Jesus maak die storm stil.

Jesus maak die storm stil.

Ons lees saam: “EN toe Hy in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg. En daar het ’n groot storm op die see gekom, sodat die skuit toe was onder die golwe; maar Hy was aan die slaap. Daarop kom sy dissipels en maak Hom wakker en sê: Here, red ons, ons vergaan! En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het ’n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê: Wat vir ’n mens is Hy, dat selfs die winde en die see Hom gehoorsaam is? ” (MATTHÉÜS 8:23-27).

God het gesag oor die natuur.

“Toe het die aarde geskud en gebewe; die fondamente van die berge het gesidder en geskud, omdat Hy toornig was. Rook in sy neus het opgegaan, en ’n vuur uit sy mond het verteer; kole uit Hom het gebrand. En Hy het die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete. En Hy het op ’n gérub gery en gevlieg; ja, Hy het gesweef op die vleuels van die wind. Duisternis het Hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom Hom: duisternis van waters, diktes van wolke. Deur die glans voor Hom het sy wolke verbygetrek, hael en gloeiende kole. En die HERE het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor; hael en gloeiende kole. En Hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi; ja, sy bliksems in menigte, en Hy het hulle verwar. En die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fondamente van die wêreld is blootgelê vanweë u dreiging, o HERE, vanweë die geblaas van die wind van u neus.” (PSALMS 18:8-16).

“LOOF die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed — wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed, wat die hemel uitspan soos ’n tentdoek; wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. U het dit met die wêreldvloed soos met ’n kleed oordek; die waters het bo-oor die berge gestaan. Vir u dreiging het hulle gevlug, vir die stem van u donder het hulle weggeskrik — berge het opgerys, laagtes het weggesak — na die plek wat U vir hulle reggemaak het. ’n Grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan nie; hulle mag die aarde nie weer oordek nie….” (PSALMS 104:1-9).

“Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters — húlle het die werke van die HERE gesien en sy wonders in die diepte. Want Hy het gespreek en ’n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het. Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes — hulle siel het vergaan van wee. Hulle het getuimel en gewaggel soos ’n dronk man, en al hulle wysheid is verwar. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei. Hy het die storm ’n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. ” (PSALMS 107:23-30).

Die stilmaak van die storm word dus simbolies van die kerk se stryd en angs in die wereld, maar ook die bewaring deur Christus. Dit was n heuwige storm. Die storm is bose aanslag op die kerk. Dis normaal om in nood te vrees. Onthou wat ek ookal deurgaan, Jesus is in die lewensboot en beskerm my teen die storms van die lewe.  Bestraf die storm/bose magte en dit sal stil word. “Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” (JOHANNES 16:33).

Hy het die mag om te midde van storms n kalmte en vrede te gee wat alle verstand te bowe sal gaan.

Wat leer ons uit die gedeelte:

Die nood: daar is storm op die see.

Die versoek: dissipels soek hulp.

Die bevel: Jesus beveel die storm om stil te raak.

Die effek: die winde is gehoorsaam

Die reaksie: ontsag en verbasing op hul gesigte.

Die storm het direk bedaar. Wie is hierdie Man? Maak nie saak hoe jou storm lyk nie. Hou op self planne maak. Jy gaan niks vermag nie. Net soos satan ons versoek, so veroorsaak hy storms. In die storms van nood, soek hulp, vra Jesus, om die storms stil te maak, Hy sal die bevel gee, Kyk die winde en waters sal Hom gehoorsaam. En jy sal verbaas wees hoe die winde en natuur na Hom luister. Het jy vergeet Wie het Alles Geskep? Hy is in beheer. Sien te veel wil ons ear plugs in ons ore druk, omdat ons die storms nie Wil hoor nie. Ons hou ons blind omdat ons nie Wil sien nie. Maar die waarheid bly staan: Los jy dit te lank, voor jy Hulp Roep, kom water in jou lewensboot in, en die winde ruk en skeur die seile. En so begin jy te sink. Al dieper en dieper sak jy weg. Terwyl die hulp en uitweg by jou was en is. “……Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.” (HEBREËRS 13:5).

Vanmore wil ek vir jou se: Hou Vas moenie opgee nie. God is in beheer. Jy sien dalk nie meer kaans vir more nie, hou vas, Jesus is in jou lewensboot. Die Here wil jou vry maak, genees, Hy wil jou storms stil maak, maar Hy wag dat jy tot Hom sal roep. Jy is n oorwinnaar, staan vas. In Die Naam van Jesus Christus, Die Naam bo elke Naam. Mag Hy jou aanraak dat jy weet God is in beheer. Ek spreek die Seen van die Here oor jou uit. Spreek Lewe oor jou omstandighede, finansies, werk en gesondheid.

“Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ’n hoopvolle toekoms te gee.” (JEREMIA 29:11). God wil he dit met goed gaan met jou. Die Here kan jou Genees, Hy sal jou bystaan en dra waar ook al jy gaan. Hy is in beheer.

Amen

 

Ons gesels more weer. Geseende dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 540 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *