21 Aug Job

21 Aug Job
Het jy al daaraan gedink dat Job baie van Jesus geweet het. Job was goed bekend met offers. In sy lyding het Job lank met die ware God geworstel vir wie hy uit Sy Woord leer ken het.

“En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ’n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.” (JOB 1:8). Job het baie gesuffer. Om te suffer maak jou nie swak nie, maar sterker. Nie almal kan ewe veel druk hanteer nie. Net so het Jesus aan die kruis baie pyn verduur. Wie kon meer pyn as ons Jesus deurgaan? “en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd! By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie.” (JOB 1:21-22). Het ons Jesus nie ook naak aan die kruis gehang nie? Ek weet Job was kwaad en teleurgestel net soos ons ook soms word.

“En toe hulle op ’n afstand hul oë opslaan en hom nie herken nie, het hulle hul stem verhef en geween; ook het hulle elkeen sy mantel geskeur en stof op hul hoofde gestrooi na die hemel toe.” (JOB 2:12). “Soos baie hulle oor U verstom het — so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié van ’n mensekind nie —” (JESAJA 52:14). Albei Onerkenbaar so was Jesus onerkenbaar vermink.

“ROEP maar — is daar iemand wat jou antwoord gee? En na wie van die heiliges sal jy gaan?” (JOB 5:1). “Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het gesê: Ek is die Seun van God.” (MATTHÉÜS 27:43).

Sjoe het ons al so vergelyk? Eerste keer dat die deel van Job so geopenbaar word. Ek leer jou nie, Abba Vader leer ons vandag.

Lees Psalm 22. Onderandere: “Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos ’n leeu wat verskeur en brul.” (PSALMS 22:13-14).
“Sy toorn het verskeur en my as vyand behandel; Hy het teen my gekners met sy tande; as my teëstander kyk Hy my met skerp oë aan. Hulle het hul mond teen my oopgespalk; smadelik het hulle my op die kakebeen geslaan; soos een man versamel hulle hul teen my.” (JOB 16:9-10).

“O AARDE, moenie my bloed bedek nie, en laat daar geen rusplek vir my geroep wees nie.” (JOB 16:18). Ons is dankbaar die aarde is nie bedek met Jesus se bloed nie. Tog is die bloed van Jesus daar om ons te bedek en te beskerm en te bewaar. Gebruik jy Sy Bloed elke dag?

“Waarom verberg U u aangesig en hou my vir ’n vyand van U?” (JOB 13:24). “en omtrent die negende uur het Jesus met ’n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?” (MATTHÉÜS 27:46).

In die uur van nood het Job se vriende hom teleur gestel. Se as jy iets nodig het. Bel jy: ag jammer ek sal nie nou kan help nie ekt 110 ander dinge om te doen. Ken jy die een? “En Hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus: Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om een uur te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.” (MARKUS 14:37-38).
Job was deur mense, satan en God getoets en beproef. As ons na die kruis sou kyk, sien ons Romeinse soldate en Joodse leiers het Hom gevang en gehang. Deur satan wat Judas gebruik het. En God het Sy Seun vir ons gegee.

“WANT jy het pand geneem van jou broers sonder noodsaak, en die klere van die naaktes het jy uitgetrek. Aan die vermoeide het jy geen water gegee om te drink nie, en aan die hongerige het jy die brood onthou. Maar aan die man van geweld — aan hom behoort die land; en die aansienlike — hy moet daarin woon! Weduwees het jy met leë hande weggestuur, en die arms van die wese is verbrysel. ” (JOB 22:6-9). Net so was Jesus vals beskuldig, voor die hoe Priester.

“EN nadat die HERE Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die HERE aan Élifas, die Temaniet: My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie. Neem dan nou vir julle sewe bulle en sewe ramme, en gaan na my kneg Job en bring ’n brandoffer vir julle, en laat my kneg Job vir julle bid; want hom alleen sal Ek in guns aanneem, sodat Ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie. Toe het Élifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Naämatiet, heengegaan en gedoen soos die HERE aan hulle gesê het; en die HERE het Job in guns aangeneem. En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. ” (JOB 42:7-10).
“Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.” (HEBREËRS 7:25). Ons groot Intersessor.

“Toe het Élifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Naämatiet, heengegaan en gedoen soos die HERE aan hulle gesê het; en die HERE het Job in guns aangeneem.” (JOB 42:9).
“maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.” (ROMEINE 4:24-25).

“Vroom is ek! Ek gee niks om myself nie: ek verfoei my lewe! DIT is net eenders — daarom sê ek: Die vrome en die goddelose vernietig Hy. As die gésel skielik doodmaak, spot Hy met die vertwyfeling van die onskuldiges.” (JOB 9:21-23). So kan ons na Golgota kyk waar drie kruise, waar
Spotter en onskuldige saam gesterf het.

“Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?” (JOB 38:6).
“Die steen wat die bouers verwerp het, het ’n hoeksteen geword.” (PSALMS 118:22).
“daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ’n grondsteen, ’n beproefde steen, ’n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie.” (JESAJA 28:16).

“En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ’n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.” (JOB 2:3). Job did nothing wrong to deserve his suffering. Nor did Christ. He was a blameless sacrifice.

“Ek sal tog skuldig wees — waarom sal ek my dan tevergeefs afmat?” (JOB 9:29).
“Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.” (JESAJA 53:11).

Job het regtig in alle areas in sy lewe gesuffer: familie, afsterwe van geliefdes na aan hom, verhoudings, finansies, fisiese gesondheid, sy lewensbestaan was taf. Net so het Jesus gesuffer in elke area. “So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.” (I PETRUS 4:19).

“Want ek vergaan nie vanweë die duisternis of vanweë my eie aangesig wat deur donkerheid oordek is nie.” (JOB 23:17).
“Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (ROMEINE 8:32).

“Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.” (JOB 42:5).
“Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.” (JOHANNES 1:18).
“Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.” (I JOHANNES 4:12).

Losprys: (Job 33:24), n Verloste mens ervaar dan vreugde in die ontmoeting met God- en verder is dit belangrik: hy ontvang ook liggaamlike genesing.

Opstanding: Job volhard in geloof in die toekoms ingekyk. Hy het met verlange daarna uitgesien om as herstelde mens na siel en liggaam vir God te aanskou.

Jesus is die Spreker: Jesus het as Spreker van God met Job gepraat. Weet jy… As jy soms swaarkry, sal jy dalk juis dan vir Jesus beter leer ken…verstaan jy Nou jou pyn, swaarkry beter?

Job was werlik n historiese mens: lees: (Eseg 14:14,20; Jak 5:11)
Hoe sou hy die regverdig voor God kon wees? (Job 9:2, 25:4).
Hy wou n skeidsregter he: (Job 9:32,33)
Jesus sou mens word om Sy rol as Middelaar te vervul (Job 16:19-21+Job 17:3, 1Tim 2:5)
Job het n losprys gevind (1Tim 2:5,6)
Vreugde en liggaamlike genesing volg (Job 33:25,26)
Hy het Jesus se Opstanding (Job 19:25) en mense se opstanding (Job 19:26,27) gesien.
Jesus met Job gepraat (Job 42:7)
Job was met die Gees van God bekend (Job 33:4, 34:14)

Ons gaan net tot hier. Grou meer Job kan ons baie meer leer.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 95 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *