22 Aug Psalms

Psalms beteken lofsange. So Jesus sal besing word. Jesus is soos in al die vorige boeke die Boodskapper. “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:” (PSALMS 2:2).

DIE GESALFDE IS DIE MESSIAS.(1Sam 2:10, Jes 61:1,Dan 9:25,26)
“Ék tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.” (PSALMS 2:6-7,12).

KONING VAN SION EN SEUN VAN GOD.
(Hand 4:25-27, 13:33)
“En daar kom ’n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het.” (MATTHÉÜS 3:17).

Psalm 2:7 GENEREER om geboorte te skenk.
Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees? (Heb 1:5)
So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer. (Heb 5:5)
Toe Jesus hom sien lê, terwyl Hy geweet het dat hy al ‘n lang tyd siek was, sê Hy vir hom: Wil jy gesond word? (Joh 5:6)
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. (Joh 6:57)

JESUS IS DIE OORWINNAAR.
Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot. (Psa 2:8-9)
Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. (Rev 2:7)
En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. (Rev 19:15)

Is jy soms terneergedruk? Voel dit soms vir jou asof die hele wereld teen jou is? Lees die Psalms maak Pappa se Naam groot.

MY VERLOSSER DIE KRUIS EN GENADE. Psalm 22-Joh 10:11
MY GOD MY GOD WAAROM HET U MY VERLAAT?
Dit is Volbring Psalm 22:1-2 en Matt 27:46.Joh 19:30
Psalm 22:7-9 en Matt 27:39-40
Psalm 22:16-17 en Matt 27:35
Psalm 22:18-19 en Luk 23:34
WORD KRUISIGING BESKRYF EN DIE OPSTANDING.Psalm 22:22-32 en Jes 53:10-12
MY HERDER DIE STAF EN LEIDING Psalm 23-Hebr 13:20.
MY KONING DIE KROON EN HEERLIKHEID.Psalm 24-1Pet 5:4

Wil jy he dat baie die boodskap moet hoor? Is jy besig om dit oor te vertel?

BRUILOFSLIED WAT DIE HUWELIKSFEESMAAL VAN DIE KONING JESUS MET SY BRUID BESKRYF.Psalm 45 Open 19:7-9
“U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.” (PSALMS 45:7-8).
maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. (Act 1:8-9)

Jy wil ook daar wees. Wat moet jy doen om daar te kom? “Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader; en as die Koning u skoonheid begeer — want Hy is u Heer — buig u dan voor Hom neer.” (PSALMS 45:11-12).

En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. (Mat 3:16)
En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. (Rev 19:10)

Wil jy nie maar jou knie buig voor Koning Jesus nie?

Psalm 110
“VAN Dawid. ’n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ’n voetbank vir u voete.” (PSALMS 110:1).
Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. (Act 7:55)
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God (Heb 10:12)

AS PRIESTER BID HY VIR ONS:
Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. (Rom 8:34)

DAWID WAS N PROFEET:
Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, (Act 2:30)
Hy sê vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? As Dawid Hom dan Here noem, hoe is Hy sy seun? (Mat 22:43-45)

En terwyl Jesus in die tempel leer, antwoord Hy en sê: Hoe sê die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van Dawid is? Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. Dawid self noem Hom dus Here; waarvandaan is Hy dan sy seun? En die groot menigte het graag na Hom geluister. (Mar 12:35-37)

Toe sê Hy vir hulle: Hoe is dit dat hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? En Dawid self sê in die boek van die Psalms: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. Dawid noem Hom dan Here, en hoe is Hy sy seun? (Luk 20:41-44)

Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: Die Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. (Act 2:34-35)

En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? (Heb 1:13)

Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. (Psa 110:1)
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. (Col 3:1)

Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare—Hy is die Erekoning! Sela. (Psa 24:7-10)

God vaar op met gejuig, die HERE met basuingeklank. Psalmsing tot eer van God, psalmsing! Psalmsing tot eer van ons Koning, psalmsing! Want God is Koning van die hele aarde; psalmsing met ‘n onderwysing. (Psa 47:5-7)

U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God! (Psa 68:18)

Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. (Act 7:55)
wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, (Eph 1:20)

En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? (Heb 1:13)
Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek. (Heb 5:6)
Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek. (Heb 7:17)
maar Hy met eedswering deur die Een wat aan Hom gesê het: Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek— (Heb 7:21)

Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— (Isa 9:6)

Jesus is in beheer in die tyd waarin ons beweeg.
Hy is die Oorwinnaar!
Dink jy soms aan die hoe posisie wat Jesus beklee?
Probeer jy regtig om Hom te eer deur alles wat jy doen?
Praat jy graag met Hom?

Net tot sover vir vandag. Geseende dag

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 86 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *