28 Aug Jesaja

Jesus is volkome regverdig.
“Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. ” (JESAJA 9:5-6).
Lees ook (JESAJA 53:11).

Hyt nooit gesondig nie.
(II KOR 5:21) en (HEB 4:15).
Noag het gesondig.(Gen 9:20-21).
Moses het gesondig.(Num 20:11-12)
Israeliete het gesondig. (Jes 1:3-4 en Jer 1:16)
Alle mense sondig.(Rom 3:9-23)
Die mens kan nie n ander Loskoop nie. Ps 49:8-9 en hierdie waarheid staan dus reeds in die OT. Jesus kan mense se harte sag maak (Eseg 36:25-27)

Hy het Homself aan die dood oorgegee.(Luk 23:46)
Hy het opgestaan. (Jes 53:10-12)
Hy, die Regverdige, is ons Voorspraak. (1Joh 2:1)
Jesus is die Enigste Verlosser (Jes 42:6-7 Jes 43:11 en Jes 49:6)
Hy is die Enigste Verlosser vir Alles mense op die Aarde (Rom 5:18)

Jesaja het die Een wat Hy in Jes 53 beskryf het baie goed geken. Jes 6:1-8 en Joh 12:41

Jesus het nie soos voorstel sondagskool prent 3druppels bloed op die lyf gehad nie. Hy was mishandel en hyt nie eers soos n mens gelyk nie. Jes 52:14 Jes 53:2-3
Hyt aan kruis gehang en n vervloekte dood gesterf. Deut 21:23 en Gal 3:13
Jesus sou n nakroos sien Jes 53:10. Dit beteken agv Jesus se lyding sou baie mense kinders van God word. Hy sou n nageslag he. Dit Beteken agv Jesus se lyding sou baie kinders van God word. (Geestelike nageslag)

Nog iets wat jy kan vergelyk: Jes 53 en Ps 22.
“Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.” (JESAJA 53:12).
“Want Ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan My vervul moet word: En Hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op My, kom daar ’n einde.” (LUKAS 22:37).

Regverdige (Hand 7:52, Hand 22:14, Hand 3:14, 1Pet 3:18)

“Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;” (I KORINTHIËRS 1:18).

Jesus is om 9uur Gekruisig (Mark15:25)
Daarna het Hy 4uitroepe gemaak: (Luk 23:34+43, Joh 19:26-28)
Teen 12:00-15:00 het dit donker geword. Gedurende hierdie tyd was Jesus ten volle aan die helse magte bloodgestel.
Hierna roep Jesus My God, My God…(Matt 27:46 en Ps 22:2)
Dit is volbring (Joh 19:30) dit beteken die prys is ten volle betaal.
Sy laaste Woorde (Luk 23:46)
Jesus was by Sy Vader en Sy liggaam in die Graf. Jesus het die Dood oorwin nie die kruis nie, waarom dra jy n kruis? Om te se my Jesus het nie die kruis oorwin nie?

Wat beteken Kneg? Jesus het n bepaalde taak uitgevoer vir God. En die Heilige Gees het Hom gesalf en toegerus en Daarom is Hy Messias (die Gesalfde) genoem. Net Jesus kon die taak verrig. Jesus alleen het ons van sondes verlos. So ry ons een dag en n seun maak n grap. Hy weet die Here sal hom nie n motorfiets gee nie, so hy vra nie. Hy steel liewer een en vra net vergifnis. So het ons al geleer. Ons lewe in sonde en slaap saam elke aand en na jy lekker gedux het vra jy vergifnis. So ek kan saterdag jol, braai dop en tjop en sondag in kerk vra vergifnis, deur jou babalas asem. Jesus se bloed was nie cheap nie, en ook nie n grap nie. Ons moet dit besef.

Die vier Kneg van die Here Prodesiee. Jes 42:1-7 en Jes 49:1-13 en Jes 50:4-10 en Jes 52:13 en Jes 53:12

Die Kneg van die Here is Jesus self. Jes 46:6 en Jes 49:8
n Kneg is n Goddelike persoon.
Wanneer jy na nuwe vertaling in ’83 lees sal jy hy, sy, regverdige, hom in kleinletters kry. 33/53 wys duidelik hoofletters. Dit maak n groot verskil. “WAT dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.” (ROMEINE 3:9-11).

Hy is God die Vader se Uitverkorende Jes 42:1. Hierdie Naam beteken dat God die Vader van altyd af net Jesus alleen vir n bepaalde amp gekies en taak aangestel het, nl Sy Kneg, Boodskapper en Messias. God gee Hom ook as n lig vir al die nasies oor die Hele Wereld Jes 42:6,7 en Jes 49:6.

Jes 49:1-2 Open 1:16 en Hebr 4:16 kan u gerus lees. Die Kneg het net Vader se Wil gedoen Hy was nie Rebels of Wedestrewig om Sy taak te doen nie. Jes 50:5. Hyt sy rug gebied vir die houe (Jes 50:6 en Matt 27:26)

Jes 50:4-5 sien ons hoe die Profeet Jesus se Gebedslewe voorspel het. Mark 1:35. Hy het gewillig geluister. Jes 42:1-4, Matt 12:17-21, Jes 53:7-8 en Hand 8:32,33

Jesus word selfs Israel genoem in Jes 49:3. Jes 41:8-9, 44:1,21 and Jes 48:20.
Seker een van die mooiste bemoedigings versies: “Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.” (JESAJA 42:3). Jes 50:5

Jes 53:5-9 sondeloos Deut 1:34-35.
Met Sy dood is Hy in die rykman se graf neergele. Jes 53:9 en Matt 27:57-60.

Dit kan nie Moses wees nie; hy en Aaron het nie die beloofde land ingegaan nie. Hoe weet ek? Die vrae wat julle vra is awesome. Num 20:11,14 en Deut 32:48-52. Moses het geen straf vir die Israeliete op hom geneem nie. Eks 32:32.
Moses was sondig. Jes 53:6. 20keer word Moses die kneg van die Here genoeg omdat hy n taak vir God gedoen het. Josua Rig 2:8 en Samuel 1Sam 3:9-10.

Die Israeliete het Kanaan is gegaan slegs omdat God dit self vir Hul gegee het. Deut 1:34-39.

Alle mense sondig: Jes 53:6 Ps 53:4 en Rom 3:23.

Glo jy Regtig dat Jesus die Enigste Een is wat God se toorn oor jou sondes kon dra? “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.” (JESAJA 53:11).

Weet jy wat beteken dit dat Jesus ander regverdig maak? Ons het gese alle mense is sondaars, en kan hulself nie red nie. Ook kan ons nie mekaar red of regverdig maak nie. Mense kan we’ll probeer om vir mekaar goed te doen, maar dit gaan nie die ander van sondes verlos nie. Net een Persoon is die Regverdige. Hy kan mense wat geestelik dood is opwek en harte van klip sag maak. En ewige lewe vir ons gee. Hy alleen is Jesus, die Messias en die Regverdige. Hy maak voorspraak vir my en jou by die Vader.
Amen
Jammer gedeelte te lank begin word daarom kon ek nie al die verse uitskryf nie. Geseende dag ons gaan more verder. Jesus reeds uit 23 van 39 boeke uit OT gehaal wow. Ekt baie geleer en glo jy ook.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 139 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *