EFÉSIËRS 3:1-13

God se plan.
“OM hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is — as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat Hy aan my deur ’n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het; waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie waarvan ek ’n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag.

Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. ” (EFÉSIËRS 3:1-13).

Paulus sit in gevangenis, nie soos vandag met Tv en twak en 3-gang maaltyd nie. Tog verwyt hy God nie vir wat met hom gebeur het nie. Hy doen voorbidding vir ander, voor God. So moet jy ook nie toelaat dat jou omstandighede jou vreugde steel en jou onder kry nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, Moet Nooit jou rug op God draai nie.

As jy swaarkry omdat jy vir God eerste stel, wil ek jou iets wys:
“Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik. ” (I PETRUS 4:12-14).

Sien hyt in die tronk beland oor die Goeie Nuus. Daniel het ook deur sy geloof in n leeu kuil beland. Jy kan opnoem, daar is baie voorbeelde in die Woord. Dis soos n vrou wat swanger is en baie groot en ongemaklik. Van die dag en uur weet sy nie. Dan die ondraaglikste Pyne en dan is alles oor, die pyn verander skielik in vreugde met die nuweling. So moes Paulus pyn verdra. Om God te gehoorsaam is nie maklik nie. Ons moet ons kruis op ons skouers neem en agter Hom aan gaan.

“TOE sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” (MATTHÉÜS 16:24-25).

Dit beteken dat ons gewillig moet wees on ter wille van die verkondiging van Sy Boodskap eie selfsugtige ambisies en eie idees prys te gee en bereid wees om swaar te kry.

“Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ’n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.” (JESAJA 49:6).

“En laat die uitlander wat hom by die HERE aangesluit het, nie spreek en sê: Die HERE sal my gewis afskei van sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is ’n droë boom nie.” (JESAJA 56:3).

God hou in dat Almal gered Moet word, Jood en nie-Jood. “deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,” (EFÉSIËRS 1:9).

“dat Hy aan my deur ’n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het; waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie ” (EFÉSIËRS 3:3-6).

God se verborge bedoeling word deur Christus bekend gemaak: “maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.” (OPENBARING 10:7).

“naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges,” (KOLOSSENSE 1:26).

“dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus,” (KOLOSSENSE 2:2).

“Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.” (EFÉSIËRS 5:32-33).

“Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.” (MATTHÉÜS 13:11).

God se diepste geheime planne: “Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in ’n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.” (I KORINTHIËRS 2:10-11).

“SO moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God.” (I KORINTHIËRS 4:1).

“WANT ek wil hê dat julle moet weet wat ’n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicéa is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. DIT sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. ” (KOLOSSENSE 2:1-7).

“Want hy wat in ’n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.” (I KORINTHIËRS 14:2).

Diepe waarheid: “Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” (I KORINTHIËRS 15:51-52).

“VOLHARD in die gebed en waak daarin met danksegging; en bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek.” (KOLOSSENSE 4:2-4).

“EN toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” (I KORINTHIËRS 2:1-2).

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie — maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. ” (I KORINTHIËRS 2:7-9).

God het aan Paulus die vermoe gegee om die Goeie Nuus van Christus effektief te verkondig. Op hierdie wyse laat God sy Krag ook vandag in die Mense werk. Daarom moet jy gereed wees om elke geleentheid waar jy getuienis kan lewer, voluit te gebruik. Wanneer die geleentheid hom voordoen, sal ervaar hoe God jou die vermoe en die moed en die krag gee om met vrymoedigheid te praat. Ek lief die “agter die gordyne” werk. Daar waar als reg loop en ek geen bloodstelling kry of in hotspot geplaas word nie. Stil mens, tot God my mond oopgesluit het. En as jy nie weet waar om te begin nie, vertel mense wat God vir jou gedoen het.

Wys in jou optrede jy kan n verskil maak. Wys jy gee opreg om, en dat Christus se liefde uit jou straal. Soms sien ek die prent van my lewe dat ek staan en die lewe my vol gate geskiet het. Alles wat ek verkeerd gedoen het, aanslae. En nou bly God se Lig in my. Nou skyn sy lig duidelik deur my en al sien jy my vorm, kan jy geen detail sien van Joey nie, want die Lig is TE helder en Skoon wat deur my skyn. Die Eie Ek is daar niks meer van oor nie. En dis hoe ons moet lewe.

Jy hoef Niemand te dwing om God as verlosser te aanvaar nie, wees n getuienis, dan sit jy skrif by, en HEilige Gees doen die Werk nie jy nie. Jy sal agter kom elke keer praat jy oor n ander deel van jou getuienis. Dis hoe God dele van jou lewe gebruik, presies om daai persoon op daai tyd net die regte raad en hulp te gee. Jy is nie n Profeet of waarseer nie, Heilige Gees praat deur jou met daai persoon. Baie sit sondae en tel dakteels, ek sit in kerk want ek moet daar wees, die skrif gaan in by die een oor en by ander een uit. Maar jou Lewendige getuienis trek sy aandag. Sien wat n storie boek, jy lees 3hoofstukke. Vat die Bybel en jy gaap na 1ste versie, omdat dit soos dooie skrif voel. As daai Woord Lewendig begin te word, gaan jy hop. Dan lees jy skielik Ou Testament, en dit verwys na iets in Nuwe Testament en as jy jouself weer kry is 2 tot 3 ure om.

Jy voel soms nutteloos en nikswerd. N Mens moet egter nooit vergeet dat jy deur Jesus Christus tot alles instaat is nie. God sal jou toerus vir die dinge waartoe Hy jou roep. God het jou lief en Hy sal jou altyd met ope arms verwelkom elke keer wat jy na Hom toe Gaan. Jy hoef nooit bang te wees vir die Here nie, of ongemaklik te voel om die voorreg van direkte toegang tot Hom te gebruik nie. Christus het Sy lewe gegee om die pad vir jou oop te maak. Gebruik die nuwe en lewegewende pad voluit.

“TERWYL ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons ’n groot Priester oor die huis van God het, laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ’n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. ” (HEBREËRS 10:19-22).
Amen

Geseende dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 139 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *