GÉNESIS 32:24-29

27 jul Jesus se verskynings aan Jakob. (Ten minste 5keer)

Jakob het n droom/visioen gehad van engele wat met n leer tussen die hemel en aarde op en af klim. Die Here Jesus het bo aan die leer gestaan. En by Jabbokspruit het n Man met Jakob geworstel. Dit was n fisiese geveg. “Maar Jakob het alleen agtergebly, en ’n Man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom. Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën. En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob. Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën. ” (GÉNESIS 32:24-29).

“In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die Engel geworstel en die oorhand gekry, hy het geween en Hom gesmeek. By Bet-el het hy Hom gevind, en daar het Hy met ons gespreek.” (HOSÉA 12:4-5).

“En hy het Josef geseën en gesê: Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het — mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte.” (GÉNESIS 48:15-16).

Jakob het aan sy kinders vertel hoe die Engel van die Here aan hom versyn het. Jakob het sy lewe lank Jesus as sy Leidsman gehad. Weet jy dat ek en jy ook Jesus as ons Leidsman by ons het? Is ek en jy werlik getrou aan Hom?

“Verlos ons, HERE onse God, en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof! Geloofd sy die HERE, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid! En laat die hele volk sê: Amen. Halleluja!” (PSALMS 106:47-48).

Gen 32:24-30 worsteling en naamsverandering van Jakob(bedrieer) na Israel (die Prins van God.)
God van Israel. So awesome al sien mense ons hoe? God sien ons as heel iets anders. Watter verskil kan Jesus nie in jou lewe maak nie?

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 55 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *