2 Samuel

 2 Samuel

Dawid se lewensverhaal word verder beskryf. Eers as jy die verhouding tussen Jesus en Dawid reg begryp, gaan die betekenis van hierdie boek vir jou oop. Het jy geweet dat mense in die Ou Testament tyd ook reeds n intieme verhouding met Jesus kon he? Ja, dit was toe al n wonderlike werklikheid in die lewe van God se kinders. Koning Dawid het ook hierdie voorreg gehad. Kom ons kyk na die verhouding wat Dawid met Jesus gehad het. En onthou eending vandag: wat Jesus vir Dawid beteken het, beteken Hy ook vandag vir jou-vir jou wat in Hom glo.

Deur sy kinderjare het Dawid wonderlike verhale by sy ouers gehoor. “Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon; want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. ” (PSALMS 16:8-11).

“Want Dawid sê van Hom: Ek het die Here altyddeur voor My gesien, want Hy is aan my regterhand, dat Ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop.” (HANDELINGE 2:25-26).

Moses het ook die voorreg gehad: Eks 33:11, Num 12:8, Jes 6:1, Hand 7:56, Hand 9:3,17 Hand 22:14. God die Vader is aan Jesus se regterhand(Ps16:8, 110:5, Hand 2:25) Dawid is deur Jesus geskep (Ps 33:6-9, Kol 1:15,16) en gered volgens God se besluit (Ef 1:4) (Joh 13:18) Dawid deur die Heilige Gees vervul (Ps 51:13) en hyt gesprekke met Jesus gehad(2Sam 5:19, 23-25) Dawid was n profeet (Hand 2:29-30) en Hyt Openbaringe van Jesus ontvang (2Pet 1:21) Dawid se Koningskap was n beeld van Jesus (2Sam 7:12-16, Jes 9:5,6). In die Ou testament word Jesus Dawid genoem (Eseg 34:23,24, 37:22-25). In die Nuwe Testament noem Jesus Homself die seun van Dawid. (Matt 22:41-45) tydens Jesus se intog in Jerusalem het die skare Hom die Seun van Dawid genoem (Matt 21:9)

Dawid het gedurig vir Jesus in Visioene gesien. Dawid het voordurend n geestelike ontmoeting met Jesus gehad. Hy het Jesus elke dag gesien. Ons kan se dat hy gedurig na die hemele opgekyk het en met sy Vriend en Koning gepraat het. Dawid het dus gedurig vir Jesus van aangesig tot aangesig gesien. Soos ook Moses voorheen die voorreg gehad het.

“En die hoofde van die Leviete was: Hasábja, Serébja en Jésua, Kádmiël, en hulle broers was teenoor hulle om te loof en te dank volgens die bevel van Dawid, die man van God, wag naas wag:” (NEHEMÍA 12:24).

“en sy broers Semája en Asáreël, Mílalai, Gílalai, Maäi, Netáneël en Juda, Hanáni, met die musiekinstrumente van Dawid, die man van God; en Esra, die skrifgeleerde, voor hulle uit.” (NEHEMÍA 12:36).

“Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —” (JESAJA 9:5). Dawid is geskep en gered volgens die besluit wat God in die ewigheid vooraf geneem het, en waaraan Jesus ook deel gehad het.

Dawid het in Jesus geglo. Hy het geglo dat Jesus sy verlosser was. Hy het Jesus my Here genoem. “VAN Dawid. ’n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ’n voetbank vir u voete.” (PSALMS 110:1).

“Hy sê vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete? As Dawid Hom dan Here noem, hoe is Hy sy seun?” (MATTHÉÜS 22:43-45). Jy moet ook Jesus glo en Hom persoonlik ken, anders kan jy nie gered word nie.

Jesus het deur die Heilige Gees in Dawid gewoon en hy was dus met die Heilige Gees vervul. Jesus het elke dag deur die Heilige Gees met hom gepraat, hom geleer en gelei. Ons kan se dat Dawid gewoond daaraan was om gesprekke met Jesus te he. Jesus het hom wonderlike dinge vertel…Jesus was sy Wonderbare Raadsman (“Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —” (JESAJA 9:5) Daarom kom Dawid psalms skryf. Hyt geskryf om Jesus te loof en te prys.

Die tabernakel wat sedert Moses se tyd bestaan het, was steeds in gebruik gedurende Dawid se leeftyd. Ons kan aanneem dat Dawid dikwels daar ingegaan het en lank nagedink het oor hoe elke fyn besonderheid na Jesus heenwys. “Aan alle volmaaktheid het ek ’n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.” (PSALMS 119:96-98).

Dawid noem Jesus Gesalfde(wat Messias beteken in Psalm 2:2) Koning (Ps 2:6, Ps 45:12) Seun van God (Ps 2:7,12) God (Ps 45:7,8) Engel van die Here (Ps 34:8 en Ps 35:5,6) en My Here (Ps 110:1) en in Psalm 22 het hy Jesus se lyding beskryf. Hoe het hy dit geweet as hy nie face to face verhouding gehad het nie?

“En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!” (MATTHÉÜS 21:9).

“Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.” (OPENBARING 22:16).

Weet jy wat dit is om ware betekenis in jou lewe te he?

Weet jy wat beteken dit om self vir Jesus te ken?

Weet jy dat jou lewe eers dan betekenisvol, ryk, skoon en mooi is?

Weet jy dat jy eers dan vrugte kan dra wat God self in jou lewe wil sien?

Dit is baie belangrik dat jy jou hart vir Jesus sal oopstel om soos Dawid n wonderlike oop en intieme verhouding met Hom te he. Eer Jesus deur soos Dawid vir Hom te se: My Here! Dan sal jy in hierdie lewe en in die lewe hierna werklik gelukkig wees.

Jesus is deur God die Vader gesalf (Jes 61:1, Ps 45:7,8 en Heb 1:9)

Dawid was n bloedverwant van die Israeliete (Deut 17:15). Jesus moes mens word (Heb 2:11,12,17)

Dawid het die Israeliete van al hulle vyande verlos en het nooit self n neerlaag gely nie. Jesus het ons groot vyand die duiwel verslaan (Luk 10:18).

Selfs vandag nog word na Jesus as die groter Dawid of die ware Dawid verwys. Ons het aangeneem dat beide Josef en Maria afstammelinge van Dawid was, omdat albei vir die volkstelling na Bethlehem, die stad van Dawid, moes gaan (Luk 2:4,5 Rom 1:3)

Die tabernakel wat gedurende die woestynreis in gebruik was was gedurende die regering van Dawid en Salomo nog steeds in gebruik (1Kron 21:29, 2Kron 1:3) God is nog as Allerheiligste getroon (Ps 80:2 en Ps 99:1.

Amen

Geseende dag ons gesels more verder.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 55 times, 1 visits today)
Advertisements
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *