1Konings

1Konings
Koning Salomo-kyk hier kom nou iets awesome net vir jou. Weet jy wat die hoogtepunt en geheim in Salomo se lewe was? Dat God twee keer aan hom verskyn het. Ons weet dat niemand dieselfde kan wees as die Here sommer net so n ietsie spesiaal vir jou doen, of Hy jou bederf in droom, visioen, of n bonatuurlike aanraking. Die eerste keer het Salomo n droom gehad, Jesus as spreekbuis van God het so aan hom verskyn. Salomo het toe wysheid gevra en dit ook gekry. “Daarom was die HERE toornig op Salomo, omdat sy hart afgewyk het van die HERE, die God van Israel, wat twee maal aan hom verskyn het,” (I KONINGS 11:9).(lees 1Kon 3:5-15 en 1 Kon 9:1-9)

Tydens die 2de verskyning het Jesus hom vermaan om getrou aan Hom te bly. Wow dit moes awesome gewees het.

Salomo se naam beteken Vredevol. “Kyk, ’n seun sal vir jou gebore word; hý sal ’n man van rus wees, en Ek sal hom rus verskaf van al sy vyande rondom; want Salomo sal sy naam wees, en vrede en rus sal Ek oor Israel in sy dae gee.” (I KRONIEKE 22:9).

Lees gerus Psalm 72:1-20. “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen” (JESAJA 9:5-6).

Het jy al gekyk wat jou naam Beteken? Salomo se regering is deur vrede gekenmerk. In Salomo se regering sien deel van Jesus se Koningsheerskappy. “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (ROMEINE 14:17).

“dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.” (KOLOSSENSE 2:2-3).

“EN God het aan Salomo wysheid gegee en ’n baie groot verstand en ’n ruimte van insig soos die sand wat aan die seestrand lê, sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die Ooste en as al die wysheid van Egipte.Ja, hy was wyser as al die mense, as Etan, die Esrahiet, en Heman en Kalkol en Darda, die seuns van Mahol, sodat hy beroemd was onder al die nasies rondom. En hy het drieduisend spreuke uitgespreek, en sy liedere was duisend-en-vyf. En hy het oor die bome gespreek, van die seder op die Líbanon tot die hisop wat teen die muur uitspruit; ook het hy gespreek oor die vee en oor die voëls en oor die kruipende diere en oor die visse.En van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister, van al die konings van die aarde wat van sy wysheid gehoor het. ” (I KONINGS 4:29-34).

Salomo het ook n Tempel gebou. In die tempel het God Homself deur Jesus geopenbaar. Tydens die inwyding van die tempel het n wolk die tempel gevul. Soos in die woestyn was dit weereens die teenwoordigheid van God. Die Heerlikheid van die Here het die Tempel gevul. Net soos dit die Tabernakel gevul het. Salomo het die God van Israel aanbid. “en gesê: HERE, God van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart,” (I KONINGS 8:23). Salomo was n koning in die koninklike geslagslyn waaruit Jesus later as Mens gebore is. Dink jy soms daaraan Jesus was n Koning toe Hy daai stowwerige paaie geloop het?”VERHEUG jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel — op ’n jong esel, die vul van ’n eselin.” (SAGARÍA 9:9). Dien jy Hom gehoorsaam? Voer jy Sy bevele uit? Soek Jy rykdom of wysheid van Hom?

“EN Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het Hom die vraag gestel en gesê: Is U die Koning van die Jode? En Jesus antwoord hom: U sê dit.” (MATTHÉÜS 27:11).
“Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan tog ’n koning? Jesus antwoord: U sê dat Ek ’n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie. Maar julle het ’n gewoonte dat ek vir julle op die pasga iemand moet loslaat; wil julle dan hê dat ek vir julle die Koning van die Jode moet loslaat? ” (JOHANNES 18:37-39).

Elia en Elisa-“EN Elía, die Tisbiet, uit Tisbe in Gílead, het vir Agab gesê: So waar as die HERE, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord!” (I KONINGS 17:1).

“Maar Elía sê: So waar as die HERE van die leërskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon!” (I KONINGS 18:15).

“En Elísa sê: So waar as die HERE van die leërskare leef voor wie se aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Jósafat, die koning van Juda, nie, ek sou na u nie kyk en u nie aansien nie.” (II KONINGS 3:14).

Ons kan se dat albei van hulle gedurig die Heerlikheid van God gesien het.

Wie is die God van Israel? Hy is die Drie-Enige God(Vader, Seun en Heilige Gees. Elisa se bediening het seen en genesing aan mense gebring. Hoe kon dit gebeur? God die Vader het deur Jesus die seen laat vloei. Jesus het vanuit die hemel gewerk en hom as instrument gebruik om seen na ander te laat vloei. En jou Lewe.. Is jy ook n instrument van seen vir ander? Of is jy maar net daar op die rak, lyk mooi baie potensiaal maar niks kom van jou kant af nie.

Ons gaan eers hier stop geseende naweek. Ry veilig en vrede vir julle.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 76 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *