Rut

Rut
In hierdie boek is Jesus die hooftema. Boas en Rut was voorouers van Jesus. Boas was n Israeliet en Rut n Moabiet. Sien die Israeliete het alle ander volke Heidene beskou. Dit was by Jesus n natuurlike begeerte om die Evangelie aan die hedene te bring. Hy wil dit ook aan jou bring. Al is jy uit n nie-Joodse volk gebore. Ook jy is vir Hom berlangrik. Want Hyt jou baie Lief.

Boas en Rut was ook voorouers van Jesus. “DIE geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham:…en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,…en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Ísai, en Ísai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría,” (MATTHÉÜS 1:1,3,5,6).

Nog drie ander vroue uit heidenvolke was voorouers van Jesus, naamlik Tamar, Ragab en Batseba. Gen 34:14-24. Jesus se eerste preke was vir heidene Matt 4:13-15,23-25.

Lossingsreg was in die wet voorgeskryf: “AS broers bymekaar woon en een van hulle sterwe sonder dat hy ’n seun het, dan mag die vrou van die oorledene nie daarbuite ’n vreemde man s’n word nie; haar swaer moet by haar ingaan en haar as sy vrou neem en die swaershuwelik met haar sluit; en die eersgeborene wat sy baar, moet staan op naam van sy oorlede broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie. Maar as dit die man nie beval om sy skoonsuster te neem nie, moet sy skoonsuster na die poort opgaan na die oudstes toe, en sê: My swaer weier om sy broer se naam in Israel in stand te hou; hy wil met my die swaershuwelik nie sluit nie — dan moet die oudstes van sy stad hom roep en met hom spreek; bly hy dan daarby staan en sê: Dit beval my nie om haar te neem nie —dan moet sy skoonsuster voor die oë van die oudstes na hom toe nader kom en sy skoen van sy voet aftrek en in sy gesig spuug, en sy moet verklaar en sê: So moet met die man gedoen word wat die huis van sy broer nie wil bou nie. En sy naam moet in Israel genoem word: Die huis van die kaalvoet. ” (DEUTERONÓMIUM 25:5-10).

Jesus is as mens gebore en het sodoende ons Broer geword: “Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie, wanneer Hy sê: Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys; en verder: Ek sal my vertroue op Hom stel; en verder: Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — ” (HEBREËRS 2:11-14). Om wettig die Huweliksprys vir ons te kom betaal. Hoekom n Huweliksprys?

As n man te sterwe gekom het, het n broer van hom die huweliksprys betaal en dan het die oorledene se vrou met AL haar besittings sy eiendom geword. Hierdie man wat die Huweliksprys betaal het, is die losser genoem. Boas het as die losser vir Rut opgetree. Jesus het aan die kruis gesterf en so die Huweliksprys betaal…Om ook vir jou vir altyd as Sy eiendom te kan he. Jy behoort in dankbaarheid hierop te antwoord.. Met alles wat jy het. Doen jy dit?
Tot sover more gaan ons verder. Geseende dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 98 times, 1 visits today)
Advertisements

2 thoughts on “Rut”

  1. kan julle glo dat ek eers vanoggend hierdie wonderlike web ontdek?
    baie dankie vir die lering en vars gedagtes rondom die Woord wat julle in n verstaanbare (vir n ou tante soos ek!) taal en baie interessant aanbied.
    Doe zoo voort.
    Vriendelike groete.
    suzette dannhauser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *