Hosea

4 Sept Hosea,
Kyk jy seker al opgewonde om te hoor waar Jesus in die volgende boek verskyn. Ons is vandag in die boek Hosea. Hou jy ook daarvan om te leer? Splinter nuwe insig.
Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.
(Hos 3:5)

Volgens die vers sou die heerlike toekoms vir die Israeliete aanbreek wanneer hulle die Here hulle God en Dawid hulle koning sou soek. Die Here is natuurlik Jesus Christus. Hy ontvang weereens naam van Sy voorvader Dawid.

Maar hulle sal die HERE hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek vir hulle sal verwek.
(Jer 30:9)
En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees. En Ek, die HERE, Ek sal vir hulle ‘n God wees, en my kneg Dawid ‘n vors in hulle midde. Ek, die HERE, het dit gespreek.
(Eze 34:23-24)

Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.
(Hos 11:1) Hierdie profesie het n voorlopige vervulling in die volk Israel gevind: hulle het ookuit Egipte na die land Kanaan terug getrek. Die ware vervulling hiervan was egter in Jesus, wat as n kindjie saam met Sy ouers uit Egipte teruggekeer.

Toe sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek. (Num 12:6)

en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna.
(1Pe 1:11)

Die HERE het ook ‘n twis met Juda, en Hy sal oor Jakob besoeking doen volgens sy weë, hom vergelde na sy dade. In die moederskoot Ou Testament het hy sy broer by die hakskeen gehou, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die Engel geworstel en die oorhand gekry, hy het geween en Hom gesmeek. By Bet-el het hy Hom gevind, en daar het Hy met ons gespreek. En HERE God van die leërskare, HERE is sy gedenknaam. (Hos 12:2-5) Is n paar baie belangrike teksverse met die oog op ons onderwerp. Hier word vir ons gese dat die Man wat met Jakob by die Jabbokspruit geworstel het, die Engel van die Here was-dus Jesus.

Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom geworstel tOu Testament dagbreek. En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom. Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën. En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob. Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tOu Testament aangesig, en tog is my lewe gered.
(Gen 32:24-30)

Ook word gese dat die Here vir wie Jakob in n droom bo-aan die leer sien staan het, die Engel van die Here was.
En hy het gedroom—daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tOu Testament aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee;…… En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus. (Gen 28:12-13, 19)

En die Engel van God sê vir my in die droom: Jakob! En ek antwoord: Hier is ek! En Hy sê: Slaan tog jou oë op en kyk: al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want Ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bet-el waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan My ‘n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. (Gen 31:11-13)

En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol! (Isa 6:3)

Hosea se dus hiermee dat Jesus nog altyd intens by Sy volk, die Israeliete, betrokke was. Hy was nog altyd getrou. Nou was dit hulle wat na Hom moes terugkeer.
Het jy jouself al afgevra: hoe weet ons of Jesus ook vir die Ou Testamentiese mense se sondes gesterf het?
Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge. (Hos 13:14)

Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? (1Co 15:55)

Dit is wat Jesus deur Sy kruisiging en opstanding vir die Ou Testament gelowiges en vir ons verkry het. Daar is geen Verlosser behalwe Hy nie. Tog was Ek, die HERE, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen Heiland nie.
(Hos 13:4) Daarom kon ook die Israeliete kinders van die Lewende God wees.

Elke vorm van seen waarvan die boek Hosea en ook die hele OU TESTAMENT melding maak, het Jesus deur Sy dood en opstanding verkry. Die oorvloed van seen het dus terugwerkende na die OU TESTAMENT mense gekom. Jesus het toe reeds Sy seeninge aan die OU TESTAMENT mense geskenk, omdat daar geen twyfel bestaan het nie dat Hy wel later vir hulle sondes sou sterf. Al die ryk beloftes van Jesus in die OU TESTAMENT is ook vir jou bedoel.
Glo jy dit?
Dank jy Abba Vader daarvoor?
Genoeg vir vandag. Geseende dag ons gesels more weer. As jy die tema Jesus in die Ou Testament deurwerk laat weet my asb.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 68 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *