GÉNESIS 17:1-5

Jesus verskyn aan Abraham. “TOE Abram negen-en-negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En Ek wil my verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abram op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê: Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ’n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ’n vader van ’n menigte van nasies. ” (GÉNESIS 17:1-5).

Wanneer jy n ontmoeting het kan jy nie dieselfde bly nie. Al verander net jou NAAM, wat beteken jou menswees, karakter en denkwyse jou hart verander net daar.

En natuurlik toe Abraham vir Isak moes gaan offer en sagkuns word verduidelik dat God eendag Sy Seun gaan laat sterf sodat ons vergewe kan word en weer die Ewige lewe kan geniet. Dieselfde Jesus het later die doop ingestel. Hy wil n sigbare bewys gee dat Hy ook met jou en my n vaste ooreenkoms het. “Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom; en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. Daarop sê die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik ’n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het. Verder het die HERE gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet. Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE. En Abraham het nader gekom en gesê: Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring?”  (GÉNESIS 18:16-23).

Abraham, Isak en Jakob die geslagslyn waaruit Jesus as die beloofde Saad van Gen 3:15 later gebore sou word. Gal 3:8,16.

Daar word 5keer herhaal dat sy geslag geseen gaan word( Gen 12:3, 18:18, 22:18, 26:4 28:4)

Jesus se lyding vergelyk Gen met Joh. “NÁ hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek! Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moría en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.” (GÉNESIS 22:1-2).

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (JOHANNES 3:16).

 

Jesus is regverdig Hy waarsku ons van sonde. Waar sodom en gomorra was is nou die dooie see, geen lewende visse nie. God het jou en my lief maar haat sonde. Of dit n leuen of moord is dit bly sonde. Is jou en my lewe rein ek skoon voor God. Het jy jou sondes bely? En aanvaar jy Sy vergifnis? Sien dis n daaglikse werk,  Daai gedagtes en kwaad gevoelens as jy sien hoe nasies ons prag skoon land besoedel, en skades veroorsaak. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Ons is sondige mense en Jesus kan my en jou red. Deur net te se hier is ek, ek gee oor. Jou hele lewe verander Hy verander jou omstandighede, vriende, jou persoonlikheid, jou hart. Die hart van klip verander dat Hy op die vleistafels van jou hart kan skryf.

Geseende dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 97 times, 1 visits today)
Advertisements

One thought on “GÉNESIS 17:1-5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *