Sept 12 Habakuk

Sept 12 Habakuk
As ek aan die boek dink is daar Een deel wat regtig vir my uitstaan: “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil. Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.” (HÁBAKUK 3:17-19).

Nogtans sal ek juig in God: “en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:” (MATTHÉÜS 1:21-22).
Ons enigste hoop.
Wat doen jy as alles verkeerd gaan? Jubel jy dan ook net in Jesus, jou Middelaar en Voorspraak by die Vader.

Jesus is die Openbaarmaker van God se raadsplan. Habakuk het dus net soos die ander profete, intense ontmoeting met Jesus gehad. En deur Jesus het hy intense ontmoeting met God die Vader gehad. “OP my wagtoring wil ek gaan staan en op ’n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord.” (HÁBAKUK 2:1). Het jy al so na God se stem gesmag? Wanneer laas het jy voor God net stil geword? Hoe nodig is dit nie om Hom n kaans te gee om in jou Hart (Sy Tempel) met jou te praat, in plaas van om te vra en Vader in die rede te val?

“Wee hom wat vir ’n stuk hout sê: Word wakker! vir ’n dooie klip: Ontwaak! Kan hy ’n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is géén gees in sy binneste nie! Maar die HERE is in sy heilige tempel — swyg voor Hom, o ganse aarde!” (HÁBAKUK 2:19-20).

Jy is n Tempel van die Heilige Gees. “Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. ” (ESÉGIËL 36:25-27).

“Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” (I KORINTHIËRS 6:19-20).

“Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” (HÁBAKUK 2:4).

“Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.” (ROMEINE 1:17).
“En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.” (GALÁSIËRS 3:11-12).
“Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.” (HEBREËRS 10:38).

Wat beteken dit om deur geloof te lewe?
Dit is om vas te hou aan die beloftes wat God deur Jesus in die HELE Woord aan ons gegee het. Verdien ons dit regtig dat een belofte vir ons gegee word? Deur Jesus mag ons Beloftes vat. En mag ons my naam in bybelse karakter insit. Dis ook om vas te hou aan Jesus. Ja, dieselfde Jesus wat vir my en jou voorspraak maak by die Vader. Hy tree vir ons in.

“U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela.” (HÁBAKUK 3:13).

“En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” (GÉNESIS 3:15).
Lees asb Jes 53:1-12
“en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” (ROMEINE 3:24).

Jesus is die Gesalfde. “Die wat met die HERE twis, word verpletter; oor hulle donder Hy in die hemel; die HERE oordeel die eindes van die aarde, en Hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde.” (I SAMUEL 2:10).
“Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp! Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle.” (PSALMS 2:2-4).
“ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer! U pyle is skerp (volke val onder U!); hulle tref in die hart van die Koning se vyande.
U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle. ” (PSALMS 45:5-8).

“DIE Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;” (JESAJA 61:1).

Ons vra baie keer af: Here Waarom?
As God heilig en regverdiges, hoekom laat Hy toe dat die goddelose dieoorhand in die wereld neem? Waarom laat Hy toe dat n jong baba sy lewe verloor? Dit is n probleem van alle tye. Die krisis in Habakuk is n geloofskrisis. Is dit regtig die moeite werd om God te dien? Is God nog in beheer? Dis die vraag waarmee Habakuk worstel. En ek glo almal van ons kom op daai punt. Werlikheid en geloof is dikwels in stryd met mekaar. Vandag se stryd. Maak dit moeilik om more se beloftes te glo. Kom ons fokus op Abba Vader en Sy Heerlikheid sal ons verblind vir wat om aangaan. Jy is nooit alleen in die Worsteling nie, Hy is reg by jou. Hy laat dit toe, want Hy ken jou hart. Onthou: die God wat gister en eergister getrou was, help my om vandag se nood die hoof te bied. En more met vertroue tegemoet te gaan.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 95 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *