2Konings

Water vul gate in woestyn. In 2Konings 3 word vertel hoe die leermag van Israel, Juda en Edom van dors wou beswyk. Die 3konings het Elisa vir hulp kom vra. “en hy het gesê: So spreek die HERE: Maak hierdie dal vol gate. Want so spreek die HERE: Julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink.” (II KONINGS 3:16-17).

Wonderwerk het gebeur. Die water is altyd beeld van die Heilige Gees.

“En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. ” (JOHANNES 7:37-39).

Ook hulle het die lewe, water en voedsel, verlossing en die Heilige Gees ontvang. Verder lees ons in 2Kon 6 dat die Hemelse Leerskare beskerm Elisa en sy dienaar.

“En hy sê: Gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê: Hy is daar in Dotan. So het hy dan daarheen perde en strydwaens en ’n swaar leër gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar ’n leër met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa. En toe hulle na hom afkom, het Elísa tot die HERE gebid en gesê: Slaan tog hierdie mense met blindheid. En Hy het hulle op die woord van Elísa met blindheid geslaan. Daarop sê Elísa vir hulle: Dit is nie die weg, en dit is nie die stad nie; volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek; en hy het hulle na Samaría gelei. ” (II KONINGS 6:13-19).

Skielik was hulle omring met hemelse leermag perde en vuurwaens. Maak jy getrou staat op Jesus se beskerming? Of lewe jy in vrees en dra die gees van vrees oor aan almal wat met jou in aanraking kom? Ek weet dinge gaan woes daar buite, Maar ons moet wees God verander Nooit nie. Hy ken jou sit, staan en le. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy sal jou beskerm. Hy is in beheer van die hemelse weermag. Wat is lekker? Nie almal sien daai weermag nie. Die persoon kan nie tot by jou kom nie en hy verstaan nie. Intussen staan daar n weermag om jou om jou te beskerm.

Pleit soggens en saans die bloed van JESUS oor jou huis vir beskerming . In Psalms 91 vers 11 gee GOD ons toestemming om te vra vir engele. “Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.” (PSALMS 91:10-12).
Vra vir aggressiewe skakel engele om jou perseel .

In Sagaria se GOD HY is self die muur van vuur om Jerusalem.
“En laat dit uitgaan, spreek die HERE van die leërskare, en dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my Naam; en dit sal binne-in sy huis vernag en dit verteer saam met sy balke en sy klippe.” (SAGARÍA 5:4). Vra dat GOD die muur van vuur om jou perseel sal wees vir volle beskerming in die Naam van Jesus Christus .

In Psalms se GOD die volgende oor jou grondgebied : “Want die septer van goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie.” (PSALMS 125:3).

In Psalms waarsku GOD ons om nie ons vertroue op mense te stel nie : “Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” (PSALMS 146:2-4). Moenie op magtiges vertrou nie, nie op ‘n mens nie; hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Is dit nie awesome nie?

“Jy hoef nie bang te wees vir ’n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie; want die HERE sal jou vertroue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik.” (SPREUKE 3:25-26).

“Die kostelike besit van ’n mens is sy weldadigheid; en liewer ’n arme as ’n leuenagtige man. Die vrees van die HERE is tot die lewe; en versadig bring ’n mens die nag deur, sonder om deur ’n onheil besoek te word.” (SPREUKE 19:22-23).

“SOOS sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by ’n dwaas nie. Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ’n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.” (SPREUKE 26:1-2).

Het jy jou wapenrusting aan ? Efesiers 6 vers 10 – 20
Helm van verlossing
Borswapen van geregtigheid
Gordel van die waarheid
Skoene vir die bereidheid om die evangelie te verkondig
Skild van geloof aan die linker hand
Twee snydende swaard ; Ware evangelie van GOD .

Het jy die bloed van JESUS oor jou gepleit vir volle beskerming ?
Het jy deur JESUS CHRISTUS vir jou engele gevra om jou op te pas ? Om dit te doen word jou gees, siel en vlees volkome beskerm .
Doen dit elke oggend en aand .

The Lord reminds us that the battle is not against flesh and blood but against principalities and powers of the air. We know that the weapons we have are more than capable of pulling down those strongholds. Do no fear, but put on the armor of God daily. The devil doesn’t care what opportunity you give him, he is just looking for an open door. Make sure you are not giving the enemy any open doors through your words and your actions. Make sure you are praying and pleading the blood of Jesus over your life, your family, your home, your job, and whatever else concerns your life. Do your part to lock the enemy out and not invite him in. Amen

Ons almal wat die HEILIGE GEES ontvang het , vorm saam Een liggaam van CHRISTUS. (1 Korintiers 12 vers 12 – 31).

In Matteus 26 vers 47 – 56 word JESUS gevange geneem . Toe een van SY dissipels die soldaat se oor afkap , het JESUS Hom sterk daar teenoor uitgespreek . In hierdie versie wat ek nou beskikbaar gaan stel, het GOD nou net vir my gegee en bewys aan almal dat ons met die HEILIGE GEES binne ons na GOD kan roep , en HY sal vir ons engele stuur en voorsien .

“Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug; want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?” (MATTHÉÜS 26:52-53).

Ek sluit af vandag: “Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?” (I KORINTHIËRS 6:2-3).
Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 96 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *