1Kronieke en 2Kronieke

1Kronieke en 2Kronieke
Hier kom n lang geslagsregister voor, daai wat ons skip as ons die Woord lees, maar dis so interesant om te weet wie is wie. Jesus is uit die geslagslyn van die konings van Juda gebore. Hierin word Jesus se voorouers, koning Dawid, en vir saak van God beskryf. Hy het self voor die ark uitgeloop en gedans. Hy wou ook die ark na Jerusalem toe terug bring, want dit was n aanduiding van die herstelde gemeenskap met God. Dawid wou graag die volk lei om gedurig n besondere ontmoeting met God deur Jesus te he.

“En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die HERE vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.” (I KONINGS 8:10-11).

“TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.MAAK vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie, ons het niemand benadeel nie, ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het vantevore gesê dat julle in ons harte is om saam te sterwe en saam te lewe. ” (II KORINTHIËRS 7:1-3).

2Kronieke
Hier word die bou van die tempel van Salomo in detail beskryf. Die Tempel het in fyn besonderhede na Jesus heenwys. In elke opsig is Hy hierin verkondig. Die offers deur die slag van die paaslam en deur die hoepriester se amp en optrede.

Jesus het toe al as die ewige Hoepriester vir ons bid. Dat Hy Sy liggaam as offer sou gee, het van altyd af vasgestaan en hierdie feit was alombekend in die hemel. In die hemelse erediens is Jesus se offer deur al die verlostes en die engele besing. Die offers het ook heengewys na die feit dat Jesus later vir mense se sondes sou sterf. En was dit So? Ja want Hy het namens jou en my gehang en gesterf en weer opgestaan Amen. Net deur geloof in Jesus as die enigste Verlosser in die Ou Testament mense gered, en nie deur hulle eie diereoffers nie. Die diereoffers moes hulle gedurig aan Jesus se volmaakte offer herinner. Hierdie boodskap wat deur die diereoffers uitgedra is, het ook meegewerk dat Jesus baie sterk as die Messias verwag is.

Die tempel met al die ampte en offers het op Jesus se amp as Hoepriester en Sy offer gedui. Juis daarom was die tempel vir God self n aangename plek om in te woon. Daarom het Hy ook Sy seen sigbaar daaroor geskenk deur die wolk as teken van Sy teenwoordigheid daaroor te laat neerdaal. “En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ’n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ’n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie.” (EXODUS 13:21-22).

“En op die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en ’n swaar wolk op die berg en die geluid van ’n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laer was, gebeef het.” (EXODUS 19:16).

“En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek Hy met Moses.” (EXODUS 33:9).
“Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.” (NÚMERI 11:25).

“Terwyl hy nog spreek, oordek ’n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ’n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het. Luister na Hom!” (MATTHÉÜS 17:5).

“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.” (HANDELINGE 1:9).

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (OPENBARING 1:7).

Hy het ook vuur uit die Hemel gestuur om Sy Goddelike Teenwoordigheid aan te dui en Sy guns te betoon. Die heerlikheid van die Here het toe die tempel gevul. Dit beteken dat God die Vader en Jesus se teenwoordigheid deur die Heilige Gees, die Tempel gevul het. “Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ’n vuurvlam uit ’n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!” (EXODUS 3:2).

“En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in ’n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van ’n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.” (EXODUS 19:18).

“Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.” (HANDELINGE 2:3).

“en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.” (II THESSALONICENSE 1:7-8).

“Maar die dag van die Here sal kom soos ’n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.” (II PETRUS 3:10).
“julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.” (II PETRUS 3:12).

God is n verterende vuur:”Want die HERE jou God is ’n verterende vuur, ’n jaloerse God.” (DEUTERONÓMIUM 4:24).

Hierdie is ook n beeld van die Heilige Gees wat kom on n mens se hart te vul. So word n mens se liggaam n tempel van die Heilige Gees. “Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?” (I KORINTHIËRS 6:19). En net sommer n vragie: sal jy op die kerk se mure gaan skryf of spray? Nie? Nou hoekom sit ons tatoes op die tempel van die Heilige Gees? “Julle mag ook ter wille van ’n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die HERE.” (LEVÍTIKUS 19:28). Dis cool almal doen dit. Kyk wat Het God in die Woord geskryf!

Reeds in die Ou testament se tyd was daar al hemelse eredienste. “hulle wat ’n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ’n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi; want Hy het gesê: Kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.” (HEBREËRS 8:5).

“Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie.” (HEBREËRS 9:23).

Mense is nie deur diereoffers gered nie: “Maar in dié offers is daar jaar na jaar ’n herinnering aan die sondes; want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.” (HEBREËRS 10:3-4).

“die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (JOHANNES 14:17).
“Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.” (JOHANNES 14:23).

“Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee.En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. ” (ESÉGIËL 36:25-27).

“En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE.” (ESÉGIËL 37:14).

“U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle. Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly.Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir. Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader; en as die Koning u skoonheid begeer — want Hy is u Heer — buig u dan voor Hom neer. ” (PSALMS 45:7-12).

Dit kan ook die Engel van Die Here wees wat Elia aangeraak het: “Daarop gaan hy lê en raak onder ’n besembos aan die slaap; en kyk, daar raak ’n engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!” (I KONINGS 19:5).
“En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te veel.” (I KONINGS 19:7).

“EN Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi.” (MATTHÉÜS 21:12).

Tot so ver. Genoeg vir vandag, Geseende dag vir jou.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 62 times, 1 visits today)
Advertisements
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *