Sept 8 Jona

Sept 8 Jona

Jesus het self aktief in die verhaal van Jona opgetree. Jona was baie bewus van Jesus. Hy was n profeet en het die wet geken. Jona se verhaal is Baie belangrik, omdat dit n profesie van Jesus se dood is.

Ook die begrafnis en opstanding.  

“Hý het die grondgebied van Israel herower van die ingang na Hamat af tot by die see van die Vlakte, volgens die woord van die HERE, die God van Israel, wat Hy gespreek het deur die diens van sy dienskneg Jona, die seun van Amíttai, die profeet, wat uit Gat-Hefer was.” (II KONINGS 14:25).

Hoe meer ons lees hoe makliker skuif die legkaart se dele in mekaar in. Jona kom lewendig uit die vis en netso Jesus uit die graf. Jesus se opstanding is die sterkste bewys dat Hy die Seun van God is. Deurdat die profesie in Jesus se lewe volbring is, is Hy ook hierdeur as die Messias aangewys. Daar is nog n bewys dat die verhaal in die boek Jona werklik was. Jesus het gese dat die mense van Nineve hulle bekeer het en dat hulle in die oordeelsdag teenwoordig sal wees. Jona kan gesien word  as n tipe van Jesus.

Jona was gewillig om in die diepte van die see gegooi te word. Jesus het gese: “Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang.” (JOHANNES 10:18).

“TOE spreek sommige van die skrifgeleerdes en Fariseërs en sê: Meester, ons wil graag ’n teken van U sien. Maar Hy antwoord en sê vir hulle: ’n Slegte en owerspelige geslag soek na ’n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en — meer as Jona is hier! ” (MATTHÉÜS 12:38-41).

Jona en Jesus was drie dae in donker. Jonas se ervaring in vir het tot massa-evangelisasie en die bekering van mense gelei. Jesus se sterwe en opstanding het ook tot evangelisering en bekering van massas mense.  In die Boek Jona sien ons dat hierdie verlossing wat God deur Jesus aanbied, nie tot die Israeliete beperk was nie. Dit was bedoel vir die volke. Jona leer ons van berou en om deur God vergewe te word. “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (MATTHÉÜS 28:19).

Lees ook Luk 11:29-32

“WIE het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog het soos ’n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ’n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.

Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ’n lam wat na die slagplek gelei word en soos ’n skaap wat stom is voor sy skeerders — ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom. En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.” (JESAJA 53:1-9).

“EN toe dit aand geword het, het daar ’n ryk man van Arimathéa gekom met die naam van Josef, wat self ook ’n dissipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai ” (MATTHÉÜS 27:57-59).

“en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,” (ROMEINE 1:4).

“Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ’n skuldoffer aangebied het, sal Hy ’n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.” (JESAJA 53:10-12).

Lasarus is ook uit die dood opgewek. “En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ’n groot stem geroep: Lasarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met ’n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.” (JOHANNES 11:43-44).

Lees ook 2Tim 3
Jesus wil my en jou ook gebruik. Gaan ek vlug of gehoorsaam wees? Ons moenie vir God kwaad wees as ons foute maak nie. Voer die opdragte uit. Ken God in alles wat jy doen. God bly die God van wonders. Daar is net 2 wee: reg of verkeerd. Hoe beleef mense my, van my lewe? Veroordeling, aggressie, onverdraagsaam, of sien hul God se oop hand en verdraagsaamheid, Sy liefde en geduld? Sien waarom God die vis gebruik het om tot die mense te spreek. Hul het in opgrawings gekry dat die mense van Nineve die Visgod aanbid het.  

Genoeg vir vandag Geseende dag. Ons gesels more weer.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 70 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *