LUKAS 6:30-31

Kry die verhaal by vriendin. Die omie kom gebukkend, skuifelend die pad afgestap, sy verkreukelde hoed styf in sy hand vasgeklem. Die plooie trek donker dongas oor sy gesig, en sy oë is dof en blou. Sy klere hang soos ʼn meelsak om hom, sy skoene het al beter dae gesien. Sy hare wapper in drie slierte om sy voorkop, sonverbrand. Boetie! Boetie!” roep hy na my. Ek gee hom een kyk en kyk dan anderpad. Net nog ‘n boemelaar, net nog ‘n bedelaar. “Boetie! Boetie!” roep hy weer. Ek draai my rug op hom en sluit die motordeur oop. “Boetie, boetie! Wag, ek wil met jou praat.” Sy stem is skor. “Seker van al die drank,” dink ek, klim in die motor en sluit die deur. Hy struikel van die sypaadjie af, kom krom, oud en verwaarloos na my aangestap. Ek skakel die motor aan, kry trurat en verlaat hom, eensaam en alleen. “Kry vir jou werk. Maak soos ek maak, dit bring geld, dan kan jy suip tot jy omval,” gaan deur my gedagtes. Ek kry eerste rat, wikkel die petrolpedaal en laat hom in ʼn stofwolk agter. Ek sien in die truspieël hy beduie, hande omhoog. “Ja, joune ook,” sê ek hardop, “net soos jou soort is – as jy nie iets kry nie, is ek altyd die skuldige.”

 By die huis vertel ek vir Vroulief van die voorbarige bedelaar, wat ek gesien het. Vroulief is dadelik Moeder Hen : “Waar slaap die arme man vanaand? Dit lyk asof dit gaan reën.” “Moenie oor hom worrie nie, sy soort het altyd ‘n plan, hy wurm hom met ‘n sak wyn iewers in ‘n kombers toe en verdrink die dag van môre. Plaas dat hy karre oppas, dit sal daai drankgeldjies meer kosbaar maak.”

“Swerwer, jy is ʼn harde man. Wat daarvan as hy drink? Hy is ook net ʼn mens, net soos jy,” berispe Vroulief. “Wat, ‘n man soos ek? As hy ʼn man was, het hy ‘n manier gesoek om ‘n geldjie te verdien vir sy lustigheid. Nou wil hy my geld bedel, dit waarvoor ek gewerk het, met my sweet, my arbeid … Se dinges, vrou! Kom ons vergeet nou die episode, ek is klaar spyt ek het jou vertel.”

 Vroulief stap kop onderstebo kombuis toe, ek maak my gemaklik op die stoep, bier in die hand. ” Kan ook nie jou mond hou nie,” mompel ek. My hond kom lê onder die stoel en ek voer hom ʼn stukkie biltong. Hy lek my hand dankbaar. Eensklaps staan vrou in die deur. “Swerwer, ek het vir die man ‘n pakkie kos gepak, ons vat dit nóú vir hom. Een van die kinders se komberse is ook oor die muur, ons vat dit ook.” Ek ken die stemtoon, onverbiddelik. “Vrou, is jy gek? Die man is seker lankal weg. Gaan skep op, ek is honger,” probeer ek walgooi. “Swerwerrrrrr … as jy nie wil ry nie……. sal ek,” druk sy dit uit.. Ek weet teëpraat gaan nie help nie, my mooi van môre se dag hang hiervan af.

Ek staan op, vat die motorsleutels, en draai half vermakerig na haar: “Nou kom, as jy hom wil kos gee, doen dit self.” Ons ry in stilte, met slegs die geruis van bande. Vroulief klou die pakkie op haar skoot vas. Voor die koöperasie stop ek op dieselfde plek. In die lig van die voertuig sien ek hom op die sypaadjie sit, sy kop op sy knieë, hande wat hang tot op die grond. “Sien jy, wat het ek jou gesê? Klaar dronk.” Vrou ignoreer my, maak die deur oop en skud die omie aan sy skouers. Stadig lig hy sy kop; trane stroom oor sy wange. “Nog dronkverdriet ook”, dink ek. “Omie, ek het ietsie gebring om te eet”, praat Vroulief sag en vat sy hande in hare. Die omie se lyf begin ruk, hy huil nou openlik, trane stroom deur die plooi-dongas. “Nooientjie, dis nie ek nie. Die tannie by die huis het in die bad geval. Sy kan nie opstaan nie. Ons foon werk al twee weke nie meer nie. Ek het asma, ek kon nie verder nie. Ek het ʼn kêrel probeer stop, maar hy het weggejaag … sonder om te luister. Al wat ek kon doen, was om te bid. God het vir my ‘n engel gestuur. Asseblief, gaan help die tannie … asseblief, gaan help haar.” Ek sit met ʼn knop in my keel, trane wil oor die walle stroom, die hartseer is diep en skerp. My gemoed is stukkend, my siel in opstand. Waar en wanneer gaan ons besef: “Ek is my broer se herder”? Raak iemand se lewe vandag aan.

“Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen.” (LUKAS 6:30-31). Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.

“Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ’n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ’n welbehae aan sulke offers.” (HEBREËRS 13:15-16).

 “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ’n blymoedige gewer lief.” (II KORINTHIËRS 9:7).

 God sê nou vir my en jou: Seën of vloek, die keuse is joune! Daar is net twee keuses reg of verkeerd. Bree of smal weg. Jy moet nou die keuse doen, niemand anders nie! Net jy en jy alleen.

“Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor — die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel; en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. ” (Deu 11:26-28).

 Hoe praat God met my?

Deur die glans voor Hom het sy wolke verbygetrek, hael en gloeiende kole. En die HERE het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor; hael en gloeiende kole. En Hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi; ja, sy bliksems in menigte, en Hy het hulle verwar. En die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fondamente van die wêreld is blootgelê vanweë u dreiging, o HERE, vanweë die geblaas van die wind van u neus. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek. (Psa 18:12-16)

En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes; en dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebarrivier; en ek het op my aangesig geval. En die heerlikheid van die HERE het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. En die Gees het my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring; en kyk, die heerlikheid van die HERE het die huis vervul. En ek het Een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man by my staan. En Hy het vir my gesê: Mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole waar Ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; en die huis van Israel sal my heilige Naam nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings met hulle hoerery en met die lyke van hulle konings, by hulle dood; deurdat hulle hul drumpel by my drumpel gemaak het en hul deurpos langs my deurpos, sodat net die muur tussen My en hulle was; en hulle het my heilige Naam verontreinig met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat Ek hulle in my toorn verteer het. (Eze 43:2-8)

En Hy sê: Gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die HERE. En kyk, die HERE het verbygegaan, terwyl ‘n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die HERE uit; in die wind was die HERE nie. En ná die wind ‘n aardbewing; in die aardbewing was die HERE nie. En ná die aardbewing ‘n vuur; in die vuur was die HERE nie. En ná die vuur die gesuis van ‘n sagte koelte. En toe Elía dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom ‘n stem na hom wat sê: Wat maak jy hier, Elía? En hy antwoord: Ek het baie geywer vir die HERE, die God van die leërskare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het; en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die HERE sê vir hom: Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hásael as koning oor Aram. (1Ki 19:1115)

  1. As kind van God Joh 10:1-5      Joh 5:25
  2. Ken en aanvaar die Woord Joh 14:21 1 Sam 3:1,7     Dan 1:17
  3. Onderwerp aan Christus 2 Kor 11:2-4 Dan 2:28,        Eseg 14:4
  4. Glo Hy wil met jou praat Ex 3:3,4 1Kor 2:9-11

 Op my wagtoring wil ek gaan staan en op ‘n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie: (Hab 2:1-3)

  1. Word stil in Sy teenwoordigheid. Matt 6:6
  2. Sien ‘n visioen Joh 5:19 Hand 2:17     (Hand 10:1-2    Hand 18:9,10    Hand 22:17,18)

Fokus op Jesus, nie jou behoefte nie.

  1. God se stem is ‘n vloei van spontane gedagtes. Joh 5:39,40

God praat in eerste persoon, jy ervaar ‘n sagtheid in jou hart.

 3 Tipes gedagtes: 

  1. a) Comfort thoughts – van God af. Jy is gemaklik en het vrede in jou. Sal met Woord saamstem.
  2. b) Accusative thoughts – van satan af. Voel onseker en weet dis verkeerd. Voel ongemaklik met die gedagte. Voel skuldig, verward. Ook afbrekende gedagtes.
  3. c) eie analitiese gedagtes. (Onderbewusyn) jy streel jou eie gedagtes, dit wat jy graag wil hoor. Ek oortuig myself ek het dit gehoor.

 Skryf neer die visioene, drome en gedagtes. Jy sal verbaas staan wanneer God met jou hierdeur praat. Ons word dikwels gewaarsku en luister nie altyd nie. Kyk om jou, ja ek weet mense kan sop stories vertel en geld of selfbejammering van jou vra. Soms moet ons stilstaan. Ons dit is ek en jy is dalk die enigste Bybel wat mense “lees” hul kyk na jou en se wow ek wil he wat jy het. Vertel hom wat die Here vir jou gedoen het. Heilige Gees sal die regte getuienis op jou tong le. Hy al verbaas staan, maar ek sukkel nou daarmee, hoe het jy geweet? So kan jy n pad begin stap met die persoon. Wie se God wil nie met jou praat deur so ou oom nie? My tyd ekt nog 1001 dinge om te doen en ek stop hom R10 in die hand, maar hy wil eerder he ek moet luister. Maaaaaaar wanneer profete in kerk kom bedien kan ek nie gou genoeg uitgaan vir Woord nie. En as ek maar net na die karwag gister geluister het, het ek dalk direk Woord van God ontvang. Ons wil kies ek luister na jou. Nee wag ekt nie tyd om na jou te luister nie. Het jy al in n ry gestaan by n plek en 2mense in die ry langs jou gesels oor iets en dit steek soos n mes in jou binneste? In jou hart voel dit jy wil sommer saamgesels want wat hul se is presies hoe jy nou voel. En die ergste is jyt dit vir niemand gese nie. That our God. Hou jou ore oop. Hy praat met jou. Jy is soms Petrus, Moses, Noag, Eva, Adam, Job, Ester, gaan lees wat hul gedoen het, vergelyk jou lewe met hul lewe, die Woord het al die antwoorde. Google gaan jou op verkeerde pad vat.

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *