JOSUA 24:1-3

Ons het gister geraak aan die struikelblok van geloof. Wanneer kyk na Abram dink ons dis n man met Geloof in die regter hand gebore. Sy vrou en dogter se name word aan n son god verbind. Joshua 24 se iets interesant.

“DAARNA het Josua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sigem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep, en hulle het hul voor die aangesig van God gestel. Toe sê Josua aan die hele volk: So sê die HERE, die God van Israel: Oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon — Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar Ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat af geneem en hom deur die hele land Kanaän laat trek en sy nageslag vermeerder en Isak aan hom gegee; ” (JOSUA 24:1-3).

Lees gerus:
Genesis 12: 1‑10;
Genesis 13:5‑18;
Genesis 14:13‑24.
Abraham word in die Skrif die vader van die gelowiges genoem. En Paulus, wanneer by in sy Romeinebrief skryf oor die saligheid, gee hy baie aandag juis aan Abraham. Daarom is dit vir ons geloofslewe van groot belang dat ons ons geestelike familieband gaan ondersoek. Wat beteken dit om kinders van Abraham te wees? Wie is Abraham? Wat maak van hom so ‘n belangrike en uitstaande persoon in die Bybelse tyd? Wat Abraham so belangrik maak, is dat hy geglo het. In sy lewe sien ons duidelik wat geloof is, en wat God maak met een wat glo. Dis die heel belangrikste. Die Vader wat Sy Seun wat Hy lief het offer. Is in NT tot vervulling God wat Jesus offer vir ons sondes.dis Ware Geloof. Hy het geglo dat God alles kan doen wat Hy gesê het, en hy het voor God verskyn, nie met dit wat hy in eie krag presteer het nie, maar as een wat in volle oorgawe sy lewe konsekwent inrig volgens God se beloftes. Sy lewe en lewensloop word gelei deur God se beloftes. En hy hoop op die vervulling van daardie beloftes. So verskyn hy dan voor God: as een wat glo in God, en leef uit daardie geloof. Laat ons nou die dinge van nader ondersoek.

God kies die onvrugbare vrou as die moeder van die Gelowiges. Hy kies nie iemand wat bekend is vir sy toewyding of sy invloed nie. Hy roep iemand uit die Heidendom om vader te word van mense wat in God glo. Geloof is nie verstandelike instemming of lee woorde nie.
Onvrugbaarheid/kinderloosheid was groot ramp en vernedering/skande beskou. God verwag nooit die onmoontlike van mens nie. Sy beloftes bemoedig ons. Hy beloof Abram deur sy natuurlike prys te gee, dat God n groot nasie sal maak.

Wat lees ons van die tyd voor Abraham? Die geskiedenis voor Abraham eindig elke keer op ‘n droewe noot. Dit eindig op die sondige verval van die mense. Dis Adam en Eva wat ongehoorsaam is, en nie wil loop op die pad wat God aan hulle voorgehou het nie. En die pad van sonde gaan teen ‘n groot spoed voort, sodat God oplaas besluit om alles wat lewe, met die sondvloed te verdelg. Net Noag en sy huis bly behoue. Maar na Noag loop alles weer skeef. Ja, so erg, dat die mense deur middel van die toring tot by God wou kom, en die hemel bestorm, in plaas van diensbaar te wees op hierdie aarde wat aan die mens gegee is om oor te regeer. En weer gryp God in. Nie weer soos by die sondvloed nie, maar Hy verwar die taal, en so het Hy tog al die menslike plannetjies van eie krag en rewolusie teen God verbreek. Dan begin God met Abraham, en God beloof aan hom ‘n nageslag wat ontelbaar is. Hy sal vader wees van ‘n nageslag wat nie sal maak soos wat die mensdom voor Abraham gemaak het nie. Hy sal die vader wees van ‘n nageslag van gelowiges, van mense wat nie in eie krag en sondigheid voor God wil staan nie, maar wat enduit net glo en hoop op dit wat God beloof het. Vergelyk net Abraham se hele lewenswyse met dit wat die mense voor hom gedoen het. Kyk die groot verskil! En as God dan aan Abraham ‘n ontelbaar groot nageslag beloof, dan begin ons besef wat die Here met Abraham begin het. Abraham lewe in die geloof. Sy lewe is gevorm en geskoei op dit wat God beloof. En so sal hy ook vader wees van ‘n groot nageslag. Hy lewe in die geloof. Gaan jy na die land wat Ek jou sal wys. Waar is dit? Hoe lyk dit daar? Sal ‘n mens daar kan boer? ‘n Klomp vrae wat ‘n mens kan stel. Ons mos onseker bang vir verandering. Wil atyd net dieselfde bly. Eers baie later sal God presies vir hom sê waar en hoe die land is. Nou ontvang hy net die opdrag: Gaan na die land wat Ek jou sal wys. Abraham moet dus vertrou dat God wel sal wys!

Abraham: Skeur jou heeltemal los uit alle aardse bande, en gaan na die land wat Ek jou sal wys! Alle aardse vastigheid word onder hom weggeneem. Al vaste grond waarop hy kan staan, is God se belofte ‑ die belofte waarop sy hele lewe moet rus! Toe trek Abraham in gehoorsaamheid aan God. Hy kan net by sy bestemming kom as God hom daar bring. In homself het hy niks. Hy is heeltemal los geskeur van alle aardse bande.

As Vader jou vra skeur jou heeltemal los, sal jy dit kan doen? Jare gelede het ek verkeerde keuse gemaak. Ekt al my vriende verloor, werk, huis, kar, hond, man ekt moes weer heel onder begin. Is dit maklik? Nee, Is dit moontlik? Ja, God sal jou alles nuut laat oor begin. Mag jy n baie geseende dag geniet.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 84 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *