JESAJA 63:15-19

“Kyk van die hemel neer en aanskou uit u heilige en heerlike woning! Waar is u ywer en u magtige dade? Die ontroering van u binneste en u barmhartighede het hulle jeens my ingehou. Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o HERE, is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam. Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o HERE, is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam. HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel! U heilige volk het dit vir ’n kort rukkie besit; ons teëstanders het u heiligdom vertrap. Ons het geword soos hulle oor wie U nie van ouds af geheers het nie, oor wie u Naam nie uitgeroep is nie. ” (JESAJA 63:15-19).

God was altyd teenwoordig in Israel se nood, maar nou beleef die profeet Hom as ver weg. Daarom vra hy die tipiese waarom vrae van n Klaaglied. Rig 6:13,
“Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar is die gode van Sefarváim, Hena en Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het?” (II KONINGS 18:34).

“En hulle het nie gesê nie: Waar is die HERE wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, in ’n land van wildernis en kuile, in ’n land van droogte en doodskaduwee, in ’n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie?” (JEREMIA 2:6).

“My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê: Waar is jou God?” (PSALMS 42:4).
“Met ’n doodsteek in my gebeente smaad my teëstanders my as hulle die hele dag vir my sê: Waar is jou God?” (PSALMS 42:11).

Nogtans bely hy sy vertroue in die Here: die stamvaders kan nou niks meer doen nie. Net God kan die band tussen Hom en Israel herstel. As ons Jes 64:1-12 lees sal ons sien dat die profeet bid dat God in Sy Almag verskyn.

“En hy het gesê: Die HERE het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van Seïr af; Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige tienduisende af; aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle.” (DEUTERONÓMIUM 33:2).

“HERE, toe U uitgetrek het uit Seïr, toe U voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup.” (RIGTERS 5:4).

“Want kyk, die HERE gaan uit sy woonplek uit, en Hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde.” (MIGA 1:3).

Die profeet smeek God om die vyand met vuur te verteer, sodat die nasies voor Hom kan bewe. Onthou jy hou die berg gebewe het? Die profeet bely dat die volk van God afhanklik is. Die nood is groot. Jerusalem le verwoes, en die tempel in puin. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie: NET God kan iets doen. God kom uit Sy woonplek om jou te kom help. Hoekom wil ons Hom voorskryf en tekens vra en iets gryp wat aards en werelds is? Hy het jou so lief. Net soos jy is. Amen

Geseende dag vir jou.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 114 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *