Sept 15 Haggai

Sept 15 Haggai

Twee profete Sagaria en Haggai het na die terug keer uit ballingskap opgetree, Hulle moes die manne van Juda aanspoor om weer die tempel in Jerusalem te herbou. Haggai het die volk bemoedig. Jesus was by hulle, Hy is die Gestuurde van die Vader, wat die verbond met hulle gesluit het. Die Gees van die Vader en die Seun was teenwoordig. Wat is jou grootste versterking in die lewe? Teenkanting en moedeloosheid, en terwyl jy le skop almal jou. Belofte van God: “Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.” (PSALMS 32:8).

“Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.” (HAGGAI 2:7).

Jesus het n verbond met die Israeliete gesluit

“met betrekking tot die verbond wat Ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipteland, en my Gees sal in julle midde bestendig bly; wees nie bevrees nie!” (HAGGAI 2:5).

“As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel…..en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die HERE voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal.” (EXODUS 19:5-6).

“KYK, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ’n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.” (MALEÁGI 3:1).

Jesus het die Gees geskenk: “Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, sal Ek afsonder en op hulle lê; en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie……Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.” (NÚMERI 11:17).

“Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.” (HANDELINGE 2:33).

“Nou dan, skep moed, Serubbábel, spreek die HERE, en skep moed, Josua, hoëpriester, seun van Jósadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die HERE, en werk! Want Ek is met julle, spreek die HERE van die leërskare, met betrekking tot die verbond wat Ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipteland, en my Gees sal in julle midde bestendig bly; wees nie bevrees nie! ” (HAGGAI 2:4,5).

“En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” (MATTHÉÜS 28:20).

“En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.” (ESÉGIËL 36:27).

“En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (JOHANNES 14:16-17).

Ek vat wat ek kan kry. N Score is n score, ek meen. My Eiebelang is n hoogtepunt. Haggai se eerste dinge kom eerste. Dan moet n mens weet wat die eerste dinge in die lewe is! Vir Haggai is eerste dinge die belange van God en Sy ryk. Eiebelang is ondergeskik aan God se belang. Dis die hoof boodskap wat Haggai oor gaan. Telke male het Jesus weg gebreek en tyd met die Vader gaan spandeer. Is dit nie hoe ons ook moet lewe nie? Om te hoor wat die Vader se wil is. Wow geen wonder Hyt alles so perfek gedoen nie. Al het 9melaatses nie kom dankie se nie, is hul ook genees. Groepe mense het kom luister wat Hy spreek. Oral het skare mense gevolg. Dit omdat Hy in die wil van Sy Vader was.

“Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (LUKAS 12:31). Met ander woorde Stel God eerste. Erken God en vertrou God.

Mense het moeite gedoen om hul eie Huise bewoonbaar te maak, maar doen niks aan die verwoeste tempel van die Here vir Hom Bewoonbaar te maak nie. Dis waar alles om my, eiebelang en eiesinnig draai. Wie eiebelang nastreef kan nie seen van die Here verwag nie. Gehoorsaamheid is wat ons moet doen. As daar papier le op grond, moenie se ekt dit nie daar gegooi nie, ek gaan dit nie optel nie. Hou op fokus op jou probleme, omstandighede en Fokus op God. “EN toe daar in die dae van Dawid ’n hongersnood was, drie jaar lank, jaar ná jaar, het Dawid die aangesig van die HERE gesoek; en die HERE het gesê: Vanweë Saul en vanweë sy huis waarop bloedskuld rus, omdat hy die Gibeoniete omgebring het.” (II SAMUEL 21:1).

“Die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid.” (SPREUKE 11:5).

“en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ’n tuin wat goed besproei is en soos ’n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. ” (JESAJA 58:10).

Waarvoor vertrou ek God? “IN die tweede jaar van koning Daríus, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van die HERE deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Serubbábel, die seun van Seáltiël, die goewerneur van Juda, en tot Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en gesê: So spreek die HERE van die leërskare: Hierdie volk sê: Nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die HERE gebou moet word nie. So het die woord van die HERE dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? So sê die HERE van die leërskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar het: julle het baie gesaai, maar min ingebring; julle het geëet, maar nie tot versadiging nie; julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie; julle het jul geklee, maar nie warm geword nie; en wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in ’n stukkende beurs te steek. So sê die HERE van die leërskare: Gee ag op wat julle wedervaar het! Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis; dan sal Ek ’n welgevalle daaraan hê en My verheerlik, sê die HERE. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword; en julle het dit in die huis gebring, maar Ek het dit weggeblaas. Waarom? spreek die HERE van die leërskare. Ter wille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrings teruggehou. En Ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer; en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Toe het Serubbábel, die seun van Seáltiël, en Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here hulle God en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Here hulle God hom gestuur het; en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van die Here, met die volk gespreek en gesê: Ek is met julle, spreek die Here. En die Here het die gees van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die goewerneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here van die leërskare, hulle God. Dit was op die vier-en-twintigste dag van die sesde maand, in die tweede jaar van koning Daríus. ” (HAGGAI 1:1-15).

Jou geld hou dalk van die einde van die maande tot die einde van die aand. Fokus op God en stel Hom eerste. Hy sal jou gee wat jou Hartsbegeertes is. Dra jou las en God dra jou. “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” (JOHANNES 8:32). Skep moed, byt vas. Stel God eerste. Sy koms is nader as wat ons dink. Sal God my in my finansies ook kan help? “Aan My behoort die silwer en aan My die goud, spreek die HERE van die leërskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die HERE van die leërskare; en op hierdie plek sal Ek vrede gee, spreek die HERE van die leërskare.” (HAGGAI 2:8-9).

Bid tot God: “Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal Ek seën.” (HAGGAI 2:19).

“Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe — en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. ” (ESÉGIËL 3:17,18).

Mag jy n baie geseende naweek geniet. En onthou voel soms of jou lewe net TE onregverder en TE taf is. Byt vas Hy ken jou Hart en Hy is die Groot Geneesheer. Hy maak wonde heel waar mense en dokters nie kan bykom nie. Fokus op Hom. Ons behoort dinsdag klaar te wees met die Ou Testament. Laat weet as ek jou copy van die OT teaching kan stuur. Ek gaan resepte uithaal en net paar tekse heel uitskryf dan kan ek dit as Document Words uitstuur. Was vir my n tawwe tyd baie styl pad gestap, baie aanslae gehad. Maar die einde is in sig.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 94 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *