Nehemia

Nehemia

Dit is die boek vir die herbouing van die muur van Jerusalem. Esra het gegaan oor die herbou van die tempel. Nehemia het as voorbidder vir sy volk opgetree. Hy was n man van gebed, maar tot wie het hy gebid? Die antwoord deur God soos Hy Homself deur Jesus geopenbaar het. Die gevolg van die herstel en die opbou aan die muur was n honger na die Woord van God. Die volk het geweet wie die Boodskapper is. Die opregte gelowiges het Jesus saam met God die Vader aanbid, deur die werking van die Heilige Gees.

Die man van gebed? “En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur; en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê: Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en u gebooie onderhou —laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u kneg wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het; ook ek en my familie het gesondig.

Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, u kneg, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat U aan Moses, u kneg, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi; maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen — al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon. Hulle is tog u knegte en u volk wat U verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand. Ag, Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u Naam te vrees; en laat dit tog vandag u kneg geluk, en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning. ” (NEHEMÍA 1:4-11).

“Daarop vra die koning my: Wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid” (NEHEMÍA 2:4).

“Hoor, onse God, dat ons ’n veragting geword het; en bring hulle smaad op hulle hoof terug en gee hulle oor aan plundering in ’n land van gevangenskap. En dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor u aangesig nie; want hulle het U geterg teenoor die bouers. Maar ons het die muur opgebou, en die hele muur is tot op sy helfte herstel; en die volk was met hulle hart in die werk. Maar toe Sanbállat en Tobía en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodiete hoor dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. En hulle het almal met mekaar ’n sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar ons het tot onse God gebid en om hulle ontwil ’n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. ” (NEHEMÍA 4:4-9).

Jesus praat met Nehemia: “het ek my in die nag gereedgemaak, ek en enkele manne saam met my; maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie; daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waar ek op gery het.” (NEHEMÍA 2:12).

En Hy het die Jode gehelp. “Op die plek waar julle die geluid van die basuin hoor, daar moet julle by ons bymekaarkom; onse God sal vir ons stry.” (NEHEMÍA 4:20).

Die Israeliete het die Here dus ook vir Jesus, aanbid “En Esra het die HERE, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen, amen! met opheffing van hulle hande; en hulle het hul gebuig en die HERE aanbid met die aangesig na die aarde toe.” (NEHEMÍA 8:7).

Nadat hulle uit Sy Woord voorgelees het: “En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die sewende maand. En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die Waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan; en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig En Esra, die skrifgeleerde, het op ’n houtverhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langs hom het aan sy regterhand gestaan: Mattítja en Sema en Anánja en Uría en Hilkía en Maäséja; en aan sy linkerhand: Pedája en Mísael en Malkía en Hasum en Hasbaddána, Sagaría, Mesúllam. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan; en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die HERE, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen, amen! met opheffing van hulle hande; en hulle het hul gebuig en die HERE aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Jésua en Bani en Serébja, Jamin, Akkub, Sábbetai, Hodía, Maäséja, Kelíta, Asárja, Jósabad, Hanan, Pelája en die Leviete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemía — hy was die goewerneur — en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor.

” (NEHEMÍA 8:3-10). If we allow the enemy of our soul to steal our joy, we won’t have the strenght to prossess the good land that God is giving us. Die lees uit die wetboek van die Here het die mense baie diep geraak. Hulle het so onder die indruk gekom van die vereistes wat die Here aan Sy volk stel, en hoe ver hul tekort skiet dat hul begin huil het. Moenie teneergedruk wees nie want die blydskap wat die Here gee sal julle krag wees. En almal het n feesmaal gehou.

“En hy het dag vir dag, van die eerste dag af tot die laaste dag toe, voorgelees uit die wetboek van God; en hulle het sewe dae lank fees gehou en op die agtste dag ’n feestyd volgens verordening.” (NEHEMÍA 8:19).

Hoe lief is jy vir die Woord van God? Hoe lief is jy vir die Boodskapper en die Boodskapper waarvan? Tree jy soms vir Hom in die bresse? Nehemia was die Goewerneur en Esra was die Priester. “Daarop het Nehemía — hy was die goewerneur — en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor.” (NEHEMÍA 8:10).

Ook die Gees word vermeld: “En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.” (NEHEMÍA 9:20).

“Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.” (EXODUS 14:14).

“Toe het sy volk gedink aan die dae van die ou tyd, van Moses: Waar is Hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde? Waar is Hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het?” (JESAJA 63:11).

“Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, sal Ek afsonder en op hulle lê; en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie.” (NÚMERI 11:17).

“En U was baie jare lankmoedig oor hulle, en U het hulle gewaarsku deur u Gees, deur middel van u profete; maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het U hulle oorgegee in die hand van die volke van die lande.” (NEHEMÍA 9:30).

Die voorouers was opstandig. Dit het n kringloop geword: hulle sondig, God gee hul oor aan hul teestaanders, hulle roep om hulp, God verhoor en stuur redders, en dan oortree hulle weer. God was geduldig vir baie jare en hul deur Profete hul gewaarsku, en hulle het nie geluister nie. Hy het hulle oorgegee in die mag van heidenvolke. Tog was Hy genadig en het Hy hulle nie heeltemal uitgewis nie, maar n oorblyfsel laat oorbly, naamlik hierdie geloofgemeenskap in Jerusalem.

Sien jy dat ons nogsteeds in die kring beweeg? Sien jy dat God ons oor en oor vergewe? “As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” (LUKAS 11:13). Soos hul hier in Ou Testamant n Goeie Gees ontvang het, het ons die Heilige Gees ontvang. “maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek. En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het — staan op, laat ons hiervandaan weggaan. ” (JOHANNES 14:26-31).

Amen mag jy n geseende dag geniet in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 105 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *