EXODUS 31:3

Op n staduim het mense gedink dat mense wat met hul hande werk, minderwaardig is. Ek sien altyd wanneer mense verminder word los hul die slim mense met papiere en die mense wat op vloer skofte werk, wat fisies die workshop of fabriek staande hoe, moet loop. Ek het so rukkie terug my grasmasjien ingevat. Iemand het my gese van die plek wat goedkoop grasmasjiene regmaak. We’ll daar gekom my grasmasjien daar gelos vir kwitasie. Die prys was heel billik en ek het go ahead gegee. 4dae later toe lyk my masjien soos n nuwe een. Die 2seuns wat kwitansie moes uitskryf het baie lank gevat (ekt nie geweet hul kan nie skryf nie) en ek en die eienaar het begin gesels. Die skool is net vir praktiese studente. Hulle wat nie wiskunde kan doen nie het, nie kan lees of skryf nie. Hulle wat nie so vinnig kan leer soos ander kinders nie. Nou help hul die man in winkel en leer herstel werk te doen.

Sien wanneer jy aansoek doen vir werk, soek hul CV hoogste Kwalifikasies en daarop kry jy werk. Jou onderhoud en alles geskied in Engels. Mense het vroeer gereken as jy universiteitsgraad agter jou naam het is jou lewenspad oop. Deesdae as jy te ver geleerd is kry jy nie werk nie, firmas kan jou nie betaal wat jy werd is nie. Mense wat meganies aangele is, en jou motor diens of loodgieter se salaris is meer as persoon wat in bank werk. Ons moet versigtig wie ons oordeel.

“en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk,” (EXODUS 31:3).

“VERDER het die HERE met Moses gespreek en gesê: Kyk, Ek het Besáleël die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep; en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk; om werksaam te wees in allerhande werk. En kyk, Ek het hom Ohóliab bygegee, die seun van Ahísamag, van die stam van Dan. En in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het Ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak: die tent van samekoms en die ark van die Getuienis en die versoendeksel wat daarop moet wees, en alles wat behoort by die tent, en die tafel met sy gereedskap en die suiwer kandelaar met al sy gereedskap en die reukaltaar; ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk en die kunstige klere en die heilige klere van die priester Aäron en die klere van sy seuns, om die priesteramp te bedien; ook die salfolie en die reukwerk van speserye vir die heiligdom — net soos Ek jou beveel het, moet hulle dit maak. ” (EXODUS 31:1-11).

Elkeen het sy eie talent en gawes van die Here ontvang. Sien later in die Nuwe Testament het Jesus vissermanne (nobodies) gaan haal, daai mense wat nie geleerdheid gehad nie. Jesus die Rabi het hul Geleer en Dissipels gemaak wow. Wil jy nie ook n dissipel van Jesus wees nie? Alles het nie oor Me My en I gedraai nie. Vir God is dit nie belangrik of jy n hand-mens of n kop-mens is nie. Hy soek mense met goeie harte. Hy kyk anders na ons as wat mense na ons kyk. Hy sien met Geestelike oe, wat jy dink, hoe jy voel, en weet wat jy gaan doen. Vir Hom is dit belagriker dat jy jou talente waarmee Hy jou geseen het. Hy wil he jy moet dit gebruik tot Sy eer. Hy sal sorg vir die res. Wanneer jy probeer wees wie jy nie is nie, gaan jy ongelukkig wees en jou passie vir die lewe verloor. Dan gaan jy in verkeerde gebied probeer leer en presteer en jou aan oneffektiewe maatstawwe meet. Weet jy hoeveel leer in n rigting vir n graad, doen swak verander vakke ek word op die einde van die dag Pastore, Doktors en Professors?

Skielik is die kerk vol Leeraars. Net jammer dat hul ore toe is en Hul nie Vader se stem kan hoor nie, want hulle staan buite God se wil!

Dan kry ons die volgende: “En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!” (ROMEINE 10:15).

Dis baie hartseer en daarom sit ons met vals leeraars, wat nie SELF by die Here hoor nie.
“Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die HERE het gespreek — terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!” (ESÉGIËL 13:6).

Hoor jy self by die Here? Lag en breek mense jou af? Maak mense jou seer en bullie jou omdat jy nie saam hul op die bree pad wandel nie? Ek kan nie saterdag aand om braaier met bier staan en sondag preek nie. Ek kan nie vrydag aand saam my vriend slaap en saterdag more se Here vergewe my weer, asb U weet ek kan nie die pad alleen stap en Here seen my met preek vir sondag: Ek wil iets kosbaar oor praat, want gemeente sal skud. Moenie met God speel nie, Hy is niemand se speel maat nie. Jy is Spesiaal vir Hom. Moet Hom nie seermaak nie.

“As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het — wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ’n weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.” (PSALMS 8:4-6).

“Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.” (FILIPPENSE 4:12-13).

“En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.” (GÉNESIS 1:27).

Ek se nie om te leer is verkeerd nie, maar hoor eers by die Here. Nogtans moet jy hard werk, en elke taak doen asof jy dit vir die Vader doen.

“DIE spreuke van Salomo. ’n Wyse seun verbly die vader, maar ’n dwase seun is ’n bekommernis vir sy moeder. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Die HERE laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg. Hy word arm wat met ’n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Hy wat in die somer wegbêre, is ’n verstandige seun; hy wat vas slaap in die oestyd, is ’n seun wat skande maak. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. ” (SPREUKE 10:1-5).
Amen.

Dankie dat ons kan deel wat op Vader se hart is. Mag jy n baie geseende naweek geniet.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 95 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *