6 Sept Amos

6 Sept Amos

Die Leeu wat brul. Wie is Hy? Dis Jesus. Sjoe julle is slim. “En hy het gesê: Die HERE brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor.” (AMOS 1:2). Sommer reguit gese: Die Here brul..

“Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here HERE het gespreek, wie sal nie profeteer nie?” (AMOS 3:7-8).

“En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ’n toevlug wees vir sy volk en ’n skuilplek vir die kinders van Israel.” (JOËL 3:16).

“Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.” (OPENBARING 5:5).

Die profete was Sy diensknegte. Jesus het by die altaar gestaan as die Here- Adonai. EK het die Here by die altaar sien staan, en Hy het gesê: Slaan die kapiteel van die pilaar, sodat die drumpels bewe; en verpletter hulle bo die hoof van almal! En Ek sal die wat van hulle oorbly, met die swaard ombring: die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie, en geen vrygeraakte onder hulle homself red nie.

(Amos 9:1)

“IN die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op ’n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.” (JESAJA 6:1).

“KYK, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ’n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.” (MALEÁGI 3:1).

“In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen. Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God. ” (AMOS 9:11-15).

As Hy brul soos n leeu dui dit op Beslistheid en finaliteit. Sy diensknegte moes presies doen wat Hy gese het. Amos het 5 visioene gehad. Die Goddelike persoon was Jesus. Hy het by die altaar gestaan om almal te herinner aan die offer wat Hy sou bring. Hy sou as die Lam van God aan die kruis sterf. Die boodskap wat Hy gebring het is dat Niemand Sy oordeel sal ontvlug nie. Selfs al sou sommige mense in die doderyk wou wegvlug,of na die hemel wou opklim, of op die bodem van die see wou wegkruip. Hy is Jesus!

Voel jy ook dalk vandag om van Jesus af weg te vlug? Dalk skuldig oor iets wat jy verkeerd gedoen het? Nee, moenie luister liewer na Sy stem. Jesus is egter op verlossing en herstel gerig. He is Always busy fixing people, broken people like you and me. God is love. Hy sou die huis van Dawid wat so verval het, weer oprig en Israel weer herstel.

Die boek Amos hou ons op hoogte oor wat gebeur. So asof hy vir die koerant werk of nuus lees. Amos beoordeel menslike optrede uit God se perspektief. Amos stel die Here as die Enigste God voor.  Hy alleen het mag oor almal en alles. “Want kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, HERE, God van die leërskare, is sy Naam!” (AMOS 4:13).

“Hy wat die Sewe-ster en die Oríon gemaak het en die duisternis in môrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde — HERE is sy Naam!” (AMOS 5:8).

“HOOR hierdie woord wat die HERE oor julle gespreek het, o kinders van Israel, oor die hele geslag wat Ek uit Egipteland laat optrek het, naamlik: Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.” (AMOS 3:1-2).

Hyt ons uitgekies en ons is spesiaal vir Hom. Ons kan n verhouding met Hom he. Die boek beskryf ook die betekenis van Jesus se menswording en die vrede en voorspoed wat Hy op aarde bring. Amen

Genoeg vir vandag. Geseende dag vir jou.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 103 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *