Sept 5 Joel

Sept 5 Joel
God sou n Leraar of Onderwyser gee. Teen die tyd behoort almal te weet wat Jesus se taak is. Hy is die Boodskapper van God. Hy bring die goeie nuus. Hier kom nou iets Awesome. “En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. ” (JOËL 2:23).

Die Leraar van Geregtigheid. “Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.” (I KORINTHIËRS 1:30-31).
“Kyk, God handel verhewe in sy krag; wie is ’n leermeester soos Hy?” (JOB 36:22).

“Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie — maar jou oë sal jou leraars sien;en jou ore sal ’n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan. En julle sal verontreinig die oortreksel van jou gesnede beelde van silwer en die beslag van jou gegote beeld van goud; jy sal dit weggooi soos iets wat besoedel is. Weg daarmee! sal jy daarvan sê. Dan sal Hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees; jou vee sal in dié dag wei op ’n uitgestrekte weiveld;” (JESAJA 30:20-23).

“MAAR daar sal ’n takkie uitspruit uit die stomp van Ísai, en ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra; en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE. En Hy het ’n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie; maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek. ” (JESAJA 11:1-9).

Jesus is die Leraar wat mense in die regte verhouding met God bring. By Hom sal jy skuiling vind. Hierdie aankondiging is onder besondere omstandighede gemaak. In die angs van n komende nasionale ramp, nl n volk wat hulle soos n sprinkaanswerm sou aanval, het die profesie na vore gekom van die Een wat die ware oplossing van probleme bied. Die seen wat Sy koms sou meebring, word met beelde uit die natuur beskryf, nl reen en volop koring.

Die Leraar van Geregtigheid se koms sou natuurlike en sigbare seen meebring. Dan volg n geestelike seen. Waar Heilige Gees uitgestort word. So Na die koms van die Leraar van Geregtigheid sou die Heilige Gees uitgestort word. Die koms van Jesus as mens na die aarde en die uitstorting van die Heilige Gees is twee samehangende gebeurtenisse. Joel het geprofeteer dat die Here Sy Gees op alle mense sou uitstort. Die Heilige Gees sou op Jode en nie Jode, vryman en slaaf, man en vrou, oud en jonk, uitgestort word.
“En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.” (JOËL 2:28-29).

“Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, sal Ek afsonder en op hulle lê; en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie.” (NÚMERI 11:17).
“Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.” (NÚMERI 11:25).

“Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.” (HANDELINGE 2:32-33).

Die finale oordeel kom wanneer die son verduister sal word. “En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom.” (JOËL 2:30-31).

“EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.” (MATTHÉÜS 24:29).

N oes en n wynpers is beelde wat die oordeel beskryf.
Die dag van die Here kom 5keer voor in die boek Joel. “Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.” (JOËL 3:13).

“NADAT Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad — dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.” (MATT 13:36-43).
Lees asb Open 14:14-20

Weet jy waar is daar n plek om heen te vlug. Vlug altyd na Jesus want by Hom is daar skuiling.
Waar soek jy jou skuiling?
Wie is jou Leraar van Geregtigheid?
Daar leer ons nog meer en more is ons weer terug. Geseende daggie.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 76 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *