Ps 91:1-2

Ekt het 1989 eendag vanaf die werk geloop huistoe. My ma moes my by werk kom haal en syt vergeet. Ek was besig om kar te koop. Van selfone was daar nog nie sprake nie. En die huisfoon het net gelui en gelui. Die vrydag oggend was heerlik, maar skielik na 2 begin die wind koel waai, sand en stof was erg. Ekt vinnig gestap soos wat sy altyd gery het. Net vir as sy dalk laat is. Die weer het stormagtige begin word. Ekt noual begin draf stap. Die lug word al hoe donkerder, en wind skerp en kouer. Weerlig begin flits, donderweer dreun, en dan val die reën in strome. Ek loop vinnig en soek desperaat na skuiling. Daar, langs die pad, sien ek ’n skuilplek. Reg onder brug, Dit is stewig, droog en aanloklik. Hoe dankbaar is ek tog vir daardie veilige plek droog en rustig! Daar gewag totdat die weer effe bedaar. My kos was al vroeg oggend opgeeet, niks om te drink het ek weer verder gestap huistoe. Vanaf Ifm kantore na Playfair Blvd. Dit was n 3ure draf stap, klere nat en koud, en ek moeg, maar veilig tuis gekom.

Ons lewe nou in stormagtige tye. Kyk gerus om jou. Wêreldtoestande word al hoe erger. Ons try nou werk toe ry die paaie weer toe. Weer groot skade aangerig. Klippe (of altans rotse) in die pad, Doring bome krap karre se verf af. Ek probeer al twee dae om my kar se wiel reg te maak. Oral staan lang rye mense. Maar daar is ’n veilige skuilplek, ’n toevlug waar ons teen permanente skade beskerm kan word.

Waar is dit se my? Permanente veilige skuilplek “HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.” (Ps 91:1-2).

Die Skepper en Soewerein van die heelal, kan ons beskermende toevlug wees. Hy kan ons veilig bewaar, want hy is sterker as enigiemand of enigiets wat teen ons kan opkom. Al word ons skade berokken, kan God al die slegte gevolge daarvan ongedaan maak. “Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag.” (JUDAS 1:20-21).

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.” (JOH 3:16-17).

Ons kan vir ewig in vrede en geluk daar lewe “want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon.” (PSALMS 37:28-29).

“Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.” (MATTHÉÜS 22:36-37).

Jy het beslis baie redes om God lief te hê. Lief met n sterk awesome liefde. Maar is dit voldoende om net te voel dat jy hierdie liefde het, of is daar meer by betrokke om die Here met jou hele hart, siel en verstand lief te hê? Trouens, hoewel dit noodsaaklik is dat ons liefde vir God voel, is daardie gevoel net die begin van ware liefde vir hom. Met Sy Grootheid en Almag staan ek voor die Skepper van die Heelal. Een Perskepit is noodsaaklik vir die ontwikkeling van ’n Perskeboom wat baie vrugte dra. Maar as jy ’n perske wil he, sal jy tevrede wees as iemand jou net ’n perskepit gee? Beslis nie! Net so is ’n gevoel van liefde vir God net ’n begin. “Dít is wat die liefde vir God beteken, dat ons sy gebooie bewaar; en tog is sy gebooie nie swaar nie” (1 Johannes 5:3).

Opregte liefde vir God sal goeie vrugte dra. Dit moet deur dade geopenbaar word.
“Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. ” (MAT 7:16-20). Ons toon ons liefde vir God wanneer ons sy gebooie bewaar en sy beginsels toepas. Dit is nie vir ons te moeilik nie. God se wette is alles behalwe swaar; hulle is gemaak om ons te help om ’n goeie, gelukkige, vervullende lewe te lei. “So sê die HERE, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die HERE jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos ’n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see;” (JES 48:17-18).

Deur in ooreenstemming met God se leiding te lewe, toon ons aan ons hemelse Vader dat ons alles wat hy vir ons gedoen het, werklik waardeer. Ongelukkig toon te min mense in vandag se wêreld sulke waardering. Ons wil nie ondankbaar wees, soos party mense wat gelewe het toe Jesus op die aarde was nie. Jesus het tien melaatses genees, maar net een het teruggedraai om hom te bedank. “En toe Hy in ’n sekere dorp ingaan, kom tien melaatse manne Hom tegemoet, wat op ’n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê: Jesus, Meester, wees ons barmhartig! En toe Hy hulle sien, sê Hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met ’n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en Hom gedank. En hy was ’n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: Het tien nie rein geword nie? En waar is die nege? ” (LUKAS 17:12-17).

Ons wil tog sekerlik wees soos die een wat dankbaar was, nie soos die nege ondankbares nie! Daai een was nie net dankbaar maar sommer Sy Naam verheerlik.

As jy op ’n baie koue nag buite is en by ’n vuur sit om warm te kry, sal jy tog nie toelaat dat die vlamme al hoe laer brand en uiteindelik doodgaan nie, of hoe? Jy sal aanhou om hout op die vuur te sit om dit helder en warm te laat brand. Lekker Bom fire bou. Jou lewe hang dalk daarvan af! Net soos hout ’n vuur laat brand, hou “die kennis van God” ons liefde vir God sterk.

“MY seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind (want die HERE gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is ’n skild vir die wat regskape wandel deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar); dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid — elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees; oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak,” (SPR 2:1-10)

Jou liefde vir God het, net soos ’n vuur, brandstof nodig om lewendig te bly. “Toe is hulle oë geopen en hulle het Hom herken, en Hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar: Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie?” (LUK 24:31-32).

Het jou hart ook begin brand van vreugde, ywer en liefde vir God toe jy begin uitvind wat die Bybel werklik leer? Dit het ongetwyfeld. Baie ander het ook so gevoel. Die uitdaging is nou om daardie intense liefde lewendig te hou en dit te help groei. Ons wil nie dieselfde weg as vandag se wêreld volg nie.
“Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.” (I Tim 4:15-16).
Sulke bepeinsing sal jou liefde vir God voortdurend helder laat brand.
“Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesieë nie.” (I THES 5:16-20).
Dit is baie belangrik dat ons nooit toelaat dat ons gebede meganies word, dat ons bloot uit roetine woorde herhaal sonder dat dit ware gevoel of betekenis het nie. Ons moet met God praat soos ’n kind met ’n geliefde vader praat. Ons wil natuurlik met eerbied praat, maar openlik, eerlik en uit die hart. “Sekerlik, Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ’n toevlug vir ons. Sela.” (Psalm 62:7-9).
Persoonlike Bybelstudie en opregte gebed is noodsaaklike aspekte van ons aanbidding, en dit help ons om in God se liefde te bly. Het jy al vir ander van Bybelwaarhede begin vertel? Vertel wat God vandag vir jou gedoen het. “aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe.” (LUKAS 1:73-75).

Wanneer ons ander van die waarhede vertel wat ons omtrent God geleer het, voer ons ’n baie belangrike opdrag uit wat aan alle ware Christene gegee is om die goeie nuus van God se Koninkryk te verkondig. Lees gerus: Matteus 24:14; 28:19, 20,
2 Kor 4:7.
Hebreërs 6:10.
1 Korintiërs 15:58.
2 Timoteus 4:2
Waarom is hierdie werk vandag so dringend? Sefanja 1:14.
Habakuk 2:3.
(Hebreërs 10:24, 25).
Matteus 24:14; 28:19, 20; Johannes 17:3; 1 Tessalonisense 5:17; Hebreërs 10:24, 25.
1 Timoteus 6:12, 19;
Judas 21.

Mag u n geseende dag geniet

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 114 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *