Miga

Miga

Miga beteken: Wie is God? Wie is God, die Vergewer van sonde en Verlosser van
sondeskuld?

EN jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar
vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit
die dae van die ewigheid. (MIGA 5:1).

En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en
by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê:
Te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe: En jy, Betlehem, land
van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ’n
leidsman voortkom wat vir my volk Israel ’n herder sal wees. (MATTHÉÜS 2:4-
6).Profesie dat Jesus gebore sou word en van alle ewigheid af reeds bestaan, dat Hy die
Koninklike Herder is wat Sy kudde versorg, dat Hy n Heerser is wat vrede bring en dat
die wat in Hom glo, saam met Hom sal regeer.

Hy Versorg: En Hy sal optree en hulle laat wei in die sterkte van die HERE, in die
majesteit van die Naam van die HERE sy God; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy
groot wees tot aan die eindes van die aarde. (MIGA 5:3).

Hy Bring Vrede: En Hy sal vrede wees. Wanneer Assur in ons land kom en hy ons
paleise wil betree, sal ons teenoor hom sewe herders stel, ja, agt vorste uit die mense.
(MIGA 5:4).

Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy
skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader,
Vredevors tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon
van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur
geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit
doen. (JESAJA 9:5,6).

Hy Regeer:
En Hy sal vrede wees. Wanneer Assur in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal
ons teenoor hom sewe herders stel, ja, agt vorste uit die mense.

En hulle sal die land Assur met die swaard afwei en die land van Nimrod by sy ingange.
So sal Hy ons dan van Assur bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied
betree. Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees soos dou van die Here,
soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie en ter wille van geen mensekind
vertoef nie. En die oorblyfsel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees soos
’n leeu onder die diere van die woud, soos ’n jong leeu onder troppe kleinvee; wat, as hy
deurtrek, vertrap en verskeur sonder dat iemand red. Jou hand sal bo jou teëstanders
verhewe wees, en al jou vyande sal uitgeroei word. En in dié dag, spreek die Here, sal Ek
jou perde uit jou midde uitroei en jou strydwaens vernietig. Ook sal Ek uitroei die stede
van jou land en al jou vestings afbreek. Verder sal Ek uitroei die towerye uit jou hand, en
jy sal geen goëlaars meer hê nie. En Ek sal uit jou midde uitroei jou gesnede beelde en
jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En Ek
sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En Ek sal in toorn
en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. (Miga 5:4-14).

Hy is Voorspoedig. Daar kom ’n dag om jou mure te herbou! In dié dag sal die gebied ruim wees. Dit is ’n dag dat hulle na jou sal kom van Assur en die stede van Egipte, en vanEgipte tot by die Eufraat, en van see tot see, en van berg tot berg. Maar die aarde sal ’n wildernis word vanweë sy inwoners, as gevolg van hulle handelinge. Wei u volk met u staf, die kudde wat u erfdeel is, wat afgesonderd woon in ’n bosveld op Karmel; laat hulle wei in Basan en Gílead soos in die ou dae. Soos in die dae van jou
uittog uit Egipteland sal Ek hom wonders laat sien. Die nasies sal dit sien en skaam wees
ondanks al hulle krag: hulle sal die hand op die mond lê, hulle ore sal doof word. Hulle
sal stof lek soos die slang, hulle sal soos grondkruipers bewende uit hulle vestings te
voorskyn kom, hulle sal sidderende kom na die Here onse God, en hulle sal vir U vrees.
Wie is ’n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die
oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ’n
welbehae in goedertierenheid.Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede
vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan
Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat U aan ons vaders met ’n eed beloof het sedert
die dae van die voortyd. (MIGA 7:11-20).Om wie draai jou lewensverwagting?

Op wie stel jy jou hoop?

Is die Boodskap( Woord van God) Jesus ook jou hartsverlange?
Of gryp jy nog na n gewoonte sonde? Suig gif pyltjie of half jack onder in kas? Try jy
vervulling soek en iets bereik, maar dis asof jy n berg uit klim wat uit modder bestaan?

Een tree voorentoe en drie tree terug?

Jesus is die Antwoord. Al le daar vir Jerusalem n swaar tyd voor, sal dit uitloop op n
wonderlike toekoms. Iets om na uit te sien. Sien die Boek Miga begin met oordeel en
eindig met hoop. Hy begin met vreeslose ontmaskering van wat verkeerd is in Juda en
Israel, maar eindig met n uitspraak van vertroue in die Here dat Hy Sy Volk hulle sondes
sal vergewe. Mens kan nie anders om God se Grootheid te sien in die Boek nie. Miga laat
jou na jou naaste kyk. Hy praat oor mense en wat in kerke gebeur. Volke sou aan
Jerusalem verkleef raak. EN aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die
HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke
sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die
berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer
en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die
HERE uit Jerusalem. (MIGA 4:1-2).

Die vrede wat Jesus sou bring, word in simboliese taal beskryf: En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand
hulle verskrik; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek. (MIGA
4:3,4).

WEE die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde; by die môrelig voer hulle dit
uit, want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit; ook huise en
neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy
erfdeel. (MIGA 2:1-2).

Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy
dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
(EXODUS 20:17).

Ons Wil he, begeer, maar ons verloor ons fokus op Hom wat die Voorsiener is. Sien Hy
is WonderBaar Grote God. En ons moet vashou aan God. Wie is God vir jou? Elke
behoefte wat in Sy Wil is sal jy kry, maar jy gaan nie n miljoener word nie, want dan
gaan jy shop tot jy drop. En vergeet van Ons Abba Vader. Amen
Ons gaan more weer verder. Geseende dag.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 90 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *