my nederig op U manier. Of Here maak my nederig, behalwe as die prys te hoog is.
Verse wat jy oor nederigheid kan lees: ROM 12:16, 2 KOR 7:6,10:1, EF 4:2, FIL 2:3, KOL 2:18,23
KOL 3:12 JAK 4:6, 1 PET 5:5, 2 SAM 6:22, JOB 5:11 PS138:6, SPR 15:33, 16:19 18:2, 22:4 29:23
JOS 57:15, ESEG 17:24, 21:26, DAN 4:17, SAG 9:9, MAT 11:29, LUK 1:48,52, HAND 20:19.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 124 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *