Deut

Deut

Die belofte van die groot Profeet. “’N PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister —. net soos jy van die HERE jou God by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het: Ek kan die stem van die HERE my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die HERE vir my gesê: Dit is goed wat hulle gespreek het. ’n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.” (DEUT 18:15-19).

“en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna.” (I PETRUS 1:11).

Toe Moses die Israeliete vertel het van n groot Profeet wat sou kom, het hy presies geweet dat dit oor Jesus handel en nie oor niemand anders nie. Gedurende die eerste jaar na die uittog uit Egipteland het Jesus dikwels uit die Hemel verskyn om Moses in die tent van samekoms te ontmoet. Dan het hul lang gesprekke gehad soos hoofstuk 2 ons wys.

Die boek leer ons as jy gehoorsaam is ontvang jy seen/Blessings. Almal van ons wil tog geseend wees “…na Hom moet julle luister —” (DEUT 18:15).

“Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ’n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word.” (HANDELINGE 3:22-23).

“En daar kom ’n stem uit die wolk wat sê: Dit is my geliefde Seun; luister na Hom!” (LUKAS 9:35).

“Terwyl hy nog spreek, oordek ’n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ’n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het. Luister na Hom!” (MATTHÉÜS 17:5).

“Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.” (JOHANNES 5:46).

Luister ek en jy getrou na Jesus? Of glo jy wat die dief se: Jy kan nie Sy stem hoor nie, Jy sondig net te veel. Jy is dit nie waardig nie. Jy is nie n pastoor nie. Ek ken baie Pastore wat na mense luister eerder as na God.

“EN as in iemand ’n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan ’n paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik dié dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God vervloek. En jy mag jou land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie.” (DEUT 21:23).

Die wet neem ons na Golgota “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang —” (GAL 3:13).

“Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?” (JOHANNES 5:46-47).

Besef jy nou dat elke Boek Van die Ou Testament aan Nuwe Testament verbind is? En dat Elkeen direk van ons Jesus praat. Sien toe Hy Gebore is, Mens geword het is Hy eers Jesus genoem. “IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” (JOHANNES 1:1-3).

Is ek en jy bereid om Jesus se Wil in ons Lewens te soek en dit op elke lewensterrein gehoorsaam na te volg?

Geseende dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 74 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *