25 Aug Hooglied van Salomo

Ons vorder en is vinnig besig om na die einde te beweeg. Hooglied is n liefdesverhouding tussen n bruidegom en Sy bruid. Dit is die verhouding tussen Jesus en Sy Bruid. Die prag van Sy bruid wat Hy skoon gewas en vir Homself aangeneem het: Hoe mooi is u tog, my vriendin! Hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe! Hoe mooi is u tog, my beminde, ja lieflik; ook is ons bed in die groenigheid. (Son 1:15-16)

Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie. (Son 4:7)

Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na U gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig; hulle gaan in die Koning se paleis in. (Psa 45:13-15)

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. (Eph 5:25-27)

Hulle verkleefheid aan mekaar. My beminde is myne, en ek is syne wat herder is onder die lelies. (Son 2:16) Ek is my beminde s’n, en sy begeerte is na my. (Son 7:10)

en as die Koning u skoonheid begeer—want Hy is u Heer—buig u dan voor Hom neer. (Psa 45:12)

Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! (Isa 43:1)

Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. (Rom 8:38-39)

Weet jy wat die rede is waarom jy eendag seker kan wees van jou verhouding met Jesus? Jy kan mos se: Hy is myne. Hy het Homself vir jou gegee. En die sekerheid wat hieruit vloei, maak dat jy kan se: ek is Syne, want Hy het my met Sy bloed gekoop. Jou Beminde se hele hart, wese en begeertes is op jou gerig. Gaan jy nie ook voortaan vir Hom baie liewer wees nie?

Eienskappe van die bruid: Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie. Saam met my van die Líbanon af, bruid, saam met my van die Líbanon af, o kom! Trek af van die top van Amána, van die top van Senir en van Hermon, van die lêplekke van die leeus, van die berge van die luiperds. U het my hart gesteel, my susterbruid, u het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettinkie van u halssieraad. Hoe skoon is u liefde, my susterbruid, hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van u salf as al die speserye! (Son 4:7-10)

Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel. (2Co 11:2)

Wat kan ek doen om my verhouding met Jesus te laat groei?

As julle My liefhet, bewaar my gebooie. (Joh 14:15)

Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees. (Joh 15:8)

Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. (Joh 21:15-17)

Vlug, my beminde, en maak soos die gemsbok of die jong takbok op die balsemberge. (Son 8:14)

En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus! Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen. (Rev 22:17-21)

Wat beteken dit vandag vir jou as persoon? Geseende dag en naweek. Ons weer maandag terug.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 129 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *