1 Sept Daniel

1 Sept Daniel
Die boek Daniel en Openbaring loop hand aan hand. Kinders love oom Daniel se storie. Hy was saam groot honger leeus, en hulle het hom nie eers opgevreet nie. Net soos al die vorige boeke was Jesus self hier teenwoordig. Hy het daagliks gebid en God die Vader en Jesus aangeroep. Hy moes loud gewees het, want sy versters was oop en ander mense het dit gehoor. So verskil elkeen se gebedslewe. Jy smeek en huil jou oe uit, ander persoon interses vir Ure, ander bid heeldag en saans en soggens kort en kragtig. Ander dans en sing en bid vir lang tyd. Maklik 4ure later besef jy die kinders moet kos kry, die strykgoed moet klaar. Daniel is as jong seun saam die volk in ballingskap na Babel weggevoer. Daar in die vreemde het hy en sy vriende getrou gebly. Het jy al tieners sien worship en aanbid?

Goed hier kom die vuuroond.
“Toe het koning Nebukadnésar verskrik geword en haastig opgestaan; hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê: Het ons nie drie manne geboeid binne-in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning: Sekerlik, o koning! Hy antwoord en sê: Kyk, ek sien vier manne los binne-in die vuur wandel sonder dat daar ’n letsel aan hulle is; en die voorkoms van die vierde lyk soos dié van ’n godeseun. Toe het Nebukadnésar nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê: Sadrag, Mesag en Abednégo, knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier! Toe het Sadrag, Mesag en Abednégo uit die vuuroond uitgegaan….Daarop het Nebukadnésar gespreek en gesê: Geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednégo, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op Hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God.” (DANIËL 3:24-28).

Laat my dink aan n belofte: “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” (JESAJA 43:2).
Jesus is vandag ook by Sy kinders as hulle deur tawwe tye en vervolging gaan. Baie kinders van die Here het al sedertdien ervaar dat al wat die vlamme reggekry het, is om die toue waarmee hulle vasgebind was af te brand!

Die klip wat Rol. Die droom wat gesien is: beeld wat 4wereldryke voorstel. Babiloniese, Medo-Persiese, Griekse en Romeinse ryke. Die klip het die Koninkryk van Jesus aangedui. “Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan —net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ’n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. ” (DANIËL 2:44-45).

Het jy al uitgeroep praat net met my! Of al gewens jy kan die Vader sien? Daniel het die voorreg gehad om Hom te sien. Drome en visioene nie net vir day time dreamers nie. Vra Vader wys my! Help my! Lei my! Daniel was n prentjies man. Hyt nog n weird gesigte en prente gesien. God praat met my deur kuns werk. Soms as ek n saad in grond sit en hy kom op pop Vader se grootheid in my hart op. My God is So Strong, so Powerful and so Mighty, There is Nothing my God can not do!! Daai gevoel al gebeur wat ek is tot Alles instaat omdat Hy my krag gee. Kyk eks amper seker Daniel was n engineer. Al sy planne uiteen gesit en reg vir aksie Hahaha.

In (DANIËL 7:1-8) lees ons van vier diere wat dieselfde wereldryke voorgestel het. Dan lees ons (Dan 7:9-14) Dit is Hy wat die volke oordeel, Hy beskik, Hy gee die finale uitspraak!
“VAN Dawid. ’n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ’n voetbank vir u voete.” (PSALMS 110:1).
“En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.” (MATTHÉÜS 24:30).
“Maar Jesus het stilgebly. En die hoëpriester antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die Seun van God, is?Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.” (MATTHÉÜS 26:63).
“EN ek het gesien, en kyk, daar was ’n wit wolk en een soos ’n Menseseun wat op die wolk sit, met ’n goue kroon op sy hoof en in sy hand ’n skerp sekel. En ’n ander engel het uit die tempel gekom en met ’n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. En ’n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ’n skerp sekel gehad; en ’n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ’n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.” (OPEN 14:14-20).

Hy het gesien hoe God die Vader Sy plek vir die hofsaak inneem. Hy word die Oue van dae genoem. Sy kleed was wit soos sneeu en Sy hare soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme. Miljoene mense het voor Hom gestaan. Dan is die Boeke waarin almal se dade opgeteken is, geopen.

“En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.” (OPENBARING 20:12).

Hier word gepraat van die boekrol van die Lewe. Almal gaan voor die Wit troon staan. En nie namens jou kind ouer of man nie. Jy gaan verduidelik wat opgeteken is. Jou Naam kom in daai boek dis soos burgerskap vir die ewigheid en ontbreek jou Naam (wanneer jy Evangelie hoor en nooit jou hart vir die Here gee nie) dan het jy nie burgerskap nie. Ja, Here hier is ek, verander my. Klink so plain en allerdaags, maar as jy dit opreg bid en vra sal jy alleen die vrug daarvan pluk. Ewige lewe, mense wat blind was sien, dowes kan hoor, mense se arms en bene groei weer terug. Verheerlikde liggaam sonder pyn en smart. Wow ons het iets om na uit te sien! Soos al reeds verduidelik jou naam kom in daai boek. Als wat jy doen, maar als wat bely is word met Jesus Kosbare Bloed uitgevee.

Wanneer sou Jesus dan gebore word? Daniel het lank gebid en die engel Gariel het hom kom inlig oor Jesus se geboorte. (Dan 9:21-27)
Lees ook 2 Tess 1-12 asb.

Jesus is immers die Oplossing vir die probleme waaroor Daniel so gebid het. Gabriel het toe gese dat Sy geboorte in terme van 70 tydperke bereken word. Dit word soms ook weke genoem, maar dit is nie gewone weke wat uit 7dae bestaan nie. As jy kind kaffee toe stuur vir sout, en hy bly lank weg. Jy sien ektra sout pot onder in kas gebruik dit. As hy kom se jy daai kos al jare terug kla nou kom jy hier aan. Elo, die kind was half uur weg.

“WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (PSALMS 2:1-3).

Hierna volg die wederkoms.
“Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.” (DANIËL 7:13).

Nuwe vertaling vervang Seun van die mens met. Menslike wese. Die Goddelike Persoon word uitgehaal. So as Jesus sterf Opstaan, gaan Hy nie n menslike wese stuur om ons te kom haal nie. Hy kom self en sal as God ons mensdom kom oordeel. Al hoekom Hy die Seun van die mens is: Hy is was en sal God wees, maar in dieselfde asem is Hy as baba mens geword en tussen die mense gewandel. “Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” (KOLOSSENSE 1:15-16).

“En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” (GÉNESIS 3:15).
Hy is die Messias , die Een wat God in die paradys aan Adam en Eva belowe het.

“En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel.” (MARKUS 14:62).
“Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.” (MATTHÉÜS 26:64).

Jesus self gaan kom en moet Niemand anders verwag nie asb. “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.” (MATTHÉÜS 19:28).

“En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.” (OPENBARING 20:12).

Onthou as jy weet jy doen iets verkeerd: se dit, erken dit, Moenie wag vir stilte tyd nie, dan het jy die helfde vergeet. Doen dadelik. Ek werk saam iemand ons kry russie. Vandag is als weer reg. Ons face mekaar, werk saam, ons moes tot iets saam bou vir haar kantoor, en ons weer honky dory, om daai kwaad gevoel te bly dra, is soos n pen wat se ink klat en jy besmeer hele bladsy. Nee maak reg so gou moontlik. Wie weet wanneer die basuin gaan blaas.

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (OPENBARING 1:7).

Is jy Gereed?
Geseende Naweek. Jesus het jou Baie lief.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 91 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *