23 Aug Speuke

Spreuke draai om Wysheid. Wysheid wys heen na Jesus. Dis een van Sy besondere kenmerk.
 Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. (Pro 8:23)
 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. (Joh 1:1)

 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy ‘n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed; (Pro 8:27)
 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. (Joh 1:1-2)

 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy ‘n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed; toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het; toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het— (Pro 8:27-29)
 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. (Joh 1:3)

 toe was ek ‘n kunstenaar naas Hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd, (Pro 8:30)
 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. (Heb 1:2)
 en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom neergedaal; en ‘n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ‘n welbehae. (Luk 3:22)
 Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. (Joh 17:24)

 Raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne. (Pro 8:14)
 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. (1Co 1:30)

 Die HERE het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af. (Pro 8:22)
 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. (Col 1:17)

Jesus word in Spreuke die Seun van God genoem. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun—as jy dit weet? (Pro 30:4)

Jesus is die Woord. Wie die Woord verag, moet dit ontgelde; maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding. (Pro 13:13)
Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig. (Pro 16:20)

Ons kan dus se dat Jesus op elke bladsy van Spreukeboek voor. Die boek dui op n intieme verhouding met Jesus. Dit maak dat ek meer uit Spreuke wil lees. As ons as mens n lang lewe, voorspoed of geluk in hierdie wereld ervaar, is dit die gawe wat God binne sy skepping voorsien. Die wysheid kry die mens deel aan dit alles. Wysheid begin daarom by gesprek vir God.

 Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug. (Pro 1:7)
 Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand. (Pro 9:10)
 Sotheid is ‘n vreugde vir die verstandelose, maar ‘n man van verstand wandel reguit. Planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. ‘n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is ‘n woord op sy tyd! Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bowe, sodat hy die doderyk daaronder ontwyk. Die HERE ruk die huis van die trotsaards om, maar die grenslyn van die weduwee stel Hy vas. Die planne van die slegte is vir die HERE ‘n gruwel, maar vriendelike woorde is rein. Wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering; maar hy wat geskenke haat, sal lewe. Die hart van die regverdige dink ná om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. (Pro 15:21-28)

 Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word. As die goddelose kom, kom ook veragting; en saam met die skande, versmading. Die woorde van ‘n man se mond is diep waters, ‘n stroom wat bruis, ‘n fontein van wysheid. Om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie. Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na slae. Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe ‘n strik vir sy lewe. (Pro 18:1-7)
Om wys te wees is om God te dien en Sy wil te doen. Wysheid is praktiese geloof. Onwilligheid om na wysheid te soek, getuig van goddeloosheid. Dit is sonde. Dis om teen die wil van God te leef.

Wysheid beskerm jou. Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie; bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals; mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word. Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe, (Pro 6:20-23)

Tot sover ons gaan more verder.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 97 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *