Genesing

Genesing
Goeie More, glo u het n heerlike naweek geniet. Ons lees vanmore uit Jes 53
“Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” (JESAJA 53:3-6).

Genesing, dikwels is vas en gebed nodig wanneer dit by goddelike genesing kom, want genesing deur Christus sluit beide die gees en die liggaam is.
“DIT sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus: dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ’n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. ” (EFÉSIËRS 4:17-32).

Ons lees hier dat ons die ouemens (die sondige natuur) moet aflê en ons met die nuwe mens in Jesus Christus beklee — wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
“En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. ” (GÉNESIS 1:26-27).
Geheel en al is ons na God Geskape ons natuur, ons handel, wandel, optrede, woord, gedagtes. Mens na die beeld van God geskape.
Maar toe kom sondeval en die Mens sondig teen God — beeld van God in mens geskend en verwoes. God se beeld nie meer in die mens nie.

As ons deur die Bybel lees ontdek baie voorbeelde.
Kain en Abel
Mense in Noag se tyd — God berou Hy mens gemaak
Sodom en Gemorra Simson Saul Abner en Isboset Migal wat Dawid verag het toe Hy voor die Here en die ark gedans het Judas Ananias en Saffìra
Simon die towenaar wat geld aangebied het om die Heilige Gees te ontvang
Dit is wie die mens is, dis die hart van die mens. Die beeld van God in die mens is geskend en verwoes en daarom sê Paulus dat ons die oue mens moet aflê en met die nuwe mens beklee word — wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Dis kosbaar dat God ons as mens nie net oorlaat aan ons verdiende loon vir sonde nie, maar dat Hy vir ons so liefgehad het dat Hy Sy Seun as ‘n losprys gegee het om ons te geestelik te genees en na Sy beeld in ons te herstel. Weet u wat God se liefde vir ons as mens so kosbaar maak? Die antwoord vind ons slegs in Sy Heiligheid en Geregtigheid.

God wil my en u geestelik genees en sodoende Sy beeld in ons herstel. Hy wil ons oortuig van ons sonde, sodat ons na die kruis sal gaan, Jesus daar ontmoet, genade vind om die oue mens af te lê en onsself met die nuwe mens in die Here Jesus Christus beklee — wat na God se beeld na ware geregtigheid en heiligheid geskape is. Weet jy ons staan almal skuldig, wanneer ons n gestremde sien draai ons, ons gesig weg. Ons het God se hart verloor. Ons ken nie God se hart nie, omdat ons nie meer by Sy voete sit nie. Kan jy jou kop op Sy bors sit en Sy hartklop hoor? Tyd in Sy Woord spandeer dat jy Hom beter kan leer ken. Kan jy gou 5 beloftes opnoem wat God vir jou in Sy Woord gee? As jy sukkel of dink dan moet jy meer lees wat Sy Woord alles vir jou in stoor.

Hy wil my soos Homself kom maak, sodat ek in my handel, wandel, optrede, woord en daad soos Hy sal wees deur Sy Seun Jesus Christus.
“Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.” (I JOHANNES 2:6).
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” (GALÁSIËRS 2:20).

Liggaamlike genesing:
ONGEDISSIPLINEERDE LEWENSSTYL
TAKE AWAYS
KITS KOSSE
SEKERE KOELDRANKE
ENERGIE DRANKIES
DWELMS
VERLAWINGS
MIN OEFENING
OOREIS EN WERK
MIN SLAAP
STUDIES
ONVERGIFNIS
BITTERHEID
REBELLIE
OKKULTE
ALKOHOL
AFGODERY
AFGUNS
SELFSUG
SELFBELANG
LEUENS
SONDES
EIEWYS
TRADISIES
TRAUMA
STRESS
SEKSUELE SONDES
So kan ons aanhou en die lys vol maak.
Die eerste vraag wat by my opkom wanneer dit kom by liggaamlike genesing kom, is dit die Here se wil?
Ons bid graag: “ Here as dit U wil is, kom raak hierdie persoon aan, maar as dit nie U wil is nie, kom bereik U doel hiermee in hierdie persoon se lewe. “
Natuurlik wil God ons genees. Siekte is soms ‘n middel tot Christus-gelykvormigheid. M.a.w die Here laat siekte toe in ons lewens om Sy wil en doel te bereik. Baie kere is ons so besig en brand ons, ons liggaam uit.

“En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ’n doring in die vlees gegee, ’n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.” (II KORINTHIËRS 12:7).

Die Here het vir Paulus ‘n doring in die vlees gegee (kommentare sê: “God was please to appoint”, m.a.w God het Paulus ‘n guns gedoen om die doring toe te laat ) — om hom van geestelike hoogmoed te bewaar. Die Bybel sê nie uitdruklik wat Paulus se doring in die vlees was nie — feitlik elke Skrif verklaarder het sy eie opinie hieroor — hoofpyn, oorpyn, voorkoms, swak oë of vervolging en mishandeling. (2 Korinthiërs 10:10, 12:10; Galasiërs 4;13-14; 4:15; 6:11,17)

Wat ookal die doring in die vlees was, hierdie vers (2 Kor 12:7) leer die Here het dit met ‘n doel toegelaat het — naamlik, om Paulus teen hoogmoed te bewaar. Net so kan die Here ook siekte toelaat in my en u lewe om Sy doel en wil te bereik. Siekte, pyn, lyding, verlies ensovoorts is ‘n direkte gevolg van die sondeval EN TERWYL SONDE NOOIT GOD SE DOEL VIR DIE MENS WAS NIE, gebruik God tog hierdie dinge dit baie keer om ‘n spesifieke doel in iemand (of deur iemand — Jesus in die tuin van Getsémane) te bereik.

“Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.” (JAKOBUS 1:17).

Jesus het drie keer in Getsemane gebid (Matthéüs 26:44) Paulus het 3 keer gebid (2 Korinthiërs 12:8)
God het nie Jesus of Paulus gegee wat hulle gevra het nie — juis omdat Hy ‘n groter doel gehad het. God ken die einde van die verhaal. God doen eerder dinge in ons as vir ons wanneer dit nodig is.

“ Die Here het my been nie aangeraak toe ek gebid het nie, miskien is dit omdat Hy geweet het ek sou dan van Hom met gesonde bene wegdwaal as ek nie elke dag van Hom afhanklik is nie! “ So het n oom eendag gese
God heilig ons d.m.v dinge wat ons soms moet ly — veral wanneer hierdie dinge ons help om ons oë van onsself af te haal. Of ons Sterker te maak. Of dat ander kan sien Hy doen nog steeds wonders.

“Maar as Hy bedroef het, ontferm Hy Hom na die grootheid van sy goedertierenhede; want nie van harte verdruk of bedroef Hy die mensekinders nie.” (KLAAGLIEDERE 3:32-33). God genees met die doel dat Hy daardeur verheerlik moet word. In Johannes 11 lees ons waar Jesus Lasarus uit die dood opwek en sê Jesus aan Martha
“Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?” (JOHANNES 11:40).

Genesing is van weinig waarde as dit nie die Here verheerlik nie. Daarom genees God mense — sodat Hy daardeur verheerlik kan word. “Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.” (JAKOBUS 5:14-15).

Jakobus huiwer nie om te sê dat die gebed van die geloof die siekte sal genees en dat die Here die persoon sal oprig nie.
Paar beloftes uit die Woord dat God genees:
Psalm 30:2-3
Jesaja 53:4 Mattheus 8:13
Mattheus 8:17
Daar is vele meer kyk wat jy uit Woord kan kry. Amen

Geseende dag

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 85 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *